ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 307 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За „Екодом” ООД се явява адвокат М..

За ответника по жалбата - директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М., който представя пълномощно.

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Ж.Д.Ж., 40г., българска, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж. – Представила съм заключение, което поддържам.

Адвокат М. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж., на въпроси на юрисконсулт М.- Експертизата не е изследвала разходите за живот на физическите лица, предоставили заеми на П. М., тъй като не е поставена такава задача. Придържала съм се към представените по делото документи. Проведох среща с един от описаните по делото физически лица, г-н Г., който ми предостави информация за произхода на средствата, които е предоставил на П.М.. Във връзка с доставката на мебелите за къщата на Стайкова в с.Кошарица, от счетоводството на „Екодом” ООД са представени приходни касови ордери на госпожата, които надлежно съм описала на стр.7 от заключението. Работила съм с приложената документация по делото, не съм провеждала среща със Стайкова, за да изследвам паричните потоци. Тя е представила по делото ПКО, респ. квитанции, за които твърди, че са и предоставени от „Екодом”ООД. Експертизата не може да се отговори на въпроса на какво се дължи разминаването на сумите в ордерите с тези, предоставени от физическото лице. Относно двете издадени фактури и тези четири приходни касови ордери не са представени на експертизата касови бележки от фискално устройство. В този период - 2011г. е приет Законът за разплащанията по банков път и съгласно договора, предвид размера на сумата- 44 900 лева, дружеството няма основание за издаване на касови бележки от фискално устройство, тъй като ще е в нарушение на закона. Не ми е известно да са издавани касови бележки. По време на изследването, което съм направила на счетоводството на дружеството, не са ми представяни касови бонове издадени от фискално устройство, които да кореспондират със сумите в брой от ПКО.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж., на въпроси на съда- Направих движение по с-ка 501- Каса, но няма отразяване на точно такава сума, каквато е посочена в ордерите. Има захранване на каса от името на двамата собственици като физически лица, но няма сума от П., която да е внесена в касата на дружеството.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице Ж. за положения труд възнаграждение в размер на 400 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 300 лева платими от внесения предварителен депозит и ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да заплати остатъка от 100 лева в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат М.- Представям предварителен договор за продажба на недвижим имот от 20.05.2005г., договор за дарение от 20.08.2005г., договор за паричен заем от 09.12.2007г., писмени обяснения от Христо Грудев, документи, въз основа на които е работило вещото лице и договор за банков кредит, сключен между „Райфайзен банк” и Цветомир и Яна Вълкови. За улеснение на съда сме дали електронни справки за имуществото на лицата, които са предоставили заем. Писмените обяснения са по повод даден от него заем и са били адресирани към колегите от НАП, но не знам дали са представени с преписката. Други искания нямам, да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт М.- Няма да сочим други доказателства. Относно представените от адвокат М. доказателства считам, че същите не са относими към спора.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА предварителен договор за покупко-продажба от 20.05.2005г., сключен между М. Х. И. и Б. А. Д., писмено изявление на М. Х. И. от 20.08.2005г., договор за паричен заем от 09.11.2007г., писмени обяснения от Х. Т. Г., договор за банков кредит от 08.11.2007г. и два броя справки от Службата по вписвания при РС- Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат М.- Моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен и да вземете предвид подробните съображения, изложени в жалбата. Бих искал по повод въпроса на колегата към вещото лице, дали са изследвани разходите на заемодателите, да отбележа, че това не е направено и от самия орган по приходите в хода на ревизията. В случай, че уважите жалбата, моля да присъдите и направените в хода на делото разноски.

Юрисконсулт М.- Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, в даден от Вас срок. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 942 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното от ответната страна искане, определи 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: