ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,20.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 307 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За дружеството жалбоподател „Екодом” ООД се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

За ответника по жалбата - директор на дирекция „ОДОП” Бургас се явява юрисконсулт М., който представя пълномощно.

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М. – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Екодом” ООД против ревизионен акт № 021301037/15.10.2013г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП- ИРМ Сливен, потвърден с Решение № 405/20.12.2013г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

Адвокат М. – Поддържам жалбата. Моля да отмените акта като незаконосъобразен. Моля съда да допусне назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като молбата ми е да ми се предостави срок да формулирам задачите към експертизата, предвид обстоятелството, че съм упълномощен от днес.

Юрисконсулт М. – Оспорвам жалбата. Искам да обърна внимание, че подписът, поставен под жалбата, е различен от тези в ревизионното производство и в тази връзка жалбоподателят или да заяви изрично, че поддържа подадената жалба или че положения под жалбата подпис е негов. Има подпис в ревизионния акт, на разписките за връчване на акта, който е различен.

Адвокат М. – Моля да се счита, че подписът е положен от жалбоподателя, като заявявам, че жалбоподателят ще подаде изрично молба, за да потвърди подписа си под жалбата.

Юрисконсулт М. – Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната приписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства.

 

ОБЯВЯВА на страните, че ще се произнесе по искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, след конкретизиране на задачите към вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес за посочване на задачи към съдебно-счетоводната експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2014г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: