Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 938 

 

град Бургас, 19.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                                   ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар М.В. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 307/2013г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „САДАТ” ООД, ЕИК ***, от гр.***, чрез процесуален представител юрисконсулт Д.В., е оспорил решение № 2179/2012г. постановено по АНД №4095/2012г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №173/2012г. издадено от директора на ТД на НАП Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, във вр. с чл.186, ал.1, т.1,б.а от ЗДДС, на основание чл.185, ал.1 и чл.186, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. В касационната жалба се твърди, че оспореното решение е необосновано, неправилно, като постановено при нарушение на материалния закон. Иска от съда да го отмени изцяло, а по съществото на спора - да отмени наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба, редовно призовани, не изпращат представители.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за основателна, а обжалваното решение като неправилно и необосновано предлага да бъде отменено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за това, че при извършена проверка на 01.12.2011г. в обект „Склад за битова химия”, находящ се в гр.***, експлоатиран от „Садат” ООД е извършена продажба чрез осъществен разнос, по стокова разписка от 29.11.2011г. на стойност 17,24 лв. без да е издаден фискален бон в нарушение на чл.25, ал.1 от наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ. Районният съд е приел, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно издадено, както от гледна точка на процедурата по издаването му, така и от гледна точка на материалния закон и е го е потвърдил.

Според настоящия състав наказателното постановление е незаконосъобразно, което следва да обоснове други изводи, различни от направените с обжалваното решение.

За извършената проверка на 01.12.2011г. е съставен протокол № 4846 от същата дата, в който са отразени констатациите на проверяващите длъжностни лица. Освен този протокол, АУАН и наказателното постановление в административната преписка не се съдържат никакви други доказателства, от които да се установяват фактите описани в акта и в наказателното постановление. Там е посочено, че има складова разписка, въз основа на която е направен извод за извършената продажба на посочената стойност, тази стокова разписка не е представена нито пред районния съд, нито пред настоящата инстанция. Проверката е констатирала наличието на 43 такива стокови разписки, за които няма издадена касова бележка от касовия апарат, наличен в обекта. Коя е процесната стокова разписка, въз основа на която е издадено конкретното наказателно постановление и какви факти се установяват с нея не е известно, поради липса на копие от тази разписка. Липсата на доказателства за извършеното нарушение не могат да обосноват извод за наличие на такова деяние, което да изпълва елементите на посочения състав на административно нарушение, това води до извода, че описаното в наказателното постановление нарушение не е доказано, че е извършено. 

На следващо място в АУАН, като нарушена е посочена разпоредбата на чл.25, ал.1 и ал.2 от Наредба Н-18/2006г., но в наказателното постановление, като нарушена е посочена разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. От гледна точка на фактите описани в акта и наказателното постановление, които сочат, че става въпрос за разносна търговия като нарушена следва да бъде посочена разпоредбата на чл.25, ал.2 от Наредба Н-18/2006г., която урежда издаването на касова бележка именно за този вид търговия. От тук е следващото нарушение извършено от наказващия орган, което е съществено процесуално нарушение, защото от фактическа страна се сочи за липса на издаден касов бон при извършване на разносна търговия, но от правна страна е посочена разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба Н-18/2006г., в което е регламентирано задължението за издаване на касова бележка при други две хипотези на продажби, извън разносната търговия.

Следва да се посочи, за пълнота на изложението, че другата разпоредба, която наказващия орган е отразил като нарушена в наказателното постановление чл.186, ал.1, т.1, б.а от ЗДДС урежда предпоставките за налагане на ПАМ „Запечатване на обект за срок от един месец” независимо от предвидените глоби и имуществени санкции, за лице което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба. Тази разпоредба няма никакво отношение към ангажиране на административнонаказателната отговорност на лицето за неиздаване на касова бележка за извършена продажба чрез разносна търговия.

По изложените съображения, обжалваното решение като неправилно, поради противоречие с материалния закон следва да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение № 2179/2012г. постановено по АНД №4095/2012г. по описа на Районен съд Бургас, вместо него постановява

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 173/30.05.2012г. на директора на ТД на НАП Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл.186, ал.1, т.1 ,б.а от ЗДДС на „Садат” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.185, ал.1 и чл.186,ал.1 от ЗДДС.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: