Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              01.06.2012г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на трети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 307 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Флауър стрийт ” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Е.Г.В. - управител, против решение №2578А/18.11.2011г., постановено по НАХД №3017/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено издаденото от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас наказателно постановление №02-0200999/15.09.2010г. и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 1600 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) за нарушение на чл.264 от КТ. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В съдебно заседание касаторът чрез процесуалния си представител адв.Д.Ройдева, БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът - директора на Дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, редовно уведомен, чрез надлежно упълномощеният си представител юрисконсулт Николова оспорва жалбата, като иска от съда да потвърди първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като излага доводи относно необходимостта от прилагането на нормата на чл.415в от КТ към настоящия казус..

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Флауър стрийт ” ЕООД против наказателно постановление №02-0200999/15.09.2010г. и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 1600 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.1 от КТ за нарушение на чл.264 от КТ. Приема за установено от фактическа страна, че при извършена проверка от служители на дирекция „Инспекция по труда” е констатирано, че дружеството – жалбоподател, в качеството си на работодател, не е изпълнило задължението си да начисли и изплати с увеличение положения труд на 24.05.2010г. (официален празник) на С.М.П. на длъжност салонен управител в ресторант „Чили пепърс” в КК „Слънчев бряг”. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

 Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Ирелевантни за настоящия спор са доводите в касационната жалба относно начина на установяване на нарушението (само по документи), който е законово допустим; относно добросъвестното поведение на представляващия дружеството при представяне на документите пред ДИТ, което поведение той дължи по закон; относно наличието или не на намерение за ощетяване на С.П.. Не може да се твърди, че не са настъпили вредни последици за П., тъй като изплащането е на сумите е реализирано „почти” с изплащането на работните заплати. Работодателят дължи своевременно заплащане на положения труд и никакво „почти” не променя неговото незаконосъобразно поведение. Без значение в случая са обясненията на П. дали тя се чувства ощетена от несвоевременното плащане, тъй като нормата на чл.264 от КТ предвижда, че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Това заплащане не се влияе от субективните усещания на лицето, положило съответния труд и от продължителността на трудовия стаж пред съответния работодател.

Относно прилагането на нормата на чл.415в от КТ, първата инстанция е изложила мотиви, които този съд възприема напълно и не намира за необходимо да преповтаря същите. При условие, че маловажен случай като понятие е изрично регламентирано от норма на специалния закон (чл.415в от КТ), не е възможно да се разглежда прилагането на нормата на общия закон (чл.28 от ЗАНН) за същото понятие.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2578А/18.11.2011г., постановено по НАХД №3017/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено издаденото от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас наказателно постановление №02-0200999/15.09.2010г. и наложената на Флауър стрийт ” ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Е.Г.В. - управител имуществена санкция в размер на 1600 лева на основание чл.416, ал.5 във връзка чл.414, ал.1 от КТ за нарушение на чл.264 от КТ.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.