Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас,12.07. 2011г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесети април, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                           СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 307 по описа за 2011 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е образувано по повод жалба на Н.М. *** против заповед № 100/13.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас. Със заповедта е наредено да се премахне преместваем обект – метална гаражна клетка под № 4 по помощна схема, с размери 5м./3м., разположена в УПИ VІ, кв.170, ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, в 10-дневен срок от получаване на заповедта. Счита, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като общината не е собственик на описания имот и обект и притежава правомощия за премахване на обекти, намиращи се върху терени, които не са общинска собственост.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде отменена оспорената заповед, тъй като „гаражът” е масивен , поради което не е обект,  който подлежи на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ.

Ответникът по жалбата – Заместник-кмет по Устройство на територията и строителството при Община Бургас, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли да бъде постановено решение с което да се отхвърли жалбата като неоснователна.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Констативен акт № ІІ-207/29.11.2010г., е съставен за  извършена проверка на преместваем обект представляващ метален гараж № 4, с размери 5,00м./3,00м., с метална конструкция, поставен в имот VІ-405, в кв.170, по плана на ЗЦГЧ, ул.”Климент Охридски” № 28-30. Като собственик на обекта е посочен Н.М.М..Констатирана е липса на разрешение за поставяне на обекта.

Със заповед № 100/13.01.2010г.. на заместник кмета на Община Бургас е наредено на Н.М.М., е наредено да се премахне преместваем обект – метална гаражна клетка под № 4 по помощна схема, с размери 5м./3м., разположена в УПИ VІ, кв.170, ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, в 10-дневен срок от получаване на заповедта.

Заповедта е връчена на 22.01.2011г., и е обжалвана на 01.02.2011г.-  в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

По силата на § 1, ал.3 от допълнителните разпоредби на ЗУТ, кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската администрация. Заповед № 176/20.01.2010г.  на Заместник кмета на Община Бургас е издадена, на основание чл. 57а, ал.1 от ЗУТ, като съгласно чл.57а, ал.3 от ЗУТ, компетентен орган е кметът на общината, а правомощията на заместник кмета са предоставени със заповед № 3544/23.12.2008 год. на кмета на Община Бургас. Поради това, съдът, намира че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, след надлежна делегация на правомощия.

В хода на административно наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

При издаване на оспорения акт неправилно е приложен материалния закон, като металната гаражна клетка е определена като преместваем обект по см. на ч л.56 ЗУТ.

Преместваемите обекти съгласно регламентацията им в чл.56, ал.1 ЗУТ, според предназначението са разделени в две основни групи: 1.увеселителни и обекти за търговски и други обслужващи дейности с изброяване на техния вид-павилиони, кабини и маси и 2. други елементи на градското обзавеждане, с примерно изброяване на вида им-спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. След отпадане на израза „които не са трайно свързани с терена” с изм. на чл.56, ал.1 ЗУТ (ДВ бр. 103/2005г.), начинът на прикрепяне на обекта към терена е без значение, но същият трябва да е преместваем-да съществува възможност обектът да бъде демонтиран без разрушаване и преместен на друго място. Освен „преместваемост”, друго кумулативно условие за квалифициране на обекта по чл.56, ал. 1 ЗУТ е да обслужва обществени потребности. По смисъла на чл.39 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови услуги, както и други общественообслужващи дейности. Металните гаражни клетки не са предназначени за цели на търговия и други обслужващи дейности, те не попълват съдържанието и на израза „други общественообслужващи дейности” в частта за обектите на градско обзавеждане. Според чл.42, ал.2 и чл.43, ал.3 от ЗУТ гаражите са обекти на допълващо застрояване, като независимо от вида и статута им, в т. ч. и металните гаражни клетки, служат за паркиране под покрив на моторни превозни средства и задоволяват личните нужди на собствениците на тези превозни средства. Поради това, независимо от преместваемостта им, „металните гаражни клетки” не са обекти по смисъла на чл.56, ал.1 ЗУТ. Като е приел обратното административният орган е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

В допълнение следва да се има в предвид и, че разпоредбата на чл.2, ал.2, т.6 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас приета с решение на Общински съвет Бургас, която дефинира гаражните клетки с площ до 20 кв.м., като преместваеми обекти е в противоречие с разпоредба на чл.56, ал.1 ЗУТ, който е акт от по-висока степен по отношение на наредбата. Разпоредбата на чл.56, ал. 2 ЗУТ делегира на Общинския съвет правомощие да установи с наредба единствено реда, по който се издава разрешението, но не и материалноправните основания за издаването му, а още по-малко да дописва закона, като дефинира обекти извън обсега на чл.56, ал.1 като преместваеми. Предвид това нормата чл.2, ал.2, т.6 от НПОРИДТОБ противоречи и на чл.12 от Закона за нормативните актове, съгласно който актът по прилагане на закон може да урежда само материята, за която е предвидено той да бъде издаден, както и в нарушение на чл.15, ал.1 от същия закон, съгласно който нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Съгласно чл.15, ал.3 ЗНА, ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт, които в случая е Закона за устройство на територията.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, четвърти състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № 100/13.01.2010г. на заместник кмета на Община Бургас, с която е наредено на  Н.М.М. да премахне преместваем обект – метална гаражна клетка под № 4 по помощна схема, с размери 5м./3м., разположена в УПИ VІ, кв.170, ЗЦГЧ-Бургас, ул.”Климент Охридски” № 28-30, в 10-дневен срок от получаване на заповедта.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: