ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и девети април                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 307 по описа за 2009 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателите С.К.К., редовно призован, Н.П.К., редовно призована, Е.К.Д., редовно призована, М.С.Д., редовно призована, не се явяват.

Жалбоподателите Д.Д.Т., редовно призована, и Н.Т., редовно призован, се явяват лично.

За жалбоподателите С.К.К., Д.Д.Т. и Н.Т. се явяват адвокат М. и адвокат О., редовно упълномощени.

За ответника по оспорването – Общински съвет – гр. Приморско, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам направеното оспорване.

Моля административният орган да представи цялата преписка. В зависимост от становището на административния орган ще имаме искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Представям становище на Главния архитект на Община Приморско, относно това, че имотът попада в зона А с режим на особена териториалноустройствена защита.

Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ О.: Моля да не приемате настоящото становище. Считаме, че становищата на административни органи, били те автори на оспорения административен акт или други, не са годни доказателствени средства в административния процес. Считам, че съдът следва да формира сам своето становище въз основа на представените от страните доказателства, като си позволявам да отбележа, че в случая доказателствената тежест е на административния орган.

 

АДВОКАТ М.: Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след справка с действащия Общ устройствен план на Община Приморско, да посочи и определи имот №000428 в местността „Пясъка” попада ли в териториалноусторйствена зона, за която планът е въвел забрана за промяна на предназначението. Съседните имоти какъв статут имат, проведена ли е процедура по тяхното урегулиране, приключили ли са тези процедури? За процесния имот какво е отразяването по Общия устройствен план?

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и този, представен от процесуалния представител на ответника по оспорването като допустим. Следва да бъде уважено искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат М.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от становище, подписано от Главния архитект на Община Приморско.

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат М. в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на  350 лева, които да се внесат в 7-дневен срок от днес от жалбоподателите, представлявани от адвокат М. и адвокат О.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Г.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.06.2009 година от 10.00 часа, за която дата страните уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: