ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3076 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Б. Л. К. -прокурор при Районна прокуратура - Бургас, редовно уведомен, явява се лично.

Ответникът - административен ръководител на Районна прокуратура - Бургас, редовно уведомен, явява се лично прокурор И.К..

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Б. Л. К. - прокурор в Районна прокуратура - Бургас против заповед № РД-08-786 от 13.09.2017 г. на административен ръководител на Районна прокуратура - Бургас, с която на основание чл. 327 и чл. 140 ЗСВ й е обърнато внимание по повод организацията на работата й във връзка с непроизнасянето й в срок по преписки и досъдебни производства.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

жалбоподателят: Поддържам жалбата. Представям в оригинал процесната заповед. На този етап няма да правя доказателствени искания.

 

ответникът: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям следните доказателства: справка за измерване на натовареността по методиката на всс на съставените проекти на прокурорски актове от прокурорски помощник, касаещи прокурор К.; справка за измерване на индивидуалната натовареност по методиката на всс за съответните периоди, касаещи всички прокурори, като естествено в същите фигурира само името на прокурор К., а по отношение на другите колеги не е отразено поименно. Представям и справка за индивидуалната натовареност на колежката за периодите, по отношение на които е наложено това обръщане на внимание; справка за наблюдавани ДП и преписки от всички прокурори, съответно справки за индивидуалната натовареност на всички прокурори в Районна прокуратура гр. Бургас. Също така представям и две отделни справки за преписките и дп на прокурор  К. за съответните периоди на 2016 г. и 2017 г. със срок за произнасяне над 1 месец. Искам да обърна внимание, че в съответните справки са отбелязани броят на работните дни на всеки от прокурорите, както и на прокурор К., което е от изключително значение с оглед не само времевия период на произнасяне на съответната колега, а и с оглед обстоятелството, че програмата УИС 2, която разпределя преписките и ДП между прокурорите, се ръководи от броя на работните дни. Всичко останало по преписката е приложено по делото, от където е видно, че прокурор К. е измежду най-натоварените. Представям и копие на становище от моя страна до атестационната комисия на Апелативна прокуратура - Бургас. Други доказателства на този етап няма да соча. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

жалбоподателят: Моля да се приемат представените доказателства. Нямам възражения. Няма да представям други доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка и тези, представени в днешно съдебно заседание писмени доказателства,

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

жалбоподателят: Считам, че жалбата ми е основателна, като моля да уважите същата. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

ответникът: Уважаема г-жо съдия, аз ще кажа няколко реда и също ще искам срок за представяне на писмени бележки.

На първо място считам, че жалбата на колежката е недопустима, тъй като тя не е оспорвала заповедта в 2-седмичния срок, делегиран в апк, имайки предвид, че най-малкото тя е юрист и е запозната със срока, в който следва да бъде обжалвана заповедта. Този общ срок, който се възприема по отношение на лицата, които не са запознати със законодателната наредба, не се отнася в конкретния случай за нея. На следващо място в случай, че приемете жалбата като допустима и се произнесете по същество искам да обърна внимание, че в чл. 307, ал. 3, т. 1 ЗСВ е посочено, че първо дисциплинарно нарушение, което може да извърши един магистрат е системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони. Аз съм наясно  с цялата фактология, която е посочена, а именно - лична ангажираност и отглеждане на дете, но искам да отбележа, че колежката в нито една от справките не е най-натовареният прокурор. Напротив – ако се вгледате детайлно във всички тези справки има по-натоварени прокурори, както и такива с приблизителни данни до нейните. Следва да имате предвид и факта, че тези, които са с по-ниска натовареност са предимно колеги, които са били командировани в други прокуратури за по-дълъг период от време. Прокурор К. също беше командирована за срок от 1 месец в гр. Несебър. Освен това моля да имате предвид, че колегите с по-ниска натовареност са били командировани по 3-6 месеца в Районна прокуратура гр. Несебър или Районна прокуратура гр. Царево. Има и колеги, които са започнали работа в началото или края на годината, като по тези причини се получава така на пръв поглед голям дисбаланс на натовареността. Смея да твърдя, че системата която разпределя материалите, както всъщност се казва от нашите ръководители тя е случайна, не е съвършена и не винаги разпределя справедливо, но се ръководи от броя на работните дни на съответния прокурор. В заключение мога да добавя, че в настоящите справки, които представих като доказателства, действително се касае за едно системно неспазване на сроковете, но предвид уважителните причини преминах към този ход - да не образувам ДП, а да наложа това обръщане на внимание, което не е от категорията на дисциплинарните наказания, а по-скоро е от моята отговорност по чл. 140 ЗСВ, касаеща организацията на работа на прокурорите.  Имайки предвид, че бях сезиран и два пъти от Апелативна прокуратура гр. Бургас по повод на това, че прокурор К. има голям брой просрочени произнасяния по преписки и дп следва да имате предвид, че аз като административен ръководител, ако не  взема отношение по ал.2 на съшия член нося и аз отговорност, която може да ми бъде потърсена от вСС. В този смисъл моля за срок, в който да изложа подробно аргументите си в писмени бележки. 

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: