ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На шестнадесети май                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 3075 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:12 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Я. - С - С. С.“, редовно и своевременно призован, се представлява от адвокат Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НАД ЕЛОТО.

 

АДВ. Д.: От името на моя доверител заявявам, че поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства.

Във връзка с отговора, който ответната страна е представила по делото, представям писмено становище.

Твърдим, че е нищожен издаденият административен акт, защото е издаден от некомпетентен орган и са нарушени материалните и процесуалните закони при издаване на същия. С отговора на ответната страна, че жалбата е просрочена, по делото е представена обратната разписка, от която е видно, че е посочен получател ЕТ „Я.-С-С. С.“ и адрес единствено само гр. Карнобат, без да е посочена улица, номер и т.н. Като получател се е разписало лице, което е посочило фамилия Г.. Не са налице никакви други данни за това лице - в какво качество е подписало обратната разписка, нито пък са налице данни за първо и второ име. Записано е само г-жа Г., а коя е, аз не мога да кажа. Твърдим, че жалбата е в срок, но претендираме нищожност на изложените в жалбата основания за нарушение на материалноправните и процесуалноправните разпоредби.

Поддържаме искането за назначаване на експертиза, по която вещото лице да отговори на поставените задачи. Във връзка със заявеното, че през годините няма промяна в заявеното количество на земята, аз представям таблица за изпълнените парцели за 2013, 2014, 2015 и 2016 г., от които е видно, че няма промяна в общия размер на площите. Те ще бъдат необходими по-скоро за вещото лице ако Вие допуснете експертизата и за улеснение на съда.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата, като неоснователна. Процесният акт е издаден от оправомощен орган със съответните делегирани правомощия.

Представям писмена молба с направени в нея три доказателствени искания, които са подробно описани.

Прилагам и моля да бъдат приобщени към материалите по административното дело описани доказателства - Заявление с УИН № 02/290313/83768, Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г. с изх. № 01-6500/12336/04.10.2013 г., Заповед № 03-РД/715/27.06.2017 г. за делегиране правомощия на г-жа П.С.– Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“.

На основание чл. 156, ал. 3 във връзка с чл. 46, ал. 4 от ГПК, моля да бъда задължен жалбоподателят да представи доказателства или обяснения относно датата на получаване на Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г., за кампания 2016 г., с изх. № 01-6500/2628/02.05.2017 г. на Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“.

Правя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на подробно формулирани въпроси в представената в днешно съдебно заседание писмена молба.

Държавен фонд „Земеделие“ е изпратил писмо с изх. № 2628/02.05.2017 г., върната е и обратната разписка с подпис на лице, която е оформена от куриерската служба. Органът е приел, че е надлежно връчена и приемаме, че е влязла в сила. Затова твърдим, че жалбата е просрочена. Твърдим, че разликата в площите е 0.48%.

АДВ. Д.: Ние не сме сигурни в тази цифра. Ако допуснете съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице ще установи дали има дублиране на площите. Аз не мога да кажа дали са 0.48% разлика, но ние сме заявили в жалбата, че това е незначителна разлика.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Кандидатствайки по определена схема и мярка, бенефициентът предприема задължения. По конкретната мярка бенефициентът се уведомява от фонда да копират от граници в граници. Поддържам всичките си доказателствени искания.

Моля да бъде задължен жалбоподателят да представи доказателства относно обстоятелството кога и как се е запознал с процесното писмо.

АДВ. Д.: По отношение на експертизата, моля след като се запозная с писмените доказателства, да ми бъде дадена възможност да поставя допълнителни въпроси. Доверителят ми е получил копие от процесното писмо от ДФ „Земеделие“.

Поддържам искането за прогласяване нищожност на акта.  Ние казваме, че е некомпетентен и нищожен, а от друга страна считаме, че правните изводи за тази разлика 0.48%, е твърде нищожна. Алтернативно Ви моля да обявите обжалвания акт за неправилен, защото посочената разлика от 0.48% е твърде незначителна, ако изобщо тя съществува. Оспорвам и законосъобразността на акта.

 

Съдът след като се запозна с оплакванията в жалбата, становището на ответната страна и изслуша страните в днешно съдебно заседание, ДОКЛАДВА делото:

Производството е образувано по жалба от ЕТ „Я.-С-С.С.“ против Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., за кампания 2016 г., с изх. № 01-6500/2628/02.05.2017 г., издадена от Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“.

В жалбата се правят искания за прогласяване на нищожност на административния акт, поради материалноправни нарушения и нарушение на административнопроизводствените правила. 

В съдебно заседание, процесуалният представител на жалбоподателя прави искане и за отмяна на акта като незаконосъобразен, като твърди, че уведомителното писмо предмет на жалбата, не е връчено по надлежния ред на неговия доверител, поради което и срокът за обжалване на същото не е изтекъл към момента на подаване на жалбата.

С допълнителна писмена молба освен възражения относно нередовното връчване на административния акт се дават обяснения за начина на връчване на уведомителното писмо. С жалбата е направено искане за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, с конкретно поставени към същата въпроси.

Ответната страна оспорва редовността на жалбата, като счита, че уведомителното писмо е връчено по надлежния ред, поради което и към момента на подаване на жалбата срокът за обжалване на същата, е изтекъл. Оспорва и направените твърдения в жалбата, като прави и доказателствени искания, а именно за приемане на писмените доказателства приложени към писменото становище, прави искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, с конкретно поставени към същата въпроси и на основание чл. 156, ал. 3, във връзка с чл. 46, ал. 4 от ГПК за задължаване на жалбоподателя да даде обяснение относно датата на получаване на уведомителното писмо. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя на поставения въпрос отговори, че същото е връчено като копие от служител на ДФ „Земеделие“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам възражение по доклада. 

Във връзка с представеното писмено становище от процесуалния представител на жалбоподателя, моля да отговори същият дали датата на подаване на заявлението с посочения номер, което е от 2016 г. е датата, която иска да посочи ответникът?

АДВ. Д.: Нямам възражение по доклада.

Начинът, по който ни е връчено уведомителното писмо съм посочил в т. 1 от становището.

Поддържам искането и моля, съдът да ми даде възможност да се запозная с представените писмени доказателства и да взема отношение към поставените задачи към вещото лице. Моля да ми се даде възможност да представя доказателства относно датата, на която моят доверител е бил известен за уведомителното писмо.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Към настоящия момент нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счита, че следва да се приемат представените писмени доказателства по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, изпратени с придружително писмо изх. № 01-020-1100/728/01.12.2017 г. на ДФ „Земеделие“.

ПРИЕМА Заявление с УИН № 02/290313/83768,  Уведомително писмо за одобрение и неодобрение за участие по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013 г., с изх. № 01-6500/12336/04.10.2013 г., Заповед № 03-РД/715/27.06.2017 г. за делегиране правомощия на г-жа П.С.– Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, представенои от ответната страна.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна с отделна писмена молба, в 7-дневен срок да представи допълнителни доказателства за датата и начина на връчване на уведомителното писмо.

 По отношение на поисканата съдебно-техническа експертиза, съдът ще вземе становище след представяне на допълнителните молби от процесуални представител на жалбоподателя и ответника, с конкретизация на въпросите към същата, в 7-дневен срок от днес.

Тъй като доказателствата не са налице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.07.2018 г. от 10.00 часа, която дата и час са съобщени на страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: