ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и осми септември                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 3075 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „Я. - С - С. С.“, редовно призован, се явява едноличния собственик и адвокат Д., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице М.М..

 

Становище по хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

М.П.М. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, без родствени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: В отговора по т. 2 от заключението казвате, че няма разлика в одобрените парцели и обработваните площи. Дали е налице увеличение в площите?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Имам предвид, че няма разлика в заявените площи. Всъщност има разлика в това, че на практика на място заявените площи се явяват повече отколкото констатираните по заявлението и уведомителното писмо. Площите са с естествени граници. С геодезическото измерване и от непосредствения оглед се установи,  че обработваната площ възлиза на 156,93 хектара, като приспадам един блок, който е по друга мярка. Площите нямат реално вътрешни граници, защото са на един ползвател.

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Към кой момент извършихте геодезическото измерване?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заснемането извърших към настоящия момент. Запознат съм с уведомителното писмо, което касае кампания 2016. Изминали са две стопански години. Тъй като експертизата е към настоящия момент, измерването също е към настоящия момент.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Запознат ли сте с начина на извършване на проверките, по какъв начин се получават резултатите, по какъв начин се образува географското припокриване?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запознат съм с начините за заснемане от страна на ДФ „Земеделие“. Единият начин е непосредствено измерване, а другият начин е графичен, чрез въздушни снимки, в които чрез  нюансите на цветовете се определя дали са обработваеми площите. Записано е, че се извършва по двата географски начина в обжалваното писмо, като е отбелязано, че измерването на площите е извършено по географски начин, което значи, че би могло да бъде извършено и по двата посочени метода.

В писмото не е записано и не е ясно дали проверка на място е извършена. Не съм проверил в ДФ „Земеделие“ това обстоятелство.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВ. Д.: Искам да попитам нещо допълнително вещото лице. През годините дали сте установили разлика в площите от 2016 г. до настоящия момент?

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Възразявам срещу поставения въпрос.

Съдът ДОПУСКА отговор на поставения въпрос.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на заключението не съм имал данни дали има разлика в площите от 2016 до 2018 г. Изследвал съм към 2013 г., защото съм имал такъв поставен въпрос. Към тази година е била първоначално определената площ.

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Във връзка с поставените въпроси от ответната страна, може ли да кажете има ли начин за определяне на площите към 2016 г. и реално какви са били?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не мога да се сетя от коя дата беше писмото, но то е от по-късна дата и не отговаря за изискванията за непосредствени измервания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О. – 500 лв. на 28.09.2018 г.)

 

АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. Д.: Г-н председател, моля да постановите решение, като имате предвид изложените съображения в подадената жалба, както и заключението на вещото лице, от което се установи, че няма разлика между заявените и обработваните площи, като дори са повече и затова моля да се произнесете със съдебен акт в този смисъл.

Моля да ни се присъдят съдебно-деловодните разноски по делото, за което представям списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата, като неоснователна и останала изцяло недоказана в настоящото производство.

Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки, в които ще изложа подробни съображения. Експертизата доказа точно тази разлика и факта, че геодезическото измерване направено към настоящия момент е след изминаване на две стопански години.

Претендирам съдебно-деловодни разноски в размер на 250 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв.

Правя възражение относно прекомерност на адвокатското възнаграждение предвид фактическата и правна сложност на казуса.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. Д.: Моля да задължите ответната страна да представи писмените бележки в два екземпляра, за да можем да се запознаем и ние с тях и да представим след това писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: