ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3072 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателите И.Д.А. и Н.В.М. се явяват лично.

За ответника - Община Поморие се явява адвокат А..

Явява се вещото лице С.Р..

 

Жалбоподателят А. – Да се даде ход на делото.

Жалбоподателят В. – Да се даде ход на делото.

Адвокат А. – Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото удостоверение от Община Поморие с изх.№ 11-00-4/04.09.2014г., с приложени извадки от регулационни планове на гр. Поморие за 1954г., 1968г. и 1988г., и копия от разписните листи към тях, както и копия на ПУП ПР за УПИ VІІІ-78 гр. Поморие и заповед за одобряването му; копие на проект за попълване на кадастрален план гр. Поморие за имот пл.№ 42, УПИ-VІІІ, кв.78 и заповед № РД-16-1067/08,08,2003г.; копие от ЧКЗСП за парцели 8 и 9 и заповед № РД-16-999/30.09.1998г.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от община Поморие с изх.№11-41-12/02.10.2014г., в което се сочи, че в архива на отдел „УТООС” при община Поморие не се съхраняват отчуждителни преписки от 1955 г., както и приемно-предавателни протоколи, с които същите са били предоставени на Държавен архив гр. Бургас.

СЪДЪТ констатира, че не е изготвено заключението на допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Вещото лице Р. – Запознах се с поставената от съда задача. Действително трябва да се издирят документи от отчуждителна преписка. Отговорът на общината е, че няма налице такава отчуждителна преписка. В останалата част задачата е да се провери в счетоводството на общината в определен период от време на съсобственици и на наследодателите, каква сума е изплатена за отчуждените имоти. В тази част, в която трябва да се проверяват счетоводни документи считам че не е от моята компетентност и ако е необходимо, да си дам отвод. До настоящия момент не съм ходила в Държавен архив, тъй като в разговор с ищците разбрах, че това, което те са намерили в държавния архив е приложено в делото. Ако се посочи към кой момент да търся преписка, бих могла да намеря още нещо. Нека се уточни какво да търся и към коя година освен това, което те са приложили към делото

Жалбоподателят В. – Извършено е отчуждаване на същата част и е имало и други дела в тази връзка. Имам искания - към делото да се приобщи гр.д.№105/2012г. на Поморийски районен съд и прилежащи към него други дела- гр.д.№ 111/2007г., от които ще стане видно, че има извършена процедура по отчуждаване, които по-нататък ще бъдат в полза за нашия спор. Моля да назначите вещото лице счетоводител или да работят заедно с това вещото лице или да допуснете допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, за която да ми определите депозит и срок за конкретизиране на задачите.

Адвокат А.-***, освен направени възражения в писменото становище, правим възражение, че А. С. Е., като наследник на С.С.П., не е била собственик към момента на отчуждаване, затова и́ нейното име не е вписано в разписния лист. Отчуждаването е извършено 1955г. и няма такава община, която да пази отчуждителни преписки толкова дълго и съответно, съобразно разписването на листа за този имот същото е извършено, така че към настоящия момент жалбоподателките не са доказали собствеността си към 1955г. Що се касае до искането да се приложат посочените дела, по отношение на гр.д. що се касае до гр.д.№111/2007г., доколкото знам делата не се пазят повече от пет години, а не се посочи за другото, какво точно може да се ползва по настоящото дело. Жалбоподателите могат да се запознаят с това дело и да си направят ксерокопия и да се представят като доказателства по настоящото. Общо се говори от жалбоподателите, защо трябва да се приложи цялото дело. Какво точно ще се установи с неговото прилагане.

Жалбоподателят В. – Възразявам на възражението по отношение на факта, че А. Е. е била собственик на имота. По делото се съдържат документи, че тя е била собственик и с тях се доказва правото на собственост. Възразявам на казаното от процесуалния представител на общината, че А. Е. не е собственик към 1955г. приложили сме доказателства. Моля да приобщите посочените дела на районен съд Поморие и да назначите съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на задачата, визирана в задачата към предното вещо лице. Входирали сме молба, с която искаме приемо-предавателния протокол от Държавния архив.

Адвокат А.– Направих справка в общината и действително към периода 1970 година няма такава община, която да съхранява преписки. В Държавен архив като се каже за кой район и коя година, те я предават. Жалбоподателите не сочат с тези две дела какво искат да доказват.

Жалбоподателят В. *** да представи приемно-предавателен протокол, с който е предал преписките на Държавен архив. От делата, които изискваме, ще доказваме, че е извършено отчуждение. Да ми се даде възможност да преформулирам задачите към експертизата.

Вещото лице Р. – За счетоводните документи моля да приемете отвода ми.

Адвокат А. – Моля да задължите жалбоподателите, въпреки направеното от нас искане, имаме представени нечетливи доказателства, като моля да ни ги представят в четлив вид. Във връзка с Държавния архив, ако са намерени някои документи с това отчуждаване, то цялата преписка е на едно място и по всяка вероятност не е съхранено всичко.

 

СЪДЪТ намира искането за прилагане на посочените граждански дела за основателно, с оглед предмета на същите и връзката им с настоящото производство. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКАТ от Районен съд Поморие гр.д. №105/2012г. и гр.д.№ 111/2007г. по описа на ПРС.

УКАЗВА на жалбоподателите да изчерпят доказателствените си искания в срок до следващото съдебно заседание, както и да предоставят необходимите с оглед извършване на експертизата данни, съобразно заявеното от вещото лице Р. в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: