Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №    788               /20.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                       ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Сийка Хардалова, изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 306/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът „СКАТ“ ООД, ЕИК 812104705, чрез представител по пълномощие адвокат Д.И.,***, е оспорил решение № 2051/19.12.2017г. постановено по АНД № 5116/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № РД-10-64/12.09.2017г. издадено от председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ). С наказателното постановление за нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), на основание чл.126, ал.1 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез представител по пълномощие, поддържа касационната жалба и пледира за отмяна на оспореното решение, а по съществото на спора иска да се отмени наказателното постановление.

Ответникът по касация, редовно призован, не изпраща представител. Представени са писмени бележки, в които се изразява становище за отхвърляне на касационната жалба и оставяне в сила на решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

„СКАТ” ООД е санкционирано за това, че на 18.05.2018г., в периода от 18:30:59 ч. до 19:26:40 ч. в предаването „Разбулване” с водещ Н.П. е излъчено съдържание на турски език без превод (дублиран или субтитри) на български език. Частта от предаването, излъчена само на турски език обхваща периода 18:57:55-19:00:03; 19:01:38-19:03:17 и от 19:04:07-19:04:16 часа.

В преписката е представен диск със запис на цялото предаване.

В наказателното постановление е възпроизведен кратък диалог между водещият и гостът, от който се установява, че гостът на предаването не е разбрал за какво става въпрос в излъчените кадри.

Отговорността на дружеството е ангажирана за нарушение на чл.12, ал.1 от ЗРТ, според който програмите се излъчват на официалния език съгласно Конституцията на РБългария. Изключенията, при които е допустимо телевизионните програми да се излъчват на чужд език, без превод на български са регламентирани в чл.12, ал.2 от ЗРТ, където изчерпателно са изброени четири хипотези: 1) когато се разпространяват с образователна цел; 2) когато са предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин; 3) когато са предназначени за слушатели и зрители от чужбина и 4) когато се предават чуждестранни радио и телевизионни програми.

Процесният случай не попада в никоя от хипотезите на изключенията. За това правилно наказващият орган е ангажирал административнонаказателната отговорност на дружеството и на основание чл.126, ал.1 от ЗРТ, е наложил имуществена санкция в най-ниския предвиден размер.

Неоснователно е възражението на касатора, според което в наказателното постановление няма описание на нарушението, тъй като не е описано какви са тези излъчени в предаването кадри, които не са на български език, тъй като не са описани изразите, които трябва да бъдат преведени. Действително в наказателното постановление липсва текст на турски език, който да възпроизвежда този, излъчен в предаването. Същевременно наказващият орган е посочил точно времевата част в предаването, когато са излъчени кадрите, придружени с гласово възпроизвеждане на текст само на турски език без превод. Възпроизведен е и част от разговора между водещия и поканения гост, от който без съмнение става ясно, че излъчените кадри са на турски език и са останали неразбрани от госта.

Както беше посочено, в административната преписка се съдържа пълният запис на предаването, от който може да се направи категоричен извод, че съдържащото се в наказателното постановление описание на нарушението – излъчване в предаването на кадри придружени с текст на турски език без превод е обосновано от събраните доказателства.

Обстоятелството, че наказващият орган не е възпроизвел в наказателното постановление текст на турски език, не е съществено процесуално нарушение, не само защото този текст би останал неразбран от наказващият орган, от съда и най-вече от наказаното лице, но и защото описанието на нарушението, което се съдържа в наказателното постановление е достатъчно ясно, за да не остави съмнение за какво нарушение се касае.

Неоснователно е и възражението, според което излъчените кадри не са останали неразбрани от зрителите, защото са били обяснени след показването им, като е било преведено тяхното съдържание от водещия – водещ : „горди сме да сме турци, казва М.”, водещ: „…възродителен процес, други такива…”

Излъчените кадри, придружени с текст на турски език са излъчени в продължение на 3 минути и 56 секунди, което означава, че техният превод няма как да се изчерпи с посочените две реплики на водещия.

Неоснователно е възражението за липса на нарушение на чл.12, ал.1 от ЗРТ, защото всички цитати, съдържащи се в наказателното постановление на реплики на водещия и на госта, са на разбираем български език. Наложеното наказание касае нарушение, ясно описано в наказателното постановление, което не обхваща изявленията на водещия и на неговия гост, а се отнася до излъчени преди това кадри, които са придружени с текст на турски език без превод. Краткият цитат на разговора, който започва да се води между госта и водещия има за цел да потвърди чрез реплика на госта, че излъчените кадри са неразбираеми, поради това, че не съдържат превод на български език.

Неоснователно е и възражението, според което не е доказано, че въпросните кадри са останали неразбрани от аудиторията и че въобще са се нуждаели от субтитри. Задължението е вменено от закона е програмите да се излъчват на официалния език, съгласно Конституцията на РБългария, който е българския език. За това дали аудиторията е разбрала съдържанието на кадрите е факт без правно значение. Достатъчно за квалифициране на нарушението е обстоятелството, че излъчените кадри са придружени с говор на турски език, който не е преведен на официалния език.

Напълно естествено е свидетелите да не могат да обяснят какви точно думи, фрази и говор са установили в предаването, след като той е на език, различен от официалния. За съставомерността на деянието е достатъчно да се установи, че предаването или части от него не са на официалния език и не съдържат превод под формата на дублаж или субтитри.

Според настоящия съдебен състав не са налице предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН, доколкото не се касае за маловажен случай. Деянието не се различава по никакъв начин от други нарушения от същия вид, т.е. не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност. Обстоятелството, че части от него, а не цялото предаване за излъчени на език, различен от официалния има отношение към определяне на конкретния размер наказание, като обосновава извод за налагане на по-нисък такъв, но не е такова по мащаби смекчаващо обстоятелство, че да изпълни състава на маловажния случай.

Неоснователно е и възражението в касационната жалба, според което след като цялата програма на предаването „Разбулване” не е излъчена на език различен от официалния, не е осъществен състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на касатора. Като е регламентирал, че програмите следва да се излъчват на официалния език, законодателят без съмнение е имал предвид, че програмите във всички техни части и детайли следва да са на официалния език. Излъчването на кадри, които съдържат реч на чужд език е напълно възможно след превод, който се излъчва едновременно с кадрите на чужд език.

Обстоятелството, че разпоредбата на чл.12, л.1 от ЗРТ не е толкова детайлна, че изрично да предвижда необходимостта от превод, не е основание да се счита, че липсата на превод, като дублаж или субтитри, не е елемент от нарушението. След като конкретни кадри от предаването се излъчват с говор на чужд език, логично и обосновано е за да бъдат приведени в съответствие със закона, текстът към тези кадри да бъде преведен на езика, на който законът изисква да бъдат излъчвани предаванията.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2051/19.12.2017г. постановено по АНД № 5116/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: