О П Р Е Д Е Л Е Н И Е      № 805

 

гр. Бургас, 06. 04. 2015г.

 

Административен съд Бургас, ХІІ-ти състав, в закрито заседание на шести април през две хиляди и петнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 306 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Част втора, Дял първи от ГПК, вр. с Дял трети, Глава единадесета от АПК, вр. с чл.121, ал.1 и ал.3 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

Образувано е по искова молба с вх.№ 1384/10.02.2015 г. от М. С.М., ЕГН **********, с посочен адрес ***, срещу Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, със седалище гр. ***, с правно основание чл.121, ал.1, т.3 от ЗДСл, вр. чл.104, ал.1 от ЗДСл - за заплащане на обезщетение за времето, през което М. не е бил на държавна служба поради незаконосъобразно прекратяване на служебното му правоотношение със заповед № ЧР 29 от 04.03.2013 г., в последствие отменена с решение № 122 от 22.01.2014 г., постановено по адм. дело № 1156/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, потвърдено с Решение № 14237/28.11.2014 г. по адм. дело № 3353/2014 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.

С отговор, подаден при спазване срока по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на делото пред Административен съд Бургас. Моли производството по делото да бъде прекратено и изпратено по подсъдност на Административен съд София-град.

С оглед направеното от ответника възражение за местна неподсъдност на делото, съдът служебно е изискал справка за адресната регистрация на М. С.М.. От последната се установява, че от 03.05.2010г. ищецът е с непроменен постоянен и настоящ адрес в гр. Русе, ул. „Цар Самуил“ №12а, вх.1, ет.2.

При така изложените факти съдът достигна до следните правни изводи:

Бургаският административен съд, като съобрази направеното възражение (отвод) за местна неподсъдност на делото и установеното при служебната проверка, намира, че делото следва да бъде прекратено пред Административен съд Бургас, тъй като не му е подсъдно. Административен съд Бургас не е местно компетентен да разгледа делото и да постанови съдебен акт по същество, по следните съображения:

Нормата на чл.133, ал.5 от АПК (изм. ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 04.01.2014 г.) регламентира местната подсъдност на исковете за обезщетение. Съгласно посочената разпоредба исковете за обезщетения се предявяват пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя (включително и когато са съединени с оспорване по чл.133, ал.1 – 4 от АПК). Съгласно чл.134, ал. 1 от АПК, предвидената от закона подсъдност не може да се изменя по съгласие на страните. При тези обстоятелства, за установяване на местно компетентния съд по отношение на настоящото производство определящ е адресът на ищеца, а не седалището на ответника (ИАРА). Видно от изложеното в исковата молба, както и служебно направената справка за адресната регистрация на ищеца, последният, към датата на завеждане на исковата молба в съда – 10.02.2015г., е с вписан постоянен и настоящ адрес в гр. Русе. Предвид изложеното съдът намира, че местно компетентен да се произнесе по предявения от М.С.М. иск, е Административен съд Русе (в същия смисъл и Определение № 926/27.01.2015г. по адм. дело № 352/2015г. на ВАС, Трето отделение).

Настоящето производство следва да бъде прекратено, а делото да се изпрати по подсъдност на компетентния съд, в случая Административен съд Русе.

По изложените съображения и на основание чл.135, ал.2, изр.1 от АПК, Административен съд Бургас, ХІІ състав,

                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 306/2015г. на Административен съд Бургас;

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Русе.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: