ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 06.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести април                                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор: Желязко Георгиев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 306 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха

 

         Вносител на доклада - Комисия по предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към Общински съвет гр. Бургас, редовно призован, не изпращат представител.

         Ответникът В.С.Ч., редовно призован, се представлява от адвокат Станчев, надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         Явява се прокурор Желязко Георгиев от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

 

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ – Моля, на основание чл.16, ал. 3 от АПК прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр. Бургас, да бъде конституирана като страна в производството.

 

С оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен и обществен интерес, на основание чл. 16,ал.3 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас, като страна в производството, представлявано от прокурор Георгиев.

 

АДВОКАТ СТАНЧЕВ – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         АДВОКАТ СТАНЧЕВ – Нямам възражение да се приемат като доказателства по делото представените писмени документи.

Не оспорвам обстоятелството, че доверителят ми е извършил нарушение в ЗПРКИ, като за кратко време е бил съдружник в няколко фирми, което не е обявил в декларацията си.

Считам, че предвид промяната на Закона, предвид разпоредбата на чл.30 от ЗПУКИ, са налице основанията, за прекратяване на производството по настоящото делото от съда и връщане на преписката на органа за произнасяне по същество.

         ПРОКУРОР ГЕОРГИЕВ – Считам, че следва да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Предвид измененията на ЗПУКИ, чл. 30 от закона, и съгласно него в едномесечен срок от влизане в сила на решението, то може да се обжалва пред органа. В тази връзка, моля, делото да бъде прекратено и върнато на комисията по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към Общински съвет гр. Бургас за издаване на решение. Председателят на комисията издава наказателно постановление, с което налага административно наказание на нарушителя. Затова считам, че преписката следва да бъде върната на административния орган.

        

Съдът намира, че следва да приеме доказателствата, представляващи заверени документи, представени с административната преписка.

По становището на страните за прекратяване на настоящото производство, съдът ще се произнесе в закрито заседание, като следва да се укаже на вносителя, че на основание чл.171 АПК следва да ангажира доказателства в подкрепа на становището си по спора. По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с административната преписка документи.

УКАЗВА на ответника, че на осн. 171, АПК да ангажира доказателства в подкрепа на становището си по спора.

ОТЛАГА ДЕЛОТО, като датата за следващото съдебно заседание ще бъде определена, след произнасяне на съда по възраженията за допустимост на производството, с ново призоваване на страните.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: