ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 306 по описа за  2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

Жалбоподателката В.В.П., редовно призована, се явява лично.

Ответникът по жалбата дирекция „Регионална служба по заетостта”, редовно призована,  юк М.А., надлежно  упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против решение от 22.01.2009 г. на директора на дирекция „Бюро по труда”Бургас,  с което е прекратена регистрацията на жалбоподателката от 16.01.2009 г.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКА П. - Подържам жалбата си.  От август имам такива случаи на заболявания и мъжа ми ме води на борсата.За въпросния период бях болна и можех да пътувам. Имам представени бележки от личния лекар. Това ми е документа, други документи от януари месец нямам. Имам предписание от транспортна болница и предписано лечение. Това са ми документите, към 15.01.2009 г. нямам други медицински документ. От НОИ ми пратиха съобщение, че в 14 дневен срок мога да се жалвам против решението на Бюрото по труда и затова подадох тази молба.

ЮК А. – Оспорвам жалбата, няма да соча доказателства, да се приемат представените по делото доказателства.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния  орган писмени доказателства, представляващи заверени  копия от административната преписка, съгласно опис по съпроводително писмо  с изх. № 816/6.03.09 г.

ПРИЕМА представената от жалбоподателката писмени доказателства, а именно  Служебна бележка издадена от д-р Г.Г. с № 819/02.02.2009 г. и амбулаторен лист № 280 от същата дата издадена от същия лекар.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКА П. -  Нямам доказателствени искания.

ЮК А. – Нямам доказателствени искания.

 

 Съдът, с оглед становищата на страните и на основание чл. 149, ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ход устни състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКА П. – Моля да отмените решението на директора на Бюрото по труда и да ми  бъде възстановена регистрацията   в Бюрото по труда, тъй като нямам никакви средства, съкратена съм, мъжът ми също остана без работа.

ЮК А. – Считам жалбата на В.П. за неоснователна. Госпожа П. е регистрирана като безработна в бюрото на 09.09.2008 г., посетила е бюрото и са и определени дати за потвърждаване на регистрацията и за изготвяне на индивидуален план за действие. На 15.01.2009 г. й е насрочена следваща дата за потвърждаване на регистрацията.Тъй като лицето не е се е явило и не е положило подпис за  потвърждаване на регистрацията, с решение от 22.01.2009 г. на Директора на Бюро по труда Бургас, регистрацията на госпожа П. е прекратена на осн. чл. 20, ал. 4, т.3 от Закона за насърчаване на заетостта, считано от 16.01.2009 г. Като мотиви за издаване на атакуваното решение е посочено, че лицето не е спазило определения му график за посещение в ДБТ за поддържане на регистрацията.  Спазена е процедурата, лицето е уведомено чрез писмо с обратна разписка. На 06.02.2009г. жалбоподателката завежда молба в деловодството, че не е спазила определения й график за посещение на 15.01.2009 г. поради заболяване, като е приложила бланка на МЗ № 119/98 г. и амбулаторен лист от първично посещение при лекар с дата 02.02.2009 г. В направлението е отразен период на заболяване над 7 дни от 14.01.2009 г. до 02.02.2009г. - 20 дни. С представянето на молбата не е представен протокол на Медицинска комисия – бланка на МЗ № 600, за заболяване над 7 дни издаден от ЛКК. Съгласно чл. 20, ал. 6 от ЗНЗ при представяне на доказателства за наличие на  уважителни причини, прекратената на основание чл.20, т.1 регистрация се възстановява по смисъла на § 1 т.26 от ДР на ЗНЗ. Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки, с копие за другата страна.

 

Съдът приема делото за изяснено и на основание чл. 149 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си  в срока, регламентиран в   чл. 172, ал. 1 от АПК.

 

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: