Р Е Ш Е Н И Е    226

 

Град Бургас, 13.02.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на осемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С.Х., с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 3067 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Кини 2001“ ЕООД, ЕИК 128530952, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Кабиле“ № 28А, против решение № 1667 от 27.10.2017г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3886 по описа за 2017г. на БРС в частта, с която е изменено наказателно постановление № 02-001204/24.07.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“-Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл.414, ал.3 от КТ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева, като съдът е намалил размера на санкцията от 2 500 лева на 1 500 лева.

Касаторът оспорва решението като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. Твърди, че служителят Д.Д. не е полагал труд като барман в проверявания обект, който не е бил отворен за посетители,  а е бил на интервю за работа, поради което незаконосъобразно е ангажирана отговорността на „Кини 2001“ ЕООД. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение и на измененото с него наказателно постановление. В съдебно заседание, касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и искането от съда.

Ответникът по касация, редовно уведомен, не се представлява в съдебно заседание. Не представя отговор на касационната жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че на „Кини 2001“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02-001204/18.05.2017г. от старши инспектор в ДИТ за това, че в качеството на работодател по смисъла на § 1, т.1 от ДР на КТ, на 11.05.2017г. не е уредило като трудови правоотношения отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключило трудов договор в писмена форма с Д.Ц.Д., който е установен на 11.05.2017г. около 13.40 ч. да полага труд като барман (приготвя кафе) в стопанисвания от „Кини 2001“ ЕООД обект: хотел „Съни“, находящ се в гр.Созопол, ул.„Виа понтика“ № 20. Въз основа на съставения АУАН е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за констатираното нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 500 лева, на основание чл.414, ал.3 от КТ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел въз основа на отбелязаните  елементи в справката по чл.402 от КТ и показанията на актосъставителя Д. и свидетеля Д., че по време на проверката Д.Ц.Д. се е намирал на работното си място зад бара в ресторанта, в рамките на посоченото от него работно време, както и че търговският обект е бил отворен, независимо, че в него не е имало посетители, което е достатъчно да се приеме, че лицето е полагал труд като барман. Поради това е приел, че „Кини 2001“ ЕООД е нарушило чл.62, ал.1 от КТ, за което законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание чл.414, ал.3 от КТ. Районният съд е намалил размера на наложената имуществена санкция на дружеството от 2 500 лева на 1 500 лева, отчитайки тежестта на извършеното нарушение и наличието на смекчаващи обстоятелства. В частта относно намаления размер на наложената санкция съдебното решение е влязло в сила поради липса на подадена касационна жалба. 

Решението е неправилно в оспорената част.

Съгласно разпоредба на чл.62, ал.1 от КТ, трудовият договор се сключва в писмена форма. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл.414, ал.3 от КТ – имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева.

Настоящият касационен състав намира, че от събраните по делото писмени и гласни доказателства не се установява по несъмнен начин, че стопанисвания от касатора търговски обект е бил отворен и лицето Д.Д. е полагал труд като барман в обекта. Обстоятелството, че външната врата на хотела е била отворена и масите в ресторанта подредени не означава само по себе си, че хотелът е работил за външни лица. Актосъставителят Д. и свидетеля Д. не са видели посетители и при двете си посещения в обекта, нито са възприели Д.Д. да полага труд като барман – да приготвя и сервира кафе на клиенти, което сочи на извода, че обектът не е работил към момента на проверката, а по-скоро се е подготвял за настъпващия туристически сезон. В подкрепа на този извод е и факта, че Д. не е имал отличителни знаци за изпълняване на длъжността барман, нито са установени каквито и да е действия от негова страна, свързани с тази длъжност.

Отделно, към момента на проверката не са били налице всички елементи на трудово правоотношение. Видно от справката по чл.402, ал.1, т.3, чл.402, ал.2 от КТ, която е попълнил Д.Д., между страните не е уговорено трудово възнаграждение и почивни дни, за да се приеме, че дружеството касатор и това лице са били в трудово правоотношение.

С оглед изложеното съдът приема, че в случая не е доказано по несъмнен начин, че Д.Д. е установен в деня на проверката да полага труд като барман в търговски обект, отворен за посетители, поради което неправилно е ангажирана отговорността на „Кини 2001“ ЕООД, в качеството му на работодател, за нарушение на чл.62, ал.1 от КТ.

Като е достигнал до изводи различни от изложените, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона. Решението в оспорената част следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде отменено изцяло наказателното постановление като незаконосъобразно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1667 от 27.10.2017г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 3886 по описа за 2017г. на БРС в частта, с която е изменено наказателно постановление № 02-001204/24.07.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“-Бургас на „Кини 2001“ ЕООД, ЕИК 128530952, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-001204/24.07.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“-Бургас, с което за нарушение на чл.62, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 от КТ, на основание чл.414, ал.3 от КТ, на „Кини 2001“ ЕООД, ЕИК 128530952, е наложена имуществена санкция в частта, в която е намален размера на санкцията на 1 500 лева.

Решението е окончателно.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

                                 

 

  2./