ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети януари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3064 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Х.С., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Е.Н.Н.– специалист репатрация в ОП „Транспорт“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Т., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Д.Х.С. против ПАМ, с която е разпоредено принудително преместване на собственото му превозно средство по смисъла и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП, която жалба е предявена ведно с искова претенция по реда и при условията на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК за заплащане на сумата от 43.20 лв., представляваща обезщетение за претърпените от жалбоподателя имуществени вреди, представляващи заплатената от него такса по репатриране на лекия автомобил.

 

Юк. Т.: Моля да отхвърлите жалбата. По доказателствата представям техническите характеристики на автомобила, видно от които широчината му е 1.78 м. Представям извадка от пуп-прз, една комбинирана скица № 503/29.11.2017 г. за уличната регулация, видно от които широчината на тротоара, върху който е бил паркиран автомобилът е 2.40 м. Тоест при тази широчина на автомобила и широчина на тротоара, както е отбелязано, е видно, че няма как да остане разстояние най-малко от 2.00 метра за нормалното предвижване на пешеходците. Автомобилът затруднява движението и поради това е бил репатриран от мястото, на което е бил паркиран. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Няма да ангажирам доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Юк. Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и да постановите решение, с което да потвърдите наложената ПАМ като законосъобразна и правилна, издадена от компетентен орган в кръга на неговите правомощия. Считам, че не са налице предпоставките за присъждане на обезщетение по ЗОДОВ. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам, че предявената претенция по реда на зодов е неоснователна предвид законосъобразността на наложената пам. Касае се за устно наложена такава, независимо че е налице обективиран протокол за съответните действия. Считам, че жалбоподателят смесва различни производства, едното по които е  съставянето на акт по реда на занн. В случая е налице хипотезата на чл. 171, ал. 1, т. 5, б.“б“ ЗДвП, а именно, че създава опасност или прави невъзможно преминаването на други участници в движението, каквито по смисъла на § 6 ЗДвП са и пешеходците. Поради изложеното моля да отхвърлите претенцията и да постановите съдебен акт, с който да потвърдите законосъобразността на ИАА.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: