ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3062 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Т.Н.Д. се явява лично и с адвокат Р., надлежно упълномощена.

Ответникът С.Н., главен специалист в отдел „ОФУК“ на дирекция УКОРС при Община Бургас, не се явява, редовно уведомена. Същата се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.Н.Д. против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство“ без знанието на неговия собственик, наложена с устна заповед от С. Д. Н., главен специалист в отдел „ОФУК“, Дирекция УКОРС при община Бургас.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за налагане на принудителната административна мярка и изпълнението на процесуалните изисквания при налагането и́, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат Р.: Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат Р.: Моля да уважите жалбата на моята доверителка и да поставите решение, с което да отмените наложената ПАМ преместване на пътно превозно средство марка „Нисан“, с рег.№ А****ВР, както и актът, с който същата е наложена. Моля да ми дадете срок да представяне на писмени бележки.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от представения снимков материал, автомобилът е паркиран на тротоара, с което е създавал пречка за останалите участници в движението. Моля да постановите решение, с което да потвърдите наложената принудителна административна мярка.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: