ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3060 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД, представлявано от управителя С.К., редовно и своевременно призован, явява се  с процесуален  представител адв.К. от АК Сливен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от „КЪНСТРАКШЪН ЕНД МЕНАДЖМЕНТ БИЛДИНГС ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, ул.“**“ № **, представлявано от управителя С.Д.К.против Мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП град Бургас по жалба на дружеството с вх.№ ИТ-00-11930/16.10.2017г.

Иска се отмяна на мълчаливия отказ и отмяна на обжалваните с цитираната жалба действия на публичния изпълнител по изп.дело № 2140001384/2014г. по описа на ТД на НАП-Бургас.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното съдебно заседание пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.К.: Поддържам жалбата. По доклада нямам възражения. Нямам искания за доказателства. Моля да се даде ход по същество.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Считаме, че така направения отказ е незаконосъобразен и моля да бъде отменен, ведно с изцяло порочните действия на публичния  изпълнител, които са  разпореждане за определяне на окончателна оценка, постановление за възлагане на недвижим имот, които са  до такава степен порочни, че са нарушили правото на защита на представляваното от мен дружество. Моля да бъдат отменени и преписката да бъде върната на публичения изпълнител с указанията на съда. Представям в писмен вид подробно становище с изложените от мен съображения за отмяна.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: