Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    706                                       от 13.04.2018 г.                                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори март  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. Х. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 305 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Форум транс“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, ул. „Ален мак“ № 27А, против Решение № 1945/06.12.2017 г., постановено по НАХД № 5384/2017 г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000102/12.09.2017 г., издадено от Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) - София, с което за нарушение на чл. 33, § 2, изр. 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (Регламент 165/2014) на основание чл. 104, ал. 7, предложение 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) на касатора е наложена глоба в размер на 5 000 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение като незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуални правила и на материалния закон, както и поради неговата необоснованост, а също така да се отмени потвърденото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК, във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът се представлява от адв. Кр.Мавродиев, БАК, който поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) - София, редовно уведомен, в съдебно заседание не се представлява, ангажира писмен отговор по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като излага мотиви в тази насока.

Касационната жалба e подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, Административен съд - Бургас, ХV-ти състав, намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С Решение № 1945/06.12.2017 г., постановено по НАХД № 5384/2017 г. на Районен съд - Бургас е потвърдено наказателно постановление наказателно № ДАИ-0000102/12.09.2017 г., издадено от Главен директор на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ (ГДАИ) - София, с което за нарушение на чл. 33, § 2, изр. 1 от Регламент 165/2014, на основание чл. 104, ал. 7, предложение 1 от ЗАП, на касатора е наложена глоба в размер на 5 000 лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство са спазени всички процесуални правила. Съставеният АУАН и издаденото НП съдържат изискуемите от закона реквизити. Изложени са подробни мотиви във връзка с приложимостта на Регламент 165/2014 и субекта на административното нарушение.

 

Решението на първата инстанция е правилно по следните съображения:

Съдът не установи твърдяните в касационната жалба пороци на първоинстанционното решение.

В касационната жалба са изложени пространни разсъждения относно приложимостта на Регламент 165/2014 г., както и относно възможностите за приложение на действащ регламент от правото на Европейския съюз при наличие на българско законодателство, подробно уреждащо установеното нарушение, изразяващо се в несъхраняване от касатора на тафографски листа на МПС – Даф ХФ 96.430, с рег.№ А9946 КР за срок от една година. В оспореното решение на първата инстанция са изложени подробни мотиви относно прилагането на цитирания вече регламент; относно определянето на територията на Общността и на Република България; относно дефинирането на понятието превозвач; относно правната квалификация на извършеното нарушение и др., с които настоящата инстанция е напълно съгласна, поради което не намира за необходимо да излага същите отново.

На практика касаторът се домогва да докаже, че след като е налице вътрешен транспорт, който в конкретния случай е еквивалентен на вътреобщностния транспорт и не зависи от факта колко километра е изминало съответното МПС, след като територията на Република България е част от територията на Европейския съюз, то приложимо е българското законодателство и следователно административнонаказващият орган неправилно е квалифицирал нарушението. Съдът категорично не възприема тази теза. Независимо дали ще се приложи правото на Европейския съюз – в случая Регламент 165/2014 или Закона за автомобилните превози, дружеството – касатор не ангажира доказателства, че в изпълнение на действащи правни норми и по посочения регламент, и по посочения закон, съхранява тахографски листове в продължение на една година. Следователно, нарушението е безспорно доказано, поради което правилно административнонаказващият орган е наложил съответната имуществена санкция.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 АПК, във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1945/06.12.2017 г., постановено по НАХД № 5384/2017 г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

                                  

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.