Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №  753    /25.04.2017г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на тридесети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                          ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар И.Л. и с участието на прокурор Росица Дапчева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 305/2017г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът едноличен търговец „Йордан Йорданов 2009“, ЕИК 200712238, със седалище и адрес на управление гр.Бяла, област Русе, ул.“Бачо Киро“ №10, чрез представител по пълномощие адвокат Ю.Д. и адрес ***, е оспорил решение №225/23.12.2016г. постановено по АНД № 1580/2016г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № 2373/20.09.2016г. издадено от зам.директора на ТД на НАП Бургас. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Касаторът е наказан за това, че на 17.08.2016г. в търговски обект – павилион за продажба на дюнери, намиращ се в гр.Приморско, на ул. „Трети март“ № 47 не издал фискална касова бележка от регистрирано в обекта фискално устройство на стойност 4.00 лв. след извършена контролна покупка от проверяващите органи. Нарушението правилно е квалифицирано. Вярно е посочена нормата на чл.118, ал.1 от ЗДДС, както и тази на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. Правилно е приложена и санкционната норма на чл.185, ал.1 от ЗДДС.

От всички събрани по делото гласни и писмени доказателства по несъмнен начин се установява, че описаното в АУАН и НП нарушение е осъществено. Този факт не се оспорва и от касатора съобразно изложението му в касационната жалба. Същият счита, че с оглед липсата на други установени нарушения наложения размер на имуществена санкция е твърде тежък.

Според чл.185, ал.1 от ЗДДС на лице, което не издаде документ по чл.118, ал.1, се налага глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2000 лв..

Както се вижда от приложената санкционна норма определения на касатора-едноличен търговец размер на имуществена санкция е равен на минимално предвидения в закона.

Според чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗАНН не е допустимо заменянето на предвидените за нарушенията наказания с по-леки по вид, освен когато се касае за непълнолетни извършители. Недопустимо е също така определянето на наказание под предвидения най-нисък размер на наказанията глоба и временно лишаване от право да упражнява определена професия или дейност. Поради цитираната законова забрана, както наказващия орган, така и съда не разполага с правен инструмент да намали размера на наложената санкция под най-ниския предвиден в закона размер. За това в конкретния случай наложения размер на имуществената санкция е определен в съответствие с изискванията на чл. 27, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и не може да бъде намален допълнително.

По делото не са установени допуснати от съда съществени нарушения на съдопроизводствените правила, фактите са установени правилно, правните изводи съответстват на констатираните факти. От събраните доказателства се установява еднозначно, че нарушението е извършено, наложеното наказание е минималното предвидено в закона, поради което правилно районният съд е потвърдил обжалваното пред него наказателно постановление.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №225/23.12.2016г. постановено по АНД № 1580/2016г. по описа на Районен съд – Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: