Р Е Ш Е Н И Е

 

     600                                             04.04.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на двадесет и осми март две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Христо Христов административно дело № 305 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.38, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Административното дело е образувано по жалба от А.Д.Ш., Х.М.Ш. и Д.Д.В.,***, чрез адвокат Ц.В. от АК – Перник против Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016г. на Областния управител на област Бургас, с която е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта й по отношение на съсобствения им имот – земеделски посеви с площ от 11.160 дка, находящ се в землището на с.Равда, община Несебър, с ПИ идентификатор съгласно ПУП-ПП №  042012, с която е определено парично обезщетение в размер на 4366.00лв. за отчуждаване за държавни нужди на 4920 дка от нея.

По подробно изложени в жалбата съображения се иска отмяна на  заповедта в оспорената й част като немотивирана и незаконосъобразна или алтернативно да се измени размера да определеното обезщетение, като несправедливо установено.  Иска се присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание жалбоподателите А.Д.Ш., Х.М.Ш. и Д.Д.В., редовно и своевременно призовани, не се явяват. За тях се явява процесуалният им представител адвокат В., която поддържа жалбата на основание изложените в нея съображения. По делото е представена писмена защита от името на процесуалния представител на оспорващите, в която се излагат допълнителни съображения относно незаконосъобразността на атакуваната заповед.

         За ответната страна Областен управител на област Бургас се явява като процесуален представител старши юрисконсулт А.С. И., която оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че оспорената заповед е законосъобразна, като издадена от компетентен орган и при спазване на процесуалните правила и материалния закон. Процесуалният представител на ответника е представил по делото писмени бележки, с които  са изложени допълнителни аргументи относно неоснователността на жалбата и законосъобразността на оспорения  административен акт.

         За заинтересованата страна Агенция пътна инфраструктура – гр.София се явява юрисконсулт С.П. Л., която оспорва жалбата и излага становище за законосъобразност на оспорената заповед.

         Заинтересованата страна Държавата, редовно призована чрез Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройство, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

         Заинтересованата страна Д.Х.Ж., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Н.Д. Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна С.Х.Ш., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна К.Х.Ш., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Х.Ш., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Н.Т.В., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Т.Х., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Г.Д. Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.    

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите  и изразените становища прие за установено следното:

Със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.129, ал.3, т.2, б. „в във вр. с чл. 110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.2, 5 и 6 ЗУТ е одобрен подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план за обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”, участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV „Равда“ при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км.212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.212+120, на територията на  гр.Ахелой, Община Поморие и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, която е влязла в сила, съобразно писмо, изх.№АУ 14-4 от 19.11.2015г.

На 07.12.2015г. председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е отправил искане, изх.№04-16-2116 от 07.12.2015 г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за одобряване отчуждаването на засегнатите имоти или части от тях за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06, изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км.212+120, засягащ землищата на  гр.Ахелой, Община Поморие и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, и да се предложи областния управител на област Бургас да издаде заповед в този смисъл.

Със съвместна Заповед №РД-02-14-1413 от 22.12.2015г./ЗМФ-1286 от 17.12.2015г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите е одобрено отчуждаването на части от имоти - частна собственост и части от имоти-общинска собственост, намиращи се в землищата на на  гр.Ахелой, Община Поморие и  с.Равда, Община Несебър,  Област Бургас, засегнати от изграждането на цитирания обект.

За имотите, предмет на отчуждаване по Заповед №РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областен управител на Област Бургас е изготвен оценителски доклад от независим оценител за определяне на равностойно парично обезщетение на поземлени имоти в земеделска и урбанизирана територия, засегнати от ПУП-парцеларен план, в частност и процесните/л.95-125 от делото/. Видно от доклада наличието на предоставени сделки с поземлени имоти в земеделска територия е довело до определяне на осреднена цена за землището на гр.Ахелой и с.Равда, съобразно чл.32 и §1а, т.2 ДР ЗДС, която на база предоставените пазарни аналози от съответните Служби по вписванията, възлиза за землището на с.Равда на 887.43 лева за дка. Въз основа на тази осреднена цена е определено равностойното парично обезщетение на процесния имот.

На 20.01.2016г. е издадена  Заповед № РД-09-4 на областния управител на област Бургас, с която наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която в оспорената й от жалбоподателите част по отношение на съсобствения им имот – земеделски посеви с площ от 11.160 дка, находящ се в землището на с.Равда, община Несебър, с ПИ идентификатор съгласно ПУП-ПП №  042012 е определено парично обезщетение в размер на 4366.00лв. за отчуждаване за държавни нужди на 4920 дка от него.

По делото е назначена и изготвена съдебно-техническа/оценителска/ експертиза, от заключението, на която се установява, че размерът на „равностойното парично обезщетение“ /пазарната оценка/ на отчуждения недвижим имот, предмет на заповедта в оспорената й част е 4 366.16лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

При проверка по реда на чл. 168 от АПК съдът констатира, че оспорената заповед отговаря на изискванията за законосъобразност. Същата е издадена от компетентен орган – областния управител на област Бургас, съгласно правомощията му по чл.34а, ал.2 от ЗДС. Съдът намира, че в случая процесните имоти не са отчуждени за нуждите на национален обект по смисъла на разпоредбата на пар.1 от ДР на ЗДС, тъй същите са отчуждени за изграждането и строителството на обект, който не е част от съществуващия главен път I-9/Е-87/, който е национален обект, определен с Решение на Министерски съвет № 302/20.04.2012г. Това е така защото обектът предмет на процесната заповед представлява отделен път – обход, който макар и да се пресича в две точки с главен  път I-9/Е-87/ не става автоматично част от него и не придобива статут на национален обект с изграждането му, а би могъл да придобие такъв с последващ акт на МС. Дори да се приеме, че при реализиране на обекта е необходимо да бъде извършена реконструкция на част от I-9/Е-87/ в точките на пресичане с ново изградения обект – обходен път Ахелой, то отчуждените имоти не са необходими за осъществяването й и в този смисъл не са необходими за изграждането на I-9/Е-87/, който е със статут на национален обект. Заповедта е издадена при спазване на административно производствените правила и в предписаната от закона форма, съдържаща всички необходими реквизити.

Съдът не споделя изразеното от процесуалния представител на жалбоподателите становище, че оспореният административен акт не е мотивиран, тъй като в Приложението към заповедта, представляващо неразделна част от нея отчуждените имоти, в това число и процесния са описани подробно и индивидуализирани в достатъчна степен по отношение на тяхното местонахождение, вид, площ, идентификатор на поземления имот и собственици. С оглед разпоредбата на чл.39, ал.6 от ЗДС неоснователно се явява и твърдението, че атакуваната заповед е незаконосъобразна поради това, че в нея не е посочена търговската банка, в която следва да бъде внесено обезщетението.

По отношение оспорването от жалбоподателите на размера на определеното обезщетение съдът намира същото за неоснователно предвид следното:

„Равностойното парично обезщетение“ на процесния имот е определен с експертна оценка, изготвена от „Сървей груп“ ЕООД, по възлагане от Агенция „Пътна инфракструктура“ по договор с изх.№ Д-82/29.05.2015г.

Редът за изготвяне на оценката за размера на равностойното парично обезщетение е определен с разпоредбите на ЗДС. Съобразно чл.32, ал.2 от ЗДС равностойното парично обезщетение следва да е в съответствие назначението на имотите преди влизането в сила на подробния устройствен план, съответно преди одобряването на подробен устройствен план, който предвижда изграждане на национален обект и за който е налице влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, въз основа на пазарните цени на имоти с подобни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания, а „пазарни цени, съобразно легалното определение, посочено в §1а, т.2 ДР ЗДС, са осреднените цени от всички сделки с имоти за покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека – обезпечаваща покупко-продажба на имот, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки, с изключение на тези с предмет идеални части от имоти, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождението на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните 20 вписани сделки. Осредняването се извършва въз основа на не по-малко от две относими сделки.

Съобразно приетото по делото заключение на изготвената съдебно-техническа/оценителска/ експертиза, равностойното парично обезщетение по смисъла на чл.32, ал.2 във вр. с §1а, т.2 и 4 ДР ЗДС за процесния имот находящ се в землището на с.Равда, община Несебър, с ПИ идентификатор съгласно ПУП-ПП №  042012, по отношения на отчуждената за държавни нужди част в размер на 4920 дка е 4366.16лв. Следователно определеното парично обезщетение, посочено в заключението на вещото лице съвпада с определеното в  хода на административното производство по издаване на оспорения акт. Съдът кредитира изцяло представеното заключение по допуснатата съдебно – техническа /оценителска/ експертиза, тъй като е изготвено на база сключени сделки в района, в който се намират имотите, част от които се отчуждава, в съответствие с изискванията на §1а, т.2 и 4 ДР ЗДС.

Съдът не споделя изразеното от процесуалния представител на жалбоподателите становище, че изготвеното по делото заключение е непълно и немотивирано. Твърдението, че изготвената пазарна оценка е несправедливо и неправилно определена, тъй като един от имотите послужили за база за изготвяне на оценката е бил предмет на сделка с цена под данъчната оценка е неоснователно, защото това обстоятелство е правно ирелевантно с оглед липсата на такова изискване на закона относно предвидения ред за определяне на равностойното парично обезщетение за отчуждения имот.

Предвид изложеното следва да се приеме, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради съдът намира, че жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на А.Д.Ш., Х.М.Ш. и Д.Д.В.,***, чрез адвокат Ц.В. от АК – Перник против Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016г. на Областния управител на област Бургас, с която е наредено да бъдат отчуждени за държавна нужда за изграждане на обект „Път І-9 „Слънчев бряг-Бургас”,  участък Обход на Ахелой от км.207 + 726.37 до км.212+ 233.06 и изпарител при км.207+ 580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 kV  „Равда“ при км. 207+ 680, реконструкция на оптичен кабел на „Скат“ТВ при км. 212+ 011, реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км. 212 + 120  части от имоти-частна собственост, намиращи се в землищата на с.Равда, Община Несебър и гр.Ахелой, Община Поморие, Област Бургас, съгласно подробен устройствен план-парцеларен план, одобрен със Заповед №РД-02-15-138 от 09.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязла в законна сила, съгласно писмо, изх.№АУ14-4 от 19.11.2015 г. на зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта й по отношение на съсобствения им имот – земеделски посеви с площ от 11.160 дка, находящ се в землището на с.Равда, община Несебър, с ПИ идентификатор съгласно ПУП-ПП №  042012, с която е определено парично обезщетение в размер на 4366.00лв. за отчуждаване за държавни нужди на 4920 дка от нея.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: