ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети февруари                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 305 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Д.Ш., Х. М. Ш. и Д.Д.В. са редовно призовани чрез адв.Ц.В., надлежно упълномощена от тях с представено по делото пълномощно.Същите не се явяват, за тях се явява процесуален представител адв. В..

За ОТВЕТНИКА  Областен управител Бургас,  редовно призован, се явява  ст.ю.к.  А.И., надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна - Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София- нередовно призована, не изпращат представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на финансите- редовно  призована, не изпраща представител

Съдът констатира, че освен жалбоподателите,  съсобоственици на процесния недвижим имот, предмет на заповедта,  която е оспорена, са и лицата Д.Х.Ж., Н.Д.Д., наследниците на С.С. Ш.: Д.Х.Ж., С.Х Ш., К.Х. Ш., А.Х. Ш., наследниците на Т.А.Х.: Н.Т.В. и А.Т.Х., както и лицата Г.Д.Д., С.Х Ш. и К.Х. Ш..

Съдът намира, че същите имат  правен интерес от участие в настоящето съдебно  производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         КОНСТИТУИРА като заинтересовани лица: Д.Х.Ж.- самостоятелно и като наследник на  С.С. Ш., Н.Д.Д., С.Х Ш.- самостоятелно и като наследник на  С.С. Ш., К.Х. Ш.- самостоятелно и като наследник на  С.С. Ш., А.Х. Ш., Г.Д.Д. и наследниците на Т.А.Х.:  Н.Т.В., А.Т.Х..

         Съдът ЗАДЪЛЖАВА административния орган, ответник по делото да представи списък на посочените лица с актуални адреси за призоваване в двудневен срок от днес.

По хода на делото:   

Адв.В. – Да не се дава ход на делото.

Ст.ю.к.И.- Да не се дава ход на делото.

                   Адв.В.- по отношение  на дадените ми указания от съда за  обосноваване  на правния интерес  и за уточняване на петитума на депозираната жалба ще представя  допълнителна молба становище  в двудневен срок.

                   С оглед изложено съдът намира,  че са налице процесуални пречки за даване на ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                   НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

                   ОТЛАГА делото  и  го НАСРОЧВА за 07.03.2016 г.15:30 ч., за която дата и час редовно призованите страни са уведомени. Да се призоват  за посочената дата и час заинтересованата страна  Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, както и конституираните в днешното съдебно заседание  заинтересувани  страни, след представяне на списък  с актуалните адреси на същите.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                   Заседанието приключи в 13:45  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: