ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми март                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ХРИСТОВ

Административно дело номер 305 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Д.Ш., Х. М. Ш. и Д.Д.В. - редовно уведомени от предното съдебно заседание, не се явяват.За тях се явява  адв.Ц.В., надлежно упълномощена от тях с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА  Областен управител Бургас,  редовно уведомен,  се явява  ст.ю.к.  А.И., надлежно упълномощена.

 За Заинтересованата страна - Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София - редовно уведомена се явява ю.к.Л., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство редовно уведомена, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на финансите- редовно  уведомена, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  Д.Х.Ж. – редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  Н.Д.Д. – редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  С.Х.Ш.- редовно уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  К.Х.Ш.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Х.Ш.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Н.Т.В.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Т.Х.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Г.Д.Д.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

 

         АДВ В.- Да се даде ход на делото.

         СТ.Ю.К.И.- Да се  даде ход на делото.

Ю.К.Л.- да се даде  ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О  П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

АДВ.В. - Оспорвам становището на областен управител. Аз имам едно искане. Моля, ако ответната страна е съгласна  да спрем делото, с оглед постигане на спогодба, ако има равностоен имот за замяна.

СТ.Ю.К.И. - възразявам, към настоящия момент областен управител не разполага с такъв имот, който можем да  предложим за замяна.

Ю.К.Л. - Присъединявам се към становището на колежката.

АДВ.В. - Поддържам  искането  си.

Съдът, намира направеното искане за спиране на настоящето производство за неоснователно,  предвид обстоятелството,  че  страните по делото в лицето на процесуалните  представители  на ответната  страна Областен управител и на заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” не желаят сключването на спогодба, поради  което

 

О  П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да уважи искането за спиране на настоящето производство.

АДВ.В. - Искам да направя   искане за допускане на допълнителна експертиза, която да се съобрази с това, че в изслушаното  заключение  на вещото лице  считам, че  не е определена справедливо пазарната му стойност. Пазарните цени на имотите с подобни характеристики не могат са е определят, поради недостатъчни  сделки. Имаме две сделки, една от които е под  пазарната цена. На основание  чл.36,  ал.2 от ЗСПЗЗ  Ви моля да направите нова такава оценка  по реда на тази наредба.

СТ.Ю.К.И. – Възразявам срещу така направено искане. Считам, че двете сделки посочени от вещото лице  са абсолютно относими  към характер на отчуждения  имот. Законът  изисква  да има  минимум  две сделки,  а такива  са вписани  в Службата по вписванията. В случай,  че вещото  лице не беше открило  сделки със сходни критерии оценката щеше да бъде извършена  по реда на чл.32, ал.3 от ЗДС, но тъй като такива  сделки са открити вещото  лице е спазило разпоредбата  на  ал.2 на същия член.  Моля да се  приеме като извършена експертизата и да не се допуска назначаването  на нова.

Ю.К.Л. - Също се противопоставям.Обезщетението следва да се направи съгласно изискванията на чл.32 ал.2 от Закона за държавната собственост, налице са всички предпоставки които обосновават  прилагането на тази разпоредба, с оглед на което моля да оставите  без уважение  направеното искане.

АДВ.В.- След като  по принудителен  ред се отчуждава   имот и оценката   би следвало  да бъде  в подходящ размер. В случая  имаме три сделки, едната  вещото лице е отхвърлило, другата е под данъчна оценка, не става за  база за сравнение. И остава една, която кореспондира.  Дефиницията на закона е в тълкуване на цялостната норма. Ако ограничим възможността за нова оценка, то тогава правата на собствениците ще бъдат ограничени. Едната сделка  е под данъчна оценка,  другата сделка, която е била изследвана  касае землищата на два имот и остава една единствена. Независимо,  че имаше промяна в закона  все пак да се даде възможност собствениците на този отчужден  имот  да бъдат  правилно обезщетени. Не само формално да определим оценката. Дори чисто за данъчни цели имоти,  които минават под данъчна оценка нямат значение  при едно оспорване на тази пазарна стойност.

СТ.Ю.К.И. – В  закона не е казано дали, а на реално вписани сделки  и  вещото лице се е съобразило.

АДВ.В. - При това отчуждаване доста  е ограничена  страната и тя е в правото  да  поиска нова оценка. Оценката е под пазарната.Искаме оценката да бъде по реда на ЗСПЗЗ. Вещото лице дори не знаеше каква категория е земята.

Съдът,  след преценка  на направеното искане  от процесуалния  представител на жалбоподателите  за допускане на допълнителна експертиза за оценка на  отчуждения  имот и с оглед  изложените от процесуалните представители на останалите  страни съображения намира, че същото е неоснователно. Съдът се е произнесъл вече по така направеното искане като е изложил съображения защо приема   заключението на представената по делото експертиза,  а именно затова, че отговаря на законовите   изисквания и по-конкретно на разпоредбите  на Закона за държавната собственост, които са относими  към реда за определяна на пазарната цена  на отчуждения имот. Поради  изложеното, съдът 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането на процесуалният  представител на жалбоподателя за назначаване на допълнителна съдебно-оценъчна експертиза по  делото за изготвяне  на нова оценка на отчуждения  имот.

АДВ.В. - Искам този имот, който не е включен в оценката  поради това, че касае и друг имот, който не е в землището на отчуждения,  считам че следва да се направи нова  оценъчна експертиза от друго вещо лице, което да определи пазарната оценка,  като съобрази и имота, който касае  друго землище.

СТ.Ю.К.И.- Възразявам срещу така направеното искане.Законът за държавна  собственост  ясно казва, че  относими са  имоти с подобни характеристики, които се намират в същото землище. Достатъчен е факта, че част от имота е в друго землище   за определяне на пазарна цена.

Ю.К.Л. -  Присъединявам се  изцяло.

Съдът, с оглед изложените от него досега мотиви по повод направените исканияе за назначаване на нова съдебно - оценъчна експертиза  от страна на процесуалния  представител  на жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКАЗВА да уважи  направеното от процесуалният  представител  на жалбоподателите искане за назначаване на  нова съдебно-оценъчна експертиза.

АДВ.В. -Няма  да соча други доказателства.

СТ.Ю.К.И. - Няма  да соча други доказателства.

Ю.К.Л.- Няма  да соча други доказателства.

Съдът, намира че делото е изяснено, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

         АДВ.В.- Моля, от името на моите доверители да отмените атакуваната  заповед. Считам, че не  е спазена разписаната  процедура в Закона за държавната собственост за принудително отчуждаване. Издадената заповед не е мотивирана. В административният акт липсва  и предмет, защото имота предмет  на отчуждаване не е  записан в диспозитива с номер, площ и граници, а само в приложението. Също така не е посочена търговската банка, в която да се внесе обезщетението и датата, от която да започне изплащането. Моля да постановите  решение, с което да отмените заповедта на областен управител като незаконосъобразна. Подробни съображения  ще изложа в писмен  вид в указан от Вас срок.

СТ.Ю.К.И. –Моля, да постановите  решение, с което отхвърлите  жалбата като неоснователна и недоказана  и да оставите в сила заповедта на Областен управител. Изготвената пазарна оценка показа, че  размера на обезщетението,  посочен в заповедта   е правилен и отговаря  на посочените  а закона изисквания. Считам, че имотът предмет на отчуждаването  е индивидуализиран в приложението, което е  неразделна част на заповедта. С оглед на обстоятелството,  че става въпрос на отчуждаване на 100 поземлени имота не е налице обективна възможност на областния  управител да издаде  заповед  на всеки един от тях и затова в приложението  е направена индивидуализация.  Предвид чл.39, ал.6 от ЗДС  инвеститора има задължението да публикува информацията в два централни  и един местен ежедневник,   в коя търговска банка  и от коя дата  да започне  изплащането,  след влизане в сила заповедта по чл.32 ал.2. Считам, че непосочването  на банката  и началния срок в заповедта  не  е порок, който да води до отмяна  на заповедта. Моля  да оставите в сила  заповедта  на Областен управител на Област Бургас,  като правилна.

Ю.К.Л.- Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите  жалбата  и  оставите  в сила  заповедта като законосъобразна   и правилна. Заповедта е  издадена от компетентен  орган и съдържа всички реквизити. При  провеждане на административната  процедура са спазени нормативните  изисквания  съгласно Закона за държавната собственост при определяне размера на обезщетението за отчуждени имоти. Моля да потвърдите  заповедта на Областен управител.

Съдът определи 3- дневен  срок за представяне на писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  16:15 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ