ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 305 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Д.Ш., Х. М. Ш. и Д.Д.В. - редовно уведомени от предното съдебно заседание, не се явяват. За тях се явява  адв.Ц.В., надлежно упълномощена от тях с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА  Областен управител Бургас,  редовно уведомен,  се явява  ст.ю.к.  А.И., надлежно упълномощена.

 За Заинтересованата страна - Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София- редовно призована се явява ю.к.Л., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство редовно уведомени, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на финансите- редовно  уведомени, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  Д.Х.Ж. – редовно и своевременно  призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  Н.Д.Д. – редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  С.Х.Ш.- редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  К.Х.Ш.- редовно  и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Х.Ш.- редовно и своевременно  призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Н.Т.В.- редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Т.Х.- редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Г.Д.Д.- редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Вещото лице Т.Д.Ч. – редовно уведомена по телефона, се явява лично.

         Адв В.- Да се даде ход на делото.

         Ст.ю.к.И.- Да се  даде ход на делото.

Ю.к.Л.- да се даде  ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О  П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Образувано е по жалба от А.Д.Ш., Х.М.Ш. и Д.Д.В.,***, чрез адвокат Ц.В. от АК-Перник против Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016г. на Областния управител на област Бургас., в частта й по отношение на съсобствения им имот, а именно –нива с площ от 11.160 дка, ІV-та категория в мест.”ДЖУБЕРА”,  съставляваща имот №042012.

С жалбата се иска отмяна на оспорения административен акт или да измени размера на обезщетение  до пазарната цена на имота.

По делото  е постъпило становище вх.№2269 от 07.03.2016 година, с което процесуалния  представител на оспорващите прави  уточнение по отношение на  депозираната  жалба  и искането,  в смисъл на  извършения  по-горе доклад от съда.

Съдът указва на жалбоподателя,  че е в негова тежест да представи  доказателства, относно  незаконосъобразност  на оспорения административен акт. 

Съдът указва по отношение  на ответната  страна, че в нейна тежест е да докаже фактическите  и правни основния  по издаването на оспорената заповед и нейната законосъобразност.

Адв.В. - Нямам възражения по доклада.

Ст.ю.к.И.- Нямам възражения по доклада.

Ю.к.Л. - Нямам възражения по доклада.

Адв.В. -Към становището  съм приложила писмени доказателства – удостоверение  за наследници на Д.А. Ш. и копие от ноариален акт №63, том ІV, дело 1301/97 г.

 

Ст.ю.к.И. -Не възразявам  да бъдат приети.

Ю.к.Л.-Не възразявам  да бъдат приети.

Съдът намира, че представените със становище вх.№2269/07.03.2016 година  писмени доказателства от името на жалбоподателите  имат отношение  към предмета на разглеждане  на настоящето  съдебно поизводство, поради  което 

О  П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото удостоверение за наследници на Д.А.Ш. и нотариален акт №**, том **, дело **/** година  от 25.08.1997 година, заверени копия.

Съдът докладва, че по делото  е постъпило заключение  за извършена  съдебно-оценителска експертиза  от инж.Т.Ч. същото е постъпила в съответствие със сроковете по чл.38, ал.6 от ЗДС.

Адв.В. - Да бъде изслушано  вещото лице.

Ст.ю.к.И.- Да бъде изслушано  вещото лице.

Ю.к.Л. - Да бъде изслушано  вещото лице.

Съдът пристъпи към изслушване на заключението по изготвената съдебно-оценителска експертиза,  като за целта сне  самоличността на вещото лице

Т.Д.Ч.- ** години, българка, български гражданин, неосъждана, висше образоваие, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена е за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

Вещо лице Ч. – Представила съм заключение, което поддържам.

Адв.В.- Определената от Вас стойност на процесния имот отчита ли характеристиките  на имота, как извършихте оценката?

Вещо лице Ч.- Касае са за оценка на имот, предмет на отчуждаване по Закона за държавната собственост.Законът разглежда обезщетяване на собствениците, като равностойно парично обезщетение. В случая се касае за земеделска  земя и при такова оценяване съгласно  този закон се изследват сделки, сключени в рамките на 12 месеца преди този срок, изповядани, от които една от страните е търговец. Констатираха се три сделки със земеделски земи, намиращи се в землището на кв.Равда, общ.Несебър. Едната  сделка не може да се вземе за еталон, тъй като е за два имота в две землища с обща обявена стойност и  няма как да се разделят. Остават два еталона, изследвала съм местоположението на еталоните и на оценявания имот. В случая едната от сделките е изповядана на по-ниски от данъчната  оценка и  за съжаление следващия еталон остава единствен. В Закона за държавната собственост трябва да има претеглена цена на минимум два еталона, ако свалим първия еталон трябва да определим  по реда на наредбата чл.36,ал.2 от Закона за собствеността, където се казва,че когато не може да определи по еталон се минава на базисни цени. Това би ощетило още повече жалбоподателите.

Адв.В.- Вие бяхте ли на имота?

Вещо лице Ч. - Когато гледаш една нива, не можеш да разбереш само от гледането, когато  се прави оценка на земеделска  земя се взима от ОСЗГ справка, която е задължителна. Там се дават характеристиките  на имота, която справка я има.

Адв.В.- Вещото лице следваше  да даде отговор на въпроса за  конкретния  имот, предмет на заключението. Отчетени ли се неговите конкретни характеристики, с оглед на справедливо  определената му пазарна стойност. Имотите, които сте дали като еталон отговарят ли по характеристики на този имот.

Вещо лице Ч. - Еталонните  имоти са също земеделски   ниви в землището на кв.Равда, в близост до оценявания имот, а това дали са в различна категория не съм го имала предвид, тъй като в ЗДС не се отчита. Говорим за ниви, земеделски  земи, които са  в едно и също землище.

Адв.В. - Вие сте счели, че не е необходимо да изследвате този имот- поливност,  категория , това не  оказва ли  влияние на оценката?

Вещо лице Ч.-В случая това не оказва влияние, това  за което ми говорите  е метода на пазарните аналози. Този случай е по ЗДС и не се прилагат корекционни  коефициенти, от които да се виждат различията на оценяваните имоти. Цената се взима средна пазарна, без корекция.

Адв.В.- Нямам въпроси.

Ст.ю.к.И.- Нямам въпроси, да бъде прието заключението, отговаря на изискванията на Закона за държавната собственост.

Ю.к.Л.- Вие споменахте при отговора за справка  в ОСЗГ, извършихте ли я?

Вещо лице Ч.-Има приложена справка по делото, еталоните ги няма. Аз съм ги взела от нотариалните актове.

Ю.к.Л. - моля да се  приема  заключението на вещото лице.

Адв.В. - Да се приеме.

Съдът,  с оглед изявлението на страните  намира, че следва да бъде прието изготвеното по делото заключение по извършената съдебно-оценъчна  експертиза, поради което

 

О  П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на изготвената съдебно-оценъчна експертиза от  вещо лице Т.Ч..

Да се изплати възнаграждение на вещото лице Ч.  в размер на 300 лв, съгласно  представената  справка- декларация, от внесения по делото депозит.

Адв.В. –Считам, че експертното  заключение не е пълно и не дава точна оценка. Не трябва да се слага един еталон, дори да са земеделски земи  може да има голяма разлика между тях, категории и др. Считам, че не са съобразени  от вещото лице  конкретните характеристики  на имота и не може да се определи справедлива  пазарна оценка на имота. Няма конкретика за имота. За да може да се направи експертизата трябва според мен да се използва и друг метод – метода на пазарните аналози, да се изследват  самите характеристики на имота,  казва се имоти с подобни характеристики, но това не е отразено от вещото лице. Моля или друга експертиза  или тройна. Моля освен този методи да се включи и метода на пазарните аналози.

Ст.ю.к.И.- Възразявам срещу искането. Считам, че изготвената  пазарна оценка  отговаря напълно на закона за сравнителния метод и не допуска друга такава. Както и имотите които вещото лице  е взело за оценяване отговарят на посоченото в т.4, б.2а от параграф 1а от ЗДС, а именно намиращи се в близост  до отчуждавания имот, които са разположени в едно и също землище в земеделски територии. При изготвянето на първата оценка и при настоящата се е използвал сравнителния метод, тъй като законодателна уредба не допуска метода на пазарните аналози.

Ю.к.Л.- Противопоставям се  на искането за изготвяне на допълнителна експертиза,  вещото  лице  заяви, че  за период от 12 месеца той е изследвал вписаните  сделки в Службата по вписванията, като е взел предвид изрично  за еталон имоти със сходни характеристики. Дори да се приема, че следва да извърши само по пазарен аналог, сравнителния съдържа и пазарен аналог. Следва да се отчете обстоятелството, че пазарни цени не могат да бъдат сравнявани, с оглед на това, че няма  изповядани съответно вписани сделки.

Адв.В.- Справедливостта липсва, идеята е да  се търси спецификата на имота, ако е първа категория е едно, а четвърта  друго. Тази оценка е несправедлива,  не държи сметка на конкретните особености, не е пазарна.

Ю.к.Л. – Вещото лице се е съобразило с изискването на наредбата, имотите които ползва като еталони  са в едно землище.

Адв.В.- Моля,да бъде допусната допълнителна експертиза. Вещото лице да ползва метода на пазарните аналози.

Съдът, с оглед необходимостта  от събирането на други  доказателства 

О П Р Е Д Е Л И:

                  

ДАВА един ден срок на процесуалния представител на жалбоподателя, в който да представи искането си за назначаване на нова съдебно-оценителна експертиза по делото с формулиране на конкретни въпроси.

 ДАВА възможност  на останалите страни  по делото в двудневен срок след запознаване с направеното писмено искане да изложат съображения  по него, след което съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание или при следващото открито съдебно заседание по делото.

Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа  страна, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

        

ОТЛАГА   делото и НАСРОЧВА делото за 21.03.2016 г. от 15:30 часа, за която  дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  16:45 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ