Р Е Ш Е Н И Е

 

621/03.04.2015 година, град  Бургас

 

Административен съд – Бургас, на двадесет и четвърти март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в състав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д.

разгледа административно дело № 305/2015 година.

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на „ФСК – Стема” ЕООД с ЕИК 121316530, със седалище и адрес на управление - гр. ***, представлявано от управителя – С.Н.С., против заповед № 137/22.01.2015 година на кмета на Община Бургас.

С оспорената заповед „Болкан Ентъртейнмент Компани“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Криволак“ № 48 е определено за участник, спечелил търга за отдаване под наем, за срок от 10 дни, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, с идентификатор 07079.618.139 по КККР на гр. Бургас (с площ 4 990 м²), част от УПИ I в кв.1 по плана на Приморски парк, гр.Бургас, представляваща фигура 2, очертана с цикламени пунктирани линии на приложената схема, неразделна част от тръжната документация.

Жалбоподателят твърди, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила в противоречие с материалноправните разпоредби и с целта на закона, алтернативно твърди, че заповедта е нищожен административен акт, тъй като е издадена при пълна липса на правно основание и по ред, който е неотносим към случая. Твърди се, че атакуваната заповед се явява краен акт на изцяло незаконосъобразна процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, която процедура е опорочена още с откриването поради липса на компетентност на административния орган и наличие на съществени процесуални нарушения.

Иска се отмяна на оспорения административен акт, а в условията на евентуалност, същият да бъде обявен за нищожен. Претендират се разноски.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно уведомен, не изпраща представител. С писмена молба от 24.03.2015 година (л.128), чрез процесуален представител, изразява становище по същество и представя списък на разноските.

Ответникът, чрез процесуалните си представители, оспорва допустимостта на жалбата, а по същество – нейната основателност.

Заинтересованата страна – „Болкан Ентъртейнмент Компани“ ЕООД, чрез управителя П.П., поддържа, че жалбата е неоснователна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, от фактическа страна приема следното:

На заседание проведено на 25.11.2014 година (лист 109), Общински съвет Бургас е взел решение, обективирано в протокол № 43, да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 дни на част от имот – публична общинска собственост, с идентификатор по КККР на гр.Бургас 07079.618.139, с площ 27 126 кв.м., част от УПИ I в кв.1 по плана на Приморски парк, гр.Бургас, очертан с жълти пунктирани линии на приложената схема, означена като фигура 2 с площ от 4 990 кв.м. с начална тръжна цена 415 лв. (без ДДС). Конкретните дни, в които частта от имота ще се ползва от наемателя, са в периода 20.07 – 20.08.2015 година. Началото на ползването да се определи в зависимост от датата на началото на провеждане на фестивала „Спирит оф Бургас“.

Със заповед № 3436/22.12.2014 година (лист 106) кметът на Община Бургас е наредил на 22.12.2014 година да бъде заместван от зам.кмет „Образование и култура“, който да изпълнява функциите на кмета с всички произтичащи от това права и задължения.

Със заповед № 3447/22.12.2014 година (лист 107) заместник - кметът на общината, въз основа на заповед № 3436/22.12.2014 година, е открил процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 дни на посочения в решението на Общинския съвет имот, при начална тръжна цена 415 лв. (без ДДС) и при стъпка на наддаване – 41,50 лв. Размер на депозит за участие – 1 245 лв.

Съобщение за заповед № 3447/22.12.2014 година е публикувано в национален ежедневник (лист 150), местен ежедневник (лист 104), на официалния сайт на Община Бургас (лист 102) и е поставено на таблото за обявления на общината.

Тръжна документация е закупена от „Болкан Ентъртеймент Компани“ ЕООД и „ФСК – Стема” ЕООД (лист 100), като същите дружества са подали оферти за участие в търга (лист 99).

В протокол (лист 23) от заседание на тръжната комисия по чл.50, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (Наредбата) е отразено, че са постъпили две заявления за участие в тръжната процедура, както следва: от „ФСК – Стема” ЕООД с вх.№ 70-00-430/19.01.2015 година и от „Болкан Ентъртейнмент Компани“ ЕООД с вх.№ 70-00-436/19.01.2015 година.

На заседанието на комисията е присъствал П.М.П.в качеството на управител на „Болкан Ентъртейнмент Компани“ ЕООД. На заседанието не е присъствал представител на „ФСК – Стема” ЕООД, поради което, предвид обстоятелството, че обявеният търг е с тайно наддаване, на основание чл.60 ал.1 от Наредбата, офертата на дружеството не е разгледана, съответно пликът с предложението не е отворен.

До участие в търга е допуснат кандидатът - „Болкан Ентъртейнмент Компани“ ЕООД. Същият е предложил началната тръжна цена да бъде увеличена с 30 стъпки, което се равнява на 1 245 лв. По този начин предложената наемна цена е в размер на 1 660 лв. За спечелил търга е обявен „Болкан Ентъртеймент Компани“ ЕООД.

Протоколът е подписан от всички присъствали членове на комисията.

Като е разгледал протокола от работата на тръжната комисия, на основание чл.63 ал.2 от Наредбата кметът на Община Бургас е издал процесната заповед.

На 22.01.2015 година заповедта е била поставена на таблото за обявления на общината (лист 21) и съобщена на дружеството жалбоподател на 30.01.2015 година (лист 18-20).

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата срещу процесната заповед е процесуално допустима за разглеждане, като подадени от надлежна страна, засегната от действието на административния акт и депозирана в срок. Същата съответства на предвидените в закона форма и съдържание.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Обществените отношения във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост са предмет на правна уредба от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В конкретния случай, на основание чл.8 ал.2 от ЗОС, приложими са и разпоредбите на Наредбата на Общински съвет Бургас.

Съгласно чл.14 ал.7 изр. първо от ЗОС, свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал.2 след решение на общинския съвет. В алинея втора на горната разпоредба се посочва, че отдаването под наем на тези имоти се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Аналогична е разпоредбата на чл.15 от Наредбата, където в ал.1 е посочено, че части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет за срок до 5 години. Съгласно чл. 15 ал.2 от Наредбата, отдаването под наем на имотите по предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, а съгласно чл.3, въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

Според чл.63 ал.1 и ал.2 от Наредбата, в седмодневен срок от провеждане на търга комисията изготвя и подписва протокола за търга и го представя на кмета на общината. Въз основа на резултата от търга и в седмодневен срок от получаването на протокола по предходната алинея, Кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия търга, цената и условията на плащането. С внесения депозит се извършва прихващане на продажната цена, респективно заплащане на месечни наемни цени.

Предвид посочените императивни правни норми, съдът прави извод, че процесната заповед е издадена от материално и териториално компетентен административен орган – кмет на община Бургас, в предвидената писмена форма, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Заповедта е съобразена и с целта на чл.1 от приложимия ЗОС, тъй като с нея се уреждат обществени отношения по управление на имоти  общинска собственост.

 

Относно административнопроизводствените правила.

По делото не е спорно, че със заповед № 3447/22.12.2014 година  заместник - кметът на общината, въз основа на заповед № 3436/22.12.2014 година, е открил процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Съдът констатира, че императивно определеното съдържание на заповедта за откриване на тръжната процедура е спазено (чл.51 от Наредбата).

Съгласно чл.63 ал.1 и ал.2 от Наредбата, в седмодневен срок от провеждане на търга комисията изготвя и подписва протокола за търга и го представя на кмета на общината. Въз основа на резултата от търга и в седмодневен срок от получаването на протокола по предходната алинея, Кметът на общината издава заповед, с която обявява спечелилия търга, цената и условията на плащането.

По делото е представен протокол от 20.01.2015 година (лист 23), в който са изложени констатациите на комисията от провеждане на процесния публичен търг с тайно наддаване. Същият е мотивиран, подписан е от всички присъствали членове на комисията, няма изразено особено мнение и съдържа данни, съгласно посочената разпоредба.

Въз основа на констатациите и извършеното от комисията класиране на кандидатите, кметът, на основание чл.63 ал.2 от Наредбата е издал заповедта  за класиране в проведената процедура на публичен търг с тайно наддаване.

Като съобрази представените и неоспорени по делото доказателства и отнесе към тях посочените правни норми, съдът намира, че при издаване на Заповед № 137 от 22.01.2015 година, кметът на Община Бургас не е допуснал нарушения на административнопроизводствените правила. Производството по издаване на същата е започнало и се е развило изцяло съобразно приложимите правни норми.

 

Относно съответствието с материалния закон.

Съгласно чл.59 ал.2 т.4 от АПК, когато административният акт се издава в писмена форма, той съдържа фактически и правни основания за издаването.

В мотивите на процесната заповед, кметът е посочил, че е взел предвид Протокол от 20.01.2015 година на комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг.

В протокола, относно дружеството - жалбоподател, комисията е посочила следното: „Представител на „ФСК Стема“ ЕООД отсъства. Предвид обстоятелството, че обявеният търг е с тайно наддаване и по аргумент от разпоредбата на чл.60 ал.1 от НРПУРОИВ, офертата на дружеството няма да бъде разгледана, съответно пликът с предложението няма да бъде отворен“.

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.1, от Наредбата, явяването на кандидатите – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. По допускане на кандидатите до участие в търга комисията се произнася с решение, което им се обявява.

Посочената правна норма е императивна. Адресат на първото изречение от тази правна норма е кандидатът - участник в търга. За да претендира незаконосъобразност на процесния административен акт, на това основание, същият следва надлежно да е изпълнил задължението си за участие в търга. В случая дружеството - жалбоподател не твърди, че в момента на провеждане на търга негов представител е присъствал.

Логическото тълкуване на разпоредбата, неминуемо води до извод, че при неявяване на кандидат – лично или чрез упълномощено лице при провеждане на търга, по решение на тръжната комисия, същият може да не бъде допуснат до участие, а в конкретния случай чрез неотваряне на плика и неразглеждане на офертата.

Основен аргумент в жалбата срещу заповедта на кмета на общината е възражението, че административният орган е следвало да проведе конкурс, вместо търг, по аргумент от чл. 49 ал.3 от Наредбата, според който конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Тезата на жалбоподателя е, че след като в условията по провеждането на търга са били заложени две специфични изисквания към участниците – „доказан опит в организирането и провеждането на музикални мероприятия и фестивали“ (за посочен период от време) и „доказани приходи от организация и провеждане на музикални мероприятия“ (с определен минимален размер), то административният орган е бил длъжен да организира конкурс, а не търг.

Съдът не споделя аргументите на жалбоподателя.

Действително, съгласно общата норма на чл. 49 ал.3 от Наредбата, конкурс се организира в случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия. В чл. 67 ал.2 от Наредбата са посочени примерните условия за провеждането на конкурс. Това могат да бъдат: 1. заплащане на определена цена;  2. запазване предназначението на обекта; 3. запазване или създаване на работни места;  4. извършване на инвестиции; 5. свързани с опазване или възстановяване на околната среда; 6. по начина и срока за прехвърляне на собствеността; 7. определяне на срок, през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса; 8. специфични технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт; 9. други условия и изисквания към участниците, съобразно спецификата на сделката.

Същевременно, в чл. 51 ал.1 от Наредбата са определени реквизитите на заповедта на кмета на общината за откриване на процедура по провеждане на публичен търг: 1. описание на имота;  2. начална тръжна цена;  3. начин и срок на плащане и евентуални обезпечения; 4. датата, мястото и часа на провеждане на търга; 5. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта; 6. размер на депозита за участие; 7. мястото за закупуване на тръжната документация и за подаване на заявления за участие; 8. крайният срок за приемане на заявленията за участие; 9. втора дата за провеждане на търга, място и срок за повторно подаване на документи за случай, че първият търг се обяви за непроведен; 10. вид на търга; 11. други тръжни условия.

Видно от цитираната норма, процедурата по провеждане на публичен търг се открива със заповед на кмета на общината, която, наред с другите условия, съдържа и специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта.

Съпоставката на примерните условия при провеждането на конкурс, на реквизитите на акта, с който се обявява търг и спецификата на конкретно проведената процедура от кмета на общината (и поставените само две изисквания – „доказан опит“ и „доказани приходи“) показва, че за отдаването под наем на имота, част от Приморски парк е било допустимо както провеждането на търг, така и провеждането на конкурс.

В конкретния случай, обект на търга е отдаването под наем на обособена част от Приморски парк в град Бургас и то за специфична цел – провеждането на музикален фестивал. Затова и законосъобразно, в съответствие с разпоредбата на чл. 51 ал.1 т.5 от Наредбата, към участниците са поставени специални изисквания, на които те следва да отговарят, за да бъде осигурено успешното провеждане на фестивала. Дали тези специални изисквания е следвало да бъдат формулирани в съответствие с нормата на чл. 67 ал.2 т.9 или в съответствие с текста на чл. 51 ал.1 т.5 от Наредбата е зависело от вида на процедурата, избрана от кмета на общината. Доколкото административният орган е приел, че отдаването под наем на имота следва да се извърши по реда на търг, законосъобразно, по аргумент от чл. 51 ал.1 т.5 от Наредбата, той е определил две специфични изисквания по отношение на наемното правоотношение, обект на търга.

Кметът на общината не е допуснал материалноправно нарушение на Наредбата като е провел търг, вместо конкурс, за отдаване под наем на част от УПИ І кв.1 по плана на Приморски парк в град Бургас.

Предвид изложеното, съдът приема, че като е възприел мотивите, изложени в протокол от 20.01.2015 година от работата на тръжната комисия, която е провела процесния публичен търг с тайно наддаване и е издал заповед № 137/22.01.2015 година кметът на Община Бургас е постановил законосъобразен административен акт, поради което жалбата срещу същия следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И

 

Отхвърля жалбата на „ФСК – Стема” ЕООД с ЕИК 121316530 против заповед № 137/22.01.2015 година на кмета на Община Бургас.

 

Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: