ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти март                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 305 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

За жалбоподателя ФСК „СТЕМА”ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника Кмет на Община Бургас - редовно уведомен, се явяват директорът на Дирекция „ПНО” З.Г. и юк. Д. – представят пълномощни.

Заинтересованата страна „Болкан Ентертейнмент къмпани” ЕООД- редовно уведомен, се представлява от управителя П.П.

 

Директор Дирекция „ПНО” Г.: Поддържаме писменото възражение по допустимостта на производството.Да не се дава ход на делото. Да се прекрати производството.

 

Съдът счита, че следва да се даде ход на делото, като по въпроса за допустимостта на жалбата ще се произнесе с изрично определение, ако приеме, че жалбата е недопустима и с решение - ако приеме, че жалбата е допустима.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на ФСК „Стема” ЕООД  против заповед на кмета на Община Бургас.

 

Директор Дирекция „ПНО” Г.: Оспорваме жалбата. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка,  съгласно описа на л.4-5 от делото.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА на страните в производството, които са в залата молба вх.№ 2859/24.03.2015г., постъпила от процесуален представител  на жалбоподателя, с която е направено изявление по съществото на делото и е поискано присъждането на разноски.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Директор Дирекция „ПНО” Г.: Уважаеми г-н Съдия,  моля, да оставите без разглеждане жалбата, като недопустима. В случай, че я приемете за допустима, моля, да я отхвърлите като неоснователна. Ще представим подробни писмени бележки.

 

Юк. Д.: Присъединявам се към становището на директора на Дирекция „ПНО”.

 

Заинтересованата страна П.П.: Моля да се отхвърли жалбата. Този търг е свързан с фестивала „Спирит Оф Бургас”. Не мога да си представя какви условия може да има общината към бъдещ организатор, но считам, че жалбоподателят не би могъл да организира подобно нещо. Моля за бързина на произнасянето.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: