Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1093             от 19.06.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Павлина Стойчева

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 305 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Х.С.Е. против решение № 159/ 16.12.2013г., постановено по НАХД № 444/2013г. на Районен съд Царево, с което е изменено Наказателно постановление № 423/09.09.2013 г. на Началника на РУП гр.Царево, с което на жалбоподателя на основание чл.174, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), е наложено наказание глоба в размер на 500 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца и на основание Наредба № Із -2539 на МВР са отнети 10 контролни точки, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1 предл.трето от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1 т.2 от ЗДвП, като  намалява размера на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок на  6 (шест) месеца. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Началника на РУП гр.Царево, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Царево е образувано по жалба на Х.С.Е. против наказателно постановление № 423/09.09.2013 г. на Началника на РУП гр.Царево, с което на жалбоподателя на основание чл.174, ал. 1 от ЗДвП, е наложено наказание глоба в размер на 500 лева, лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца и на основание Наредба № Із -2539 на МВР са отнети 10 к.т., за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1 предл.трето от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл.100, ал.1 т.2 от ЗДвП. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения.

За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че описаното деяние в съставения АУАН съдържа всички обективни  и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и осъществяват, както от  субективна, така и от обективна страна, състав  на административно нарушение по смисъла на ЗДвП, за което  Г. основателно бил сакциониран и приема, че жалбоподателят е извършил посоченото административно нарушение.

Решението на Районен съд – Царево е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Правнозначимите обстоятелства са установени посредством събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, които са надлежно обсъдени от първата инстанция. Районния съд е изложил подробни и изчерпателни мотиви относно материалната законосъобразност на обжалвания акт, като е обсъдил в цялост и възраженията на жалбоподателя пред него. При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел правилна фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП създава презумптивна доказателствена сила на редовно съставените актове по ЗДвП, а тежестта да се оборят фактическите данни, инкорпорирани в тях, се носи от адресата. В процесния казус събраните по делото доказателства не опровергават фактическите констатации в акта, които са установени и с техническо средство, и чрез химическа експертиза. Релевантните за спорното правоотношение юридически факти са изследвани от районният съд задълбочено и изводът му, че наказващият орган е доказал твърденията си в акта за нарушение е обоснован.

Предвид гореизложеното, касационната жалба се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХV състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА против решение № 159/16.12.2013г., постановено по НАХД № 444/ 2013г. на Районен съд Царево

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                              2.