ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№…………..                       дата 30 април 2009 год.                        гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 30 април 2009 год.,

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар:………………..

Прокурор:……………….

 

разгледа адм. дело № 305 по описа за 2009 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Съдът е сезиран с жалба на Сдружение за дива природа “Балкани”, гр.София против Решение № БС-231-ОС/19.12.2008 год. на директора на РИОСВ – Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение “Сграда с апартаменти за туристическо ползване и КОО и басейн – първи етап от ваканционно селище, с местоположение  поземлен имот № 27454.23.72, местност “Кладери”, землище на с.Емона, община Несебър.

         Видно от изпратената административна преписка, посоченото решение е обявено на Интернет страницата на РИОСВ, на дата 22.12.2008 год. Предвид обстоятелството, че жалбата е постъпила при административния орган на дата 06.03.2009 год., с разпореждане от 10.04.2009 год., съдът е дал указания на жалбоподателя да представи доказателства за датата и начина на подаване на жалбата, с оглед установяване срочността на оспорването. С разпореждане от 22.04.2009 год. съдът е дал допълнителни указания на сдружението да представи доказателства за спазване на срока за обжалване, считано или от обявяване на оспореното решение в Интернет или считано от получаването на писмо от РИОСВ – Бургас на дата 16.02.2009 год., с което сдружението твърди в жалбата си, че е било уведомено лично за издаденото решение.

         На 29.04.2009 год., от пълномощник на сдружението, е депозирана молба, с която се представят копие на писмо изх. № 7273/11.12.2008 год. на РИОСВ – Бургас и копие на квитанция за изпратено препоръчано писмо до РИОСВ на дата 04.03.2009 год. В същата молба се твърди, че сдружението е уведомено за решението по реда на чл.72, ал.2 от АПК на 16.02.2009 год., когато е получено писмо с решение за отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ. Излагат се съображения, че СДП “Балкани” е заинтересована страна, а в заключение се посочва, че за обществеността срокът за обжалване не е започнал да тече.

         При така представените от жалбоподателя доказателства и дадени обяснения, както и на основание съдържащите с административната преписка доказателства, съдът намира жалбата за процесуално недопустима за разглеждане, поради подаването й извън срока за обжалване.

         Съгласно нормата на чл.31, ал.17 от Закона за биологичното разнообразие, компетентният административен орган предоставя издаденото от него решение на възложителя и го обявява на Интернет страницата си. По отношение на жалбоподателя, в качеството му на заинтересована страна, срокът за обжалване следва да се брои считано от обявяването на решението в Интернет, което е публикувано на дата 22.12.2008 год., видно от съставения протокол за това. По отношение продължителността на срока на обжалване, съдът намира за необходимо да отбележи следното: В обжалвания административен акт, in fine, е посочено, че той подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Подобна формулировка съдът приравнява на липса на указания пред кой орган и в какъв срок може да се подаде жалба, с което е изпълнена хипотезата на правната норма на чл.140, ал.2 от АПК, поради което съдът намира, че в настоящия случай, срокът за обжалване следва да се удължи на два месеца. Следователно, жалбата на сдружението следва да бъде депозирана в рамките на периода от 23.12.2008 год. до 23.02.2009 год. (срокът се брои по месеци). По делото не са представени доказателства, които да установяват депозиране на жалбата в този срок.

         Във връзка с твърденията на сдружението, че то всъщност е уведомено лично за решението на дата 16.02.2009 год., следва да се направят известни уточнения: по делото не се съдържат доказателства за личното уведомяване на сдружението, а и подобно задължение за административния орган липсва, предвид законовата регламентация за обявяване на този вид решения – чл.31, ал.17 от ЗБР. Освен това, видно от обясненията на страната и представеното по делото Решение № 06/11.02.2009 год. за отказ на достъп до обществена информация (л.12 гръб), на датата 16.02.2009 год., сдружението е получило именно това решение, издадено по реда на ЗДОИ, а не е получило процесното  Решение № БС-231-ОС/19.12.2008 год. на директора на РИОСВ – Бургас, поради което тази дата може да бъде начален момент за срока  на обжалване на решението, постановено по реда на ЗДОИ, но не може да бъде начален момент за течението на срока за обжалване на процесното решение, т.е. жалбоподателят неправилно смесва срокове за обжалване, важащи за различни административни актове.

         Неправилно е схващането на жалбоподателя, че той е уведомен за решението по реда на чл.72, ал.2 от АПК – този ред е приложим за издаване на общ административен акт, какъвто процесното решение не е и въобще в случая е неприложима процедура по издаване, респ. съобщаване на общ административен акт.

         Налага се изводът, че жалбоподателят не е уведомяван лично за оспореното от него решение, поради което за него следва да бъде приложено течението на срока за обжалване, считано от датата на обявяване на решението в Интернет страницата на административния орган.

         Поради липса на доказателства за депозиране на жалбата в двумесечния срок за обжалване – арг. чл.140, ал.1 от АПК, считоно от 23.12.2008 год. до 23.02.2009 год. и подаването й след неговото изтичане – на 06.03.2009 год., следва да се приеме, че обжалването е порсрочено, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

         Ръководен от горните мотиви и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сдружение за дива природа “Балкани”, със седалище и адрес на управление в *** против Решение № БС-231-ОС/19.12.2008 год. на директора на РИОСВ – Бургас, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 305/2009 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                    СЪДИЯ:……………