ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й. Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 3059 по описа за 2017  година.

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

За ВНОСИТЕЛЯ  Окръжна прокуратура Бургас, редовно и своевременно уведомена, се явява прокурор Червеняков.

 ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Айтос, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против  разпоредбите на чл.62, ал.2,  чл.70, ал.2 и чл.85, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Айтос като се иска тяхната отмяна като незаконосъобразни.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е  да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

 

 Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на изложените в него подробни съображения. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме административната преписка.  Претендираме разноски в размер на 20лева, която представлява внесена държавна такса от Прокуратурата, като представям списък с разноски.

 

Съдът във връзка с изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас и предвид постъпилата административна преписка

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото доказателствата съдържащи се по административната преписка по приемане на оспорения нормативен акт

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

                ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, поддържам депозирания протест по делото и моля да отмените като незаконосъобразни оспорените разпоредби с него. С тези разпоредби е нарушен  принципа на свободната инициатива на гражданите и юридическите лица, като едни от тях са поставени в неравностойно положение. Подробни съображения в тази насока са изложени в протеста, които моля да имате предвид. При позитивно решение, моля за присъждане на разноските, за което представих списък на разноските.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:08 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: