ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3057 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Стоун трейд“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител

Жалбоподателят И.Г.В., редовно призован, не се явява.

За двамата жалбоподатели се явява адвокат Г.К., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника началник група към ОД МВР Бургас, РУ Поморие, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че съобщението с дадените указания на административния орган е получено на 08.02.2018г. и до настоящия момент по делото не е постъпило заверено копие на административната преписка. По тази причина, след като се запозна със съдържанието на адм.д. №3100/2017г. по описа на Административен съд Бургас, образувано между същите страни и със същия предмет, съдът установи, че по него се намира пълната административна преписка, която касае издаването на процесната заповед.

 

АДВОКАТ К.: Представям и моля да приемете заверени копия от заявление за постъпване на работа ведно с декларация и уведомление по чл.62 от КТ, трудов договор, длъжностна характеристика на длъжността шофьор на лекотоварен автомобил, във връзка с разпитания в предходното съдебно заседание свидетел И. М., който заяви, че е шофьор в посочената фирма и по собствена преценка е предоставил автомобилът да се управлява от друго лице.

Представям и договор за правна защита, като моля да ми присъдите разноските по делото, както и банково извлечение.

Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА административно дело №3100/2017г. по описа на Административен съд Бургас, приключило с определение, с което е прекратено производството. Определението е влязло в сила и производството по това дело е завършило.

ПРИЕМА представените от пълномощника на жалбоподателите писмени доказателства, а именно: заверени копия от заявление за постъпване на работа, декларация за запознаване с длъжностна характеристика, уведомление по чл.62 от КТ, трудов договор и длъжностна характеристика на длъжността шофьор на лекотоварен автомобил.

 

С оглед становището на страната за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите подадената пред вас жалба от И.В. като управител на „Стоун трейд“ ЕООД, като отмените обжалваната заповед за налагане на ПАМ като неправилна и незаконосъобразна.

В самата жалба съм изложила подробни аргументи в защита на становището си, които считам, че безспорно се потвърдиха пред вас от събраните доказателства - писмени и гласни и моля за решение в този смисъл.

Моля да ни се присъдят направените по делото разноски, за което съм представила доказателства.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: