ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 12.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На дванадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3053 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „ЕЛМАДА – Мария Гошева“, редовно уведомен, представлява се от адв.Х., представя днес пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 54 от делото и днес представя актуално пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Х.: Поддържам така заведената жалба. Представена е преписката от административния орган. Запознал съм се с нея.

Моля да задължите административния орган, с оглед преклудираните права на упълномощителя инж.Х. Г., който е бил назначен временно на длъжността И.Д.Директор на ОПУ-Бургас до 28 януари, да представи допълнителни доказателства.

         Днес представеното пълномощно на колегата е подписано от друг изпълняващ длъжността директор на ОПУ-Бургас - инж.П.. Към настоящия момент няма доказателства, че той е назначен за директор към днешна дата.

 

         Юрисконсулт М.: Представям пълномощно от председателя на Агенцията, от което се вижда, че инж. П. е назначен на длъжността директор на ОПУ-Бургас от 17.11.2017г.

Адв.Х.: Оспорвам и това пълномощно, защото същото е подписано от председателя на Управителния съвет, докато процесният акт е подписан не от председателя на УС, а от директора на ОПУ-Бургас, който има самостоятелни права. Структурата на пътната агенция е Управителен съвет и отделни звена, които са Областни пътни управления. Административният акт е подписан от директор на ОПУ и това попада в правомощията на ОПУ, а не на Управителния съвет на цялата Агенция. Съответно упълномощаването и надлежната активна процесуална легитимация е на директора на ОПУ-Бургас, а не на по-горния орган, който се грижи само за магистрали и т.н.  Затова твърдя, че пълномощното е издадено от ненадлежен орган - председател на Управителен съвет.

 

Юрисконсулт М.: Пълномощното, което днес представих по делото е издадено от инж.П., а пълномощното, което след това представих е от председателя на Агенцията и това показва, че той, инж.П. е реално назначен за директор на ОПУ.

 

         Адв.Х.: Искам да проверим дали този, който е издал пълномощното на колегата - инж.П. е назначен като директор на ОПУ-Бургас и дали той я упълномощава в качеството си на директор или я преупълномощава на база неговото упълномощаване от председателя на УС на АПИ.

 

          Юрисконсулт М.: Има заповед, с която инж. П. е назначен на тази длъжност и ще я представя до следващото съдебно заседание.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Доказателственото искане на адв.Х. повдигнато в днешно съдебно заседание и касаещо установяването на обстоятелството дали на длъжността директор на ОПУ-Бургас е назначен инж.М. П., от чието име в днешно съдебно заседание юрисконсулт М. представи пълномощно за процесулно представителство, съдът счете за основателно в контекста на преценката относно валидното упражняване на процесуална представителна власт в лицето на юрисконсулт М., поради което счете за основателно доказателственото искане в посочения смисъл, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото заповед, от която да е видно назначаването на инж.М. П. на длъжността директор на Областно пътно управление гр.Бургас.

 

 С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 28.05.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: