ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи март                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 305 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ А.Д.Ш., Х. Митева Ш. и Д.Д.В. - редовно уведомени от предното съдебно заседание, не се явяват.За тях се явява  адв.Ц.В., надлежно упълномощена от тях с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА  Областен управител Бургас,  редовно уведомен,  се явява  ст.ю.к.  А.И., надлежно упълномощена.

 За Заинтересованата страна - Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София- редовно уведомена се явява ю.к.Л.,редовно упълномощена

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство редовно уведомена, не изпраща представител.

Заинтересованата страна – Държавата чрез Министъра на финансите- редовно  уведомена, не изпраща представител

         Заинтересованата страна  Д.Х.Ж. – редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  Н.Д.Д. – редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  С.Х.Ш.- редовно уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна  К.Х.Ш.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна А.Х.Ш.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

         Заинтересованата страна Н.Т.В.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител

         Заинтересованата страна А.Т.Х.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител

         Заинтересованата страна Г.Д.Д.- редовно  уведомeна, не се явява и не изпраща представител.

 

         Адв В.- Да се даде ход на делото.

         Ст.ю.к.И.- Да се  даде ход на делото.

Ю.к.Л.- да се даде  ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                            О  П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

         Съдът докладва,  че по делото е постъпила  молба  вх.№2626 /15.03.2016г. от името на жалбоподателитеq представлявани  от адв.В., с която се прави искане за допускане на нова  съдебно-оценителска експертиза, която да направи нова пазарна оценка на процесния  имот, като при формиране на оценката се използва  метода на пазарните аналози.

Съдът докладва, че по делото е постъпило  становище от името на процесуалния представител на ответната  страна, с което се излагат съображения, относно  недопускането на нова съдебно-оценителна експертиза.

Съдът, след като прецени направеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за допускане на нова съдебно-оценителна експертиза и предвид изложените от страните съображения, намира същото  за  неоснователно  предвид следното: Разрешаването на спорния въпрос по делото относно размера на определеното парично обезщетение за отчуждения имот включва и назначаване на съдебно-оценителска експертиза, която да определи неговата пазарна цена. Изготвянето на същата  следва  да бъде извършено в съответствие   с разпоредбите на чл.32 от Закона за държавната собственост /ЗДС/ и параграф 1а, т.2 от ДР на ЗДС. Тъй като  направеното искане за допускане на  нова съдебно-оценителска експертиза се основана на метода на пазарния аналог, който не е предвиден в рамките на производството по определяне на стойността на отчуждения имот по пазарни цени, съобразно посочените по-горе разпоредби, то  евентуалното заключение на така назначената  по делото експертиза,  би било изготвено в противоречие  с параграф 1а, т.2 от ДР на ЗДС  и не би могло да послужи да решаване  на спора  по настоящето дело. Предвид горното съдът

 

 

 О  П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВРЪЛЯ направеното от процесуалния  представител на жалбоподателя  искане за нова съдебно- оценителна експертиза.

Ю.к.И.- Представям и моля да приемете  по делото представено от мен становище,  относно  компетентността на областният  управител  да издава  процесните  заповеди.

Адв.В.-Моля,  да ми се даде възможност да взема отношение. Моля да се запозная подробно с представеното становище на ответната  страна.

Съдът намира, че  искането на процесуалния представител  на жалбоподателите  е  основателно,  поради което

 

О  П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност  на адв.В. да се запознае с представеното в днешното съдебно  заседание  становище. 

Съдът намира,че делото не  изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.03.2016 г. от 15.30 часа, за която дата и час страните са уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: