Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 550            29 март 2017  година            град  Бургас

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г. Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 304 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД НАП – Бургас против решение № 223/23.12.2016г. на Районен съд - Царево, постановено по административно наказателно дело 1670/2016г. по описа на съда, с което е отменено наказателно постановление № 2394 от  27.09.2016г., издадено от заместник директор на ТД НАП- Бургас,  с което  на „Санта Марина-Е“ ООД, с ЕИК по Булстат **, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, ул. „Баба Рада” **, представлявано от  Е.М.Е., за нарушение  на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106/27.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г./ във връзка с чл. 118, ал.4 ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева/три хиляди/ лева, на основание чл. 185, ал.2 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата излага доводи, че оспореното решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон. Моли съда да го отмени и да потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба -„Санта Марина-Е“ ООД, редовно уведомен, не се представлява. Оспорва жалбата като неоснователна в представен по делото писмен отговор и моли за оставяне в сила решението на районния съд.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение, че  решението на  Районен съд- Царево е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Царево с решение № 223/23.12.2016г., постановено по административно наказателно дело 1670/2016г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 2394 от  27.09.2016г., издадено от заместник директор на ТД НАП - Бургас, с което  на „Санта Марина -Е“ ООД, с ЕИК по Булстат **, за нарушение  на чл. 33, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12-2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал.4 ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева/три хиляди/  лева, на основание чл. 185, ал.2 ЗДДС.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в несъответствие между фактическото описание на нарушението и посочената като нарушена правна норма. Обосновал е и извод, че отговорността на „Санта Марина-Е“ ООД е ангажирана неправилно на основание чл.185, ал.2 ЗДДС, тъй като липсват констатации извършеното от дружеството нарушение да е довело до неотразяване на приходи.

Санкцията е наложена на „Санта Марина - Е“ ООД за това, че на 17.08.2016г. при проверка на стопанисвания от търговеца обект - супермаркет „Де маркет“, находящ се в гр.Приморско, ул. „Бриз“№ 25 било установено, че е налице разлика  между фактическата касова наличност на парични средства в обекта на същата дата /448.83 лева/ и разчетената наличност на средства от фискалното устройство / 347.75 лева/, която разлика е в размер на 101.08 лева и не е регистрирана във фискалното устройство, което притежава възможност да се извършват операциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. За така констатираното нарушение на „Санта Марина-Е“ ООД е съставен АУАН № F234786 от 22.08.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

        Основното възражение на касатора e, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, че е изседвано и е установено, че нарушението е довело до неотразяване на приходи, поради което за извършването му „Санта Марина-Е“ ООД  е правилно санкционирано на основание чл.185, ал.2 ЗДДС.

         Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

От събраните доказателства се установява по безспорен начин, че при проверката е констатирана необоснована разлика между касовата наличност в търговския обект, стопанисван от касатора и отчетената сума по ФУ, съгласно финансовия отчет, в размер на 101.08 лева. Липсват констатации и доказателства сочената сумата да е резултат от неотчетени продажби, поради което установеното деяние е квалифицирано като нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства,  съгласно която извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата / на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

  Отговорността на касатора е ангажирана на основание разпоредбата на чл. 185 ал. 2 ЗДДС,  която предвижда  глоба или имуществена санкция в размер от  3000.00 лева  до 10 000.00 лева за едноличен търговец или юридическо лице, което извърши  или допусне извършването на нарушение на чл. 118 ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане, извън случаите по чл.185, ал.1 ЗДДС, която предвижда имуществена санкция или глоба за едноличен търговец или юридическо лице от 500.00 лева до 2000.00 лева за лице, което не издаде фискален бон за регистриране и отчитане на извършените от него доставки/продажби. Съгласно чл.185, ал.2, изр.второ ЗДДС, когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1.

От анализа на цитираните разпоредби се налага извода, че  за да се наложи на едно лице имуществена санкция в размерите по чл.185, ал.2 ЗДДС, следва нарушението по ал.2 да е довело до неотразяване на приходи, факт, който е елемент от обективната страна на състава на административното нарушение и който подлежи на установяване и доказване от наказващия орган. Констатации в този смисъл, обаче, не се съдържат нито в АУАН, нито в НП, следователно неправилно отговорността на касатора е била ангажирана на основание чл.185, ал.2 ЗДДС. Липсват и доказателства в подкрепа на твърденията в касационната жалба, че са изискани обяснения от материално отговорното лице в търговския обект, от които ставало ясно, че установената разлика в касовата наличност се дължи на неотразяване на приходи.

Изложеното по-горе води до извод, че наказателното постановление е издадено в нарушение на материалния закон, поради което правилно е отменено от районния съд.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 223/23.12.2016г., постановено по административно  наказателно дело № 1670/2016г. по описа на Районен съд - Царево.

Решението е окончателно.

 

                                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                     2.