О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  283

 

гр. Бургас, 15 февруари  2016 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в закрито заседание на петнадесети февруари, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                              АТАНАСКА АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД №304/2016 г.

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от  М.К.Р.- Л.  против определение № 10/ 06.01.2016г., постановено по гражданско дело № 1101/2015г. по описа на Районен съд Несебър. С определението е прекратено производството по делото.

В частната жалба се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорения акт. Според жалбоподателката, съдът не е изпълнил задължението си да й укаже възможността за осъществяване на процесуално представителство по делото, чрез преупълномощаване на адвокат.  Отделно излага аргументи в подкрепа на тезата, че оспорения пред районния съд акт има характеристиките на индивидуален административен акт и подлежи на съдебен контрол, обратно на приетото с прекратителното определение.

Частната жалба е допустима. Подадена е в предвидения от закона срок и от лице, което е инициирало производството по гражданско дело № 1101/2015г. по описа на Районен съд Несебър.

Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното определение е правилно и не са налице касационни основания за неговата отмяна.

Пред първоинстанционния съд от  М.К.Р.- Л. е подала жалба против протокол от 28.09.2015г. на комисията, назначена със Заповед №325/25.02.2015г. на кмета на Община Несебър за приемане на възражения по обявен помощен план,  В КАЧЕСТВОТО Й НА ПЪЛНОМОЩНИК на П.Г.Р., наследник на Г.И. Р..

С разпореждане от 12.12.2015г. съдът е оставил жалбата без движение, като е указал да бъде представено пълномощно, с което П.Г.Р. упълномощава М.К.Р.- Л. да го представлява. Предупредил е за последиците от неизпълнение на разпореждането.

На 21.12.2015г., във връзка с дадените указания, М.К.Р.- Л. писмено е заявила пред съда, че лицето П.Г.Р. е починало на 16.02.2010г.  Представила е доказателства за наследниците на Г.И. Р. (починал на 18.11.1975г.) и е заявила, че притежава качеството на упълномощено лице на всички наследници на П.Г.Р..

При тези факти, съдът е приел, че делото е образувано при липса на правосубектна страна. Посочил е, че с факта на смъртта на упълномощителя се прекратяват и дадените пълномощия, което поставя в невъзможност пълномощника да продължава да осъществява права от името на едно вече починало лице. За яснота е посочил и че М.К.Р.- Л. не може да осъществява процесуално представителство на наследниците на П.Г.Р., тъй като не попада в кръга на лицата по чл. 32 ГПК. Отбелязал е, че тя евентуално може да представлява по пълномощие единствено съпруга си Х. Г.Р., но не и останалите лица.

Тази преценка на съда е законосъобразна.

Жалбата, въз основа на която е било образувано гражданско дело № 1101/2015г., е била подадена от името на лице, което към този момент е било починало, т.е. не е процесуалнопправоспособно. Поради това е и налице изначална пречка за възникване на правоприемство в процеса.

В този смисъл са неоснователни възраженията на жалбоподателката, че съдът не е изпълнил задължението си да й укаже възможността за осъществяване на процесуално представителство по делото на наследниците на П.Г.Р., чрез преупълномощаване на адвокат.   Съдът би имал такова задължение само и единствено в случай, че лицето, от името на което е подадена жалбата е починало в хода на съдебното производство (след подаване на жалбата) или в случай, че жалбата беше подадена от М.К.Р.- Л. в качеството и на пълномощник на наследниците на П.Г.Р..

При положение, че жалбоподателят е починал повече от 5 години преди подаване на жалбата не е налице правоприемство.

Наследниците, при наличие на доказан правен интерес имат самостоятелни права на оспорване, а такива права в случая не са били заявени от тях нито лично, нито чрез пълномощник.

Останалите възражения не следва да се обсъждат, тъй като са неотносими към спора- налице ли е подадена жалба пред съда от процесуално правоспособно лице, въз основа на която да е възможно да се развие допустимо съдебно производство.

По изложените съображения, касационната инстанция приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение като правилно, следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр.1, във вр. с чл. 236 от АПК, Административен съд гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 10/ 06.01.2016г., постановено по гражданско дело № 1101/2015г. по описа на Районен съд Несебър.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: