ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 304 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.С.Ш., редовно уведомен, не се явява. За него се явява  адвокат О., с представено пълномощно по делото. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Руен, редовно уведомен, се явява адвокат Ж., с представено по делото пълномощно. 

 

По хода на делото: 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Заповед № РД-08-57/21.01.2015 г., на кмета на Община Руен за отчуждаване на част от недвижим имот.

 

АДВ. Ж.: Представям и моля да бъдат приети следните доказателства: Протокол № 07/16.12.2004 г. от проведено редовно заседание на ОЕСУТ-Руен, Заповед № 231/03.07.2007 г. на кмета на общината с приложена към нея извадка от системата за финансово управление и контрол на Община Руен, касаеща процедурата по публикуване в интернет страницата на общината, Уведомление за премахване на обявление от сайта на общината и извлечение от електронен деловоден регистър на общината, от което е видно кога е изпратено  обявлението за публикуване.

АДВ. О.: Оспорвам документа, който е озаглавен „Уведомление за премахване” и считам, че той е съставен за целите на настоящото дело и може би заради това в него не фигурира адрес на съставяне. Поддържаме твърдението си, че не е било обявено започване на процедурата, не е било обнародвано на интернет страницата на Община Руен. Други доказателства няма да соча. Моля да приключите събирането на доказателствата.

АДВ. Ж.: Други доказателства няма да соча.  Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. О.: Моля да отмените оспорения административен акт като незаконосъобразен. Същият е постановен при допускане на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, изразяващо се в несъобщаване по надлежния ред на започналата процедура по отчуждаване, включително и обнародване на интернет страницата на Община Руен, съгласно императивните разпоредби на ЗОС.

На второ място, считаме, че е нарушен и материалният закон - отчуждаване съгласно чл. 205, т. 2 от ЗУТ може да бъде извършено за изграждане и реконструкция на съоръжения на техническата инфраструктура и система от сграда или съоръжение, или линейни мрежи на канализацията. По настоящото дело стана ясно, че с. К. няма канализация, а отчуждаването се предвижда за изграждане на тръба, която ще се положи между имота на жалбоподателя и съседният имот, за да пази отводняване на съседен имот. Считаме, че административният акт е издаден за собствениците на съседния имот, поради което противоречи с целта на закона. По този начин се разрешават междусъседски отношения, които биха се разрешили в гражданския съд при изразена воля за това от двете страни. Ясно е, че въпросното „съоръжение” не е част от системата, която се изгражда в обществен публичен интерес. Ето защо, моля да отмените оспорения административен акт, като присъдите на жалбоподателя разноските в настоящото административно дело.

АДВ. Ж.: Моля да постановите решение, с което да измените оспорената заповед на кмета на Община Руен за принудително отчуждаване на недвижим имот в частта, касаеща оценката на отчуждавания имот, като определите същата в размер на 55.30 лв., а за останалата част да отхвърлите оспорването. Съображенията за това съм изложила в писмена защита, която представям.

АДВ. О.: Моля да прецените искането за изменение на заповедта като недопустимо. Процесуалният представител на административния орган няма процесуалната възможност да прави такива искания.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: