ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 20.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесети февруари                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 304 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 12:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.С.Ш., редовно уведомен, се явява лично и с адв. О., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Руен, редовно уведомен, се явява адв. Ж., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

Явява се вещото лице К.М..

Всички страни са редовно уведомени в 3-дневния срок по чл. 27, ал. 3 от ЗОС.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Заповед № РД-08-57/21.01.2015 г., на кмета на Община Руен за отчуждаване на част от недвижим имот.

С определението за насрочване на делото, съдът задължи ответника да представи преписките по издаване на оспорената заповед и по изменението на ПУП, което той стори. От преписките се установява, че инвеститор на обекта е общината, тъй като обществената нужда ЗА КОЯТО Е ОТЧУЖДЕН ИМОТА е дефинирана като „отводнително съоръжение“.

Съдът допусна съдебно-техническа експертиза по искане на жалбоподателя, която е извършена и представена в срока по чл. 27, ал. 3 от ЗОС, въпреки че жалбоподателят не е представил по делото документ за внасянето на определения му депозит в размер на 200 лв.

 

АДВ. О.: Поддържам жалбата. Искам да направя уточнение. След като се запознахме с преписката на административния орган очевидно е, че обявлението за предстоящото отчуждаване е било публикувано в два централни вестника и един местен вестник, както и на таблото за обяви, но продължаваме да твърдим, че същото не е било публикувано на интернет страницата на общината. Оспорваме представения с преписката документ - формуляр като служебна бележка, с която служебна бележка се удостоверява фактът на публикуване на интернет страницата. Считаме, че такова удостоверение не е вменено на длъжностните лица, които са го подписали, а по същия начин тези лица не биха могли да удостоверяват публикации във вестници. Другите доводи си ги поддържаме изцяло. Не възразяваме срещу слушането на вещото лице.

АДВ. Ж.: Моля да отхвърлите оспорването като неоснователно. Моля да приемете представените административни преписки, които сме представили в изпълнение на Вашето определение. Представям и моля да бъдат приети като доказателства Протокол № 12/01.03.2005 г. на О.С.-Р., с което е утвърден списъка на населените места с оглед на техния териториален терен,  Решение № 181 от Протокол № 19/28.03.2013 г. на О.С.-Р., с което е одобрен ПУП-ПР за процесния обект, за което е проведено и отчуждителното производство. Заявявам, че АОС не е съставен, поради което не го  представяме въпреки задължението с определението, но предвид обстоятелството, че АОС се създава за обекти - общинска собственост, а отчуждаваният обект все още не е станал общински, тъй като не е отчужден и на още едно императивно основание, съдържащо се в разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОС.

По отношение на приложеното доказателство - извадка от сайта е за последващ период. Разпечатката, която са представили жалбоподателя е за период следващ периода, в който е обявено в интернет-сайта на общината обявление по чл. 25, ал. 1 от ЗОС. Видно от приложените данни, обявление е извършено на 18.10.2014 г. - преди издаването на заповедта, а разпечатката е за период от м. февруари.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на съдебно-техническата експертиза.

Снема самоличността му както следва:

К.Д.М. – ** г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. О.: Как установихте, че с. К. е населено място без канализационна система?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм установил, че е населено място без канализационна система. Видимо установих, че около имота на жалбоподателя няма канализационни шахти, от което да съдя за наличност на канализация.

АДВ. О.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Ж.: Какво се разбира под ценова зона на отчуждавания имот?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видно е от една наша наредба, в която има първа, втора и трета зона, но в селата няма зони. Едно село като процесното, е еднозонова категория.

АДВ. Ж.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лв., които са платени в съдебната зала от жалбоподателя.

 

Съдът, с оглед възражението на жалбоподателя, че в интернет страницата на Община Руен не може да се намери обявление за изпратено съобщение до жалбоподателя, извърши преглед на интернет страницата на Община Руен и установи, че това действително е така. Обявленията в интернет страницата касаят извършвани дейности през 2015 г. Няма такива за 2014 г., а менюто „архив” не съдържа информация.

 

АДВ. О.: Твърдя, че поради неприключила процедура, която е за откриване, наличната информация в сайта на Община Руен, касаеща настоящата процедура е тази, която действително е била реализирана. Налице е пропуск в обявяване на заповедта. Освен това, оспорвам представеното от насрещната страна решение и считам, че същото е незаконосъобразно и няма пречка този вътрешнослужебен акт да бъде оспорен в настоящото производство. Незаконосъобразността се изразява в това, че е извършено от гл. архитект, а се изисква решение на ОЕСУТ да определи кое населено място е. Нямам други доказателствени искания.

АДВ. Ж.: Аз моля да ми се даде възможност да представя разпечатка за периода м. Х- м. ХІІ от страницата на Община Руен, в която съответните длъжностни лица да окажат и начина за съхранение на информацията за останали периоди.

 

Съдът счита, че записването на ел. адрес може да се установи от самия съд, като единствено следва да се даде възможност на ответната страна да посочи ел. адрес, на което това записване е извършено.

Това може да бъде извършено и в хода на представянето на писмени защити.

 

АДВ. Ж.: По отношение на представеното възражение с приложен списък на населените места и с оглед на изискванията на ЗУТ, аз допълнително бих могла с проверка в архива на Общински съвет да изискам и да приложа и документите, касаещи приемането на това решение още повече, че към административната преписка, която сме приложили докладната записка с приложения списък и решението на общинския съвет, който орган определя и териториалните терени, характера на терените на съответните населени места. Бих могла да представя допълнително и други документи, но считам, че решението на общинския съвет е основното за определянето за изпълнение разпоредбата на ЗУТ.

 

Съдът намери, че следва да се даде възможност в най-кратък срок на ответника да представи посочените доказателства, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и двете административни преписки, включително тези представени с жалбата, както и тези, представени в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ в срок до следващо съдебно заседание ответника да представи интернет адреса, на който е публикувано обявлението до жалбоподателя, както и посочените от адв. Ж. писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.02.2015 г. – 9.30 часа, за която дата страните се считат редовно уведомени уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: