Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

град Бургас, 27.05.2011г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и единадесета година, в състав:

                                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                                                                                                        ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

при секретар: Г.Ф. и с участието на прокурор: ТИХА СТОЯНОВА изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КНАХД № 304/2011г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

         Касаторът „ПОП – 2000 Д” ООД, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Й.М.Б. – управител, чрез представител по пълномощие адвокат Р., е оспорил Решение № 2151/17.12.2010г. постановено по НАХД 2837/2010г. на Бургаски районен съд, с което е изменено НП №02-0200931/21.05.2010г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Бургас, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. за нарушение на чл.62, ал.1, във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, като размерът на наложеното наказание е намален от 15 000 лв. на 1 500 лв. Касаторът твърди, че решението на районния съд е неправилно, тъй като липсва осъществен състав на административно нарушение. Твърди, че с Д.К. не е имал сключен трудов договор, а облигационен граждански договор. Иска от съда да отмени решението на районния съд, а по съществото на спора да отмени обжалваното НП.

            В съдебно заседание касаторът и ответника по касационната жалба не се явяват и не вземат становище.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита решението за правилно и основано и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Настоящия съдебен състав споделя изцяло съображенията и доводите в обжалваното решение. За да потвърди наказателното постановление съдът е обсъдил всички гласни и писмени доказателства събрани по делото. Въз основа на тях е направил задълбочен извод относно правилното прилагане на материалния закон от страна на административнонаказващия орган и липсата на съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление. При установяване на административното нарушение са спазени регламентираните в ЗАНН процесуални правила, които гарантират законосъобразност на акта на наказващия орган. Събраните по делото доказателства потвърждават констатациите в акта. Безспорно са установени деянието, осъществяващо състава на посоченото в НП административно нарушение и неговият извършител.

Неоснователно е възражението, че не е осъществен състав на административно нарушение, тъй като лицето Д.К. не е престирала работна сила, а е изпълнявала задължение по облигационен договор. По делото са събрани доказателства, от които се установява, че в момента на извършване на проверката това лице собственоръчно е посочило в списък на работниците, че работи на длъжност „сервитьорка” за работодател „ПОП – 2000 Д” ООД. Отделно от това в справка, на осн. чл.402, ал.1, т.3 и чл.402, ал.2 от КТ същото лице отново собственоръчно е посочило трите си имена, постоянния адрес, работодателя, длъжностното си качество – сервитьор, работното си време, дните за почивка, размера на трудовото възнаграждение, както и обстоятелството, че към момента на проверката няма сключен трудов договор. Всички тези данни са посочени от лицето на 17.02.2010г. в 14.30 ч., когато служители на наказващия орган са извършили проверка в обект бар и грилБакарди”, находящ се в гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.184.

         Настоящият състав счита, че първоинстанционния съд правилно е приел, че в случая се касае за осъществяване на посочения от наказващия орган състав на административно нарушение, тъй като К. е изпълнявала трудова функция, без да има сключен трудов договор. Тя е престирала работна сила, имала е уговорено работно време, възнаграждение и почивка. Съгласно чл.1, ал.2 от КТ отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Представеният след първото проведено съдебно заседание пред Бургаския районен съд граждански договор между настоящия касатор и Д.К. е с дата, която е непротивопоставима на трети лица, в т.ч. и на наказващия орган, най-малкото поради факта, че същият не е бил представен в хода на производството по налагане на административно наказание. По тези съображения правилно районния съд не е дал вяра на този частен документ и е приел, че в случая се касае за осъществен състав на нарушение на чл.62, ал.1 от КТ, във вр. с чл.1, ал.2 от същия кодекс.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила, поради което и на осн.чл.221, ал.2, във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2151/17.12.2010г. постановено по НАХД 2837/2010 г. на Районен съд гр.Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: