ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3048 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.К., редовно уведомен, явява се лично. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ М.: Процесуално възражение по хода нямаме, да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на П.П.К. против заповед рег. № 3282з-2871/05.10.2017 г., издадена от Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, с която на основание чл. 203, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 4, чл. 204, т. 3, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 6 и чл. 226, ал.1, т. 8 от ЗМВР на жалбоподателя К. е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение на държавния служител, назначен на младши изпълнителска длъжност – младши инспектор П.П.К. – полицай в „Мобилен граничен полицейски взвод“ на Гранично полицейско управление – гр. Средец при Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр. Елхово, считано от датата на връчване на заповедта, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна поради допуснати  нарушения на материалния закон и съществени нарушения на административнопроизводствените правила, както и за присъждане на направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ М.: По доклада нямаме възражение.

Поддържаме жалбата. Твърдим липса на съставомерност на деянието, като според нас, и ще ангажираме доказателства за това, дисциплинарно уволненият служител на МВР действително е управлявал моторно превозно средство, но това е извън обхвата на път по смисъла на §6, т. 1 от ЗДвП, което донякъде става ясно и от самата дисциплинарна преписка. Там се говори, че колата е спряна на изхода на градския парк, не на улица, не на място на движение на пешеходци и възниква въпросът ако караш в тревата, нарушение ли е на правилата на Закона за движение по пътищата. Върховният съд приема, че ако карате по автомобилна или самолетна писта не е път и не се прилага Законът за движение по пътищата. В тази връзка водим свидетел, защото в заповедта е казано „на изхода от градския парк”, да, но в тревата. В този смисъл твърдим, че липсва нарушение, както е формулирано по т. 28, буква „а“ и „б“ от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, което да е основание за уволнение.

Да се приеме преписката.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорваме жалбата изцяло.

Моля да приемете преписката.

По отношение на изложеното искане за допускане на свидетел, мисля, че следва да бъде уточнено какви обстоятелства ще се установяват и да се прецени дали да бъде допуснат същият.

Относно изявлението на адвокат М., че пътното превозно средство е спряно за проверка в тревата, а не на път, разпоредбата на ЗДвП към онзи момент – 01.07.2017 г., регламентира, че на водача е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, без да се определя концентрацията на алкохол в кръвта, така че извършеното дисциплинарно нарушение попада и под разпоредбата на т. 28, буква „а” от Етичния кодекс, която твърди процесуалният представител на жалбоподателя, че не е нарушена.

Освен това нарушението е установено и записано: „… на улица „Никола Попов“ на изхода от градския парк…”.  Нарушението е извършено на изхода на градския парк към ул. „Никола Петков”, където е бил установъчният пункт. Установъчният пункт се намира на пътя, а не в парка или в тревата на парка, както твърди, че е бил проверен жалбоподателят.

Нямаме към момента доказателствени искания.

АДВОКАТ М.: С оглед отделяне на спорното от безспорното ние оспорваме твърдението, че контролният орган – служителите на МВР, са бил в установъчен пункт, едва ли не те са били спрели на улицата на изхода на парка. Ние твърдим, че те са влезли по подаден сигнал на 112.

Към настоящия момент е висящо досъдебно производство, по което е оспорена и концентрацията на алкохол в кръвта и е предмет на установяване със съответните експертизи. Вярно е, че двете производства може да се движат и самостоятелно, но според нас по-правилно е било  дисциплинарнонаказващият орган да го отстрани временно от длъжност, а не веднага да налага наказанието, както е сторил.

 Ако спорим за досъдебното производство, аз мога да го посоча. С оглед професионалното качество и длъжността на доверителя ми е подсъдно на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Бургас и е с № 69/2017 година. Ако се оспорва този факт, че има неприключило досъдебно производство, моля да ми се даде възможност да ангажирам доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не оспорваме факта, че има образувано досъдебно производство. Нямаме информация дали е приключило досъдебното производство.

Тъй като изследването на виновното поведение на жалбоподателя е в контекста на посочените етични правила, а не на санкционните разпоредби на ЗДвП или Наказателния кодекс, така или иначе основание за отстраняване не е имало, поради което не е извършено такова отстраняване, а изцяло дисциплинарният орган, съответно наказващият орган се е придържал към процедурата по установяване на дисциплинарно нарушение по Етичния кодекс, така че считам, че дали е приключило или не досъдебното производство не е от значение за настоящия спор.

АДВОКАТ М.: Действително етичните правила са съставомерни, но те забраняват управлението на МПС с над 0,5 промила алкохол в кръвта, като не посочват как се установяват. Ние сме оспорили въобще установената концентрация на алкохол, включително сме използвали правото да искаме отваряне на втората проба. В това дисциплинарно производство дисциплинарният орган ползва констатацията на полицията за концентрация на алкохол. Това, че е признал, че е пил една бира, не значи, че е управлявал моторното превозно средство с над 0,5 промила алкохол в кръвта. Така, че ако наказанието е за нарушение на Етичния кодекс, то в състава на това нарушение е включена и концентрацията, а тя е предмет на друго производство. Не правя искане за спиране, просто там чакаме анализ на химическата проба.

Ще поискам и полицаите, които са съставили акта, да бъдат разпитани във връзка с този спор. Сега водим един свидетел, който може да го разпитаме днес, може и с полицаите в следващо съдебно заседание. С неговите показания ще установяваме къде е бил автомобилът.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предоставям на съда. Не възразявам и в следващо съдебно заседание да се разпита воденият днес свидетел.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените от ответника писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото  документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо да съда.

 

Като намери, че следва да уважи доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за допускане на гласни доказателства за установяване на днес посочените от него факти и обстоятелства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА гласни доказателства чрез разпит на свидетеля, който се води от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

В залата бе въведен воденият от жалбоподателя свидетел.

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

М.И.П. – *** години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ М.: На 01.07.2017 г. спомняте ли си да сте били  с жалбоподателя П.К., къде и какво се случи?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: На 01.07.2017 г. с П.К. бяхме в едно заведение вечерта заедно. То се намира в парка на гр. Средец до стадиона, навътре, накрая на парка, почти до реката.

Автомобилът, който управлява е тъмно „Ауди А4”. Колата вечерта беше спряна под дърветата, които са на 100 м от заведението. Когато си тръгвахме – 01:00-02:00 часа, той искаше само да измести колата. Малко по-близо до заведението има полянка, където няма дървета, искаше да измести автомобила, за да не падне някой клон от силния вятър. В този момент полицаите се появиха с буркани.

АДВОКАТ М.: Къде бяха полицаите?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз ги видях в парка.

АДВОКАТ М.: П.К. какво правеше с колата?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Изместваше колата на 20-30 метра. Не е имал намерение да потегли с колата и примерно да ходим някъде.

АДВОКАТ М.: Няма други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Вие качихте ли се в колата когато той я преместваше?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не, бях отвън.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Само двамата ли бяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Имаше и други минаващи.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заведението само двамата ли бяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не. На масата бяхме само двамата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В колко часа посетихте заведението?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Аз бях в 8:00-9:00 часа вечерта, а П. дойде малко след мен, точно не мога да кажа в колко часа.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Сам ли дойде П.?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не мога да се сетя. Ние бяхме десетина човека. Кой си е тръгнал, кой е дошъл, не си спомням.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Казахте, че сте били само двамата.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Накрая когато тръгвахме бяхме само двамата на масата.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Д.Ж. от гр. Средец познавате ли?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Може и да го познавам, но не си спомням.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Той беше ли там когато П. преместваше колата, ако го познавате?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не знам.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Д., на 27 години е.

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Не се сещам.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита и освободи свидетеля П..

 

АДВОКАТ М.: Ще моля да призовете по месторабота актосъставителя Т.М.К. – младши автоконтрольор при Районно управление – гр. Средец, както и да ми дадете възможност в следващо съдебно заседание да представя доказателства във връзка с досъдебното производство, като ще Ви представя постановлението за привличане, в което е посочено, че деянието е извършено вътре в градския парк, не на излизане, а вътре в градския парк.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други доказателствени искания.

По стечение на обстоятелствата актосъставителят Т.К. е служител вече на Гранична полиция, така че ако бъде уважено искането да бъде призован по месторабота: Регионална дирекция „Гранична полиция” – гр. Бургас, ул.”Цар Асен” № 4.

 

Като намери за основателно искането на пълномощника на жалбоподателя, съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на Т.М.К. в режим на призоваване за следващо съдебно заседание на посочения от пълномощника на ответника адрес.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.04.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове за насроченото съдебно заседание допуснатият свидетел Т.М.К. на адрес: Регионална дирекция „Гранична полиция” – гр. Бургас, ул.”Цар Асен” № 4.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: