ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3048 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.К., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се свидетелят Т.М.  К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЪСТИПВА към разпит на явилия се свидетел и СНЕМА самоличността му, както следва:

Т.М.  К.  49 години, български гражданин, неосъждан със средно образование, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да каже истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К. на въпроси на адвокат М.: В момента работя в Гранична полиция – гр.Созопол към ГПУ – гр. Бургас, на длъжност „младши инспектор техник ИСН,ЛКЦ“.

На 11.07.2017 г. работех като автоконтрольор към Районно управление на МВР – гр. Средец. Около 11:30 часа на тази дата бях нощна смяна с още двама колеги.

Познавам жалбоподателя по делото и по име, и по физиономия.

На 30.06.-01.07.2017 г. заедно с колегите Атанас Киров и Никола Янев бяхме нощна смяна. На 01.07.2017 г. след 01:00 часа заехме установъчен пост подвижно КПП гр. Средец – градския парк – изхода от градския стадион към ул. „Никола Попов“. Нашата кола беше  встрани от ул. „Никола Попов“. Колата беше извън парка.

 

АДВОКАТ М.: Предявявам три снимки на свидетеля, които касаят изхода на парка и ул. „Никола Попов“, като твърдя, че върху тях е писал жалбоподателят, и моля свидетелят да отговори къде беше колата.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля К. 3 броя снимки, представени от адвокат М..

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На тези снимки го няма мястото, където беше служебният автомобил.

Автомобил „АУДИ А4“  около 01:34 часа излезе от градския парк. Движеше се от градския стадион към ул. „Никола Попов“ в парка по асфалтирана алея. Автомобилът го виждам от стотина метра как се движи към мен по алеята, преди това къде е бил не мога да знам.

Проверката извърших аз, аз подадох сигнал със стоп палка, автомобилът спря, представих се. Водачът беше г-н К..

Аз съставих акта. Относно израза в акта  „в градския парк“, мястото е градския парк, не е на ул. „Никола Попов и ул. „Г. С. Раковски“. Аз съставих акта и аз посочих в градския парк.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси.

Представям за сведение да приложите по делото предявените от мен три снимки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Жалбоподателят К. направи ли възражение?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не направи възражение при съставяне на акта.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Алеята, по която се движеше, обществено достъпно място ли е и могат ли да се движат пътни превозни средства?

АДВОКАТ М.: Възразявам! Това е правен въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уточнете има ли поставен знак и на кое място. На мястото, на което беше жалбоподателят, разрешено ли е да се движат пътни превозни средства?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На мястото на спиране на автомобила няма знак и може да се влезе спокойно с пътно превозно средство. Има забранителен знак, който е по-навътре в парка. На снимките се вижда. Мястото на спиране е преди зоната на действието на знака „Забранено влизането“.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В този смисъл посоката на автомобила каква беше – към алея, към поляна, към главен път, към мост?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Посоката на автомобила е знакът „Забранено влизането“. Той излиза от неговата зона, входа на градския стадион, тръгва в посока ул. „Никола Попов“, като минава през едно мостче. Неговата посока на движение е към ул. „Никола Попов“. Той няма къде другаде да отиде по този път, по който се движи.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: А в близост, където се движеше, да има място, където да може да паркира автомобилът, като паркинг, като поляна?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: В близост не е обособен паркинг.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не желая разноски за явяването ми в днешно съдебно заседание.

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля.

 

АДВОКАТ М.: В предходно заседание сме поели ангажимент да представим постановление за привличане на доверителя ми по досъдебно производство. Това досъдебно производство не е приключило, дори не е извършено предявяване на материалите по разследването. По него е направено доказателствено искане за повторна химическа експертиза, която не е извършена към настоящия момент именно във връзка с установяване на концентрацията на алкохол. Казвам това, защото нашата теза е, че наказващият орган е следвало да спре производство или да го отстрани от длъжност, но при оспорване на концентрация на алкохол и при оспорване на решение не са ясни какви са фактическите основания на наказващия орган.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямаме доказателствени искания, госпожо Председател. Не възразявам да се приеме като доказателство представеното от адвокат М. постановление.

Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 13.10.2017г. от следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – гр. Бургас по отношение на жалбоподателя П.П.К..

ПРИЛАГА по делото три броя снимки.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Ще Ви моля да отмените обжалваната заповед и наложеното с нея дисциплинарно наказание „Уволнение“. Става ясно, че имаме неправилни правни квалификации на деянието, но основният спор се свежда до това къде е управлявано моторното превозно средство, след твърдяната употреба на алкохол. Ние считаме, с оглед разпоредбата на § 6, т. 1 от ДР на ЗДвП, че нямаме управление върху път или улица така, както са дефинирани и са възприети в практиката на ВКС. Ще дам един пример при подобен проблем за самолетната писта „Бършен“, която е на входа на гр. Сливен, съдилищата приеха, че макар и отворено пространство, където се състезават, няма статут на път, улица или  предназначение за обществено ползване и поради което правилата за движение по пътищата не се прилагат. Ние считаме, че сме поставени в близка хипотеза и поради това твърдим, че липсва съставомерно деяние. Считаме, че тезата ни е основана на стриктно тълкуване на закона.

Моля да отмените заповедта и наложеното с нея дисциплинарно наказание „Уволнението“ на доверителя ми.

Ще представя писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Също моля за срок за писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните двуседмичен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: