ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3045 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:45 часа се явиха:

 

Ищецът П.К.Н., редовно призован, се явява лично, и с адвокат Величка М., надлежно преупълонмощена от адвокат П.Н., представя пълномощно.

За ответника по иска Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно призован, няма представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ИЩЕЦЪТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание.

Първо представям призовка във връзка с неявяването ми в предното съдебно заседание, защото бях призован по дело в Асеновград и поради това не успях да се явя.

Искаме да отмените определението си за даване ход на делото в предходното съдебно заседание и да измените петитума на исковата ми молба - да бъде променен ответника.

Това е станало поради наше неразбирателство и искаме ответника да бъде Министерство на правосъдието. Считам, че именно Министерство на правосъдието следва да бъде ответник по иска, не само и като разпоредител с бюджетни средства. Предлагаме и множество доказателства.

С депозираната молба са исканията към ГДИН, но имам претенции и за нанесените ми щети при конвоирането, като считам, че има и непозволено снимане при конвоирането и съм изложен на показ. Не само тези факти са описани в исковата молба. Единствено изменям петитума като променям стойностите на исканите обезщетения и прибавям нови за всеки от конвоите, когато съм бил конвоиран и спрямо настъпилите вреди от това и вече размера на иска е друг, тай като считам, че това са може би главните действия, от които са настъпили вредите за мен, освен от условията в ареста. Тъй като извън ареста са ми направени снимки, при конвоирането ми, издават се статии с моето лице, публикуват се мои снимки с белезници и се пише за това, всичко това ми носи вреди.

Всичко съм направил в допълнителното изложение, където е новия петитум. Това са вредите, нанесени ми при конвоиране. Ако има такива други нарушения, те не са толкова вредоносни. А през 2018 г. се издават статии, с тези снимки.

 

Съдът към ищеца: По делото има 4 уточнителни молби. А сега твърдите нови вреди и нов ответник. Освен това за да имате искане, трябва да твърдите и да посочите какви са те, както да посочите и периодите. Всичко това трябваше да кажете в предходно съдебно заседание.

ИЩЕЦЪТ Н.: Точно за това представям двете призовки. Веднага след молбата ми, изпратиха призовката за 05.06.2018г. в Асеновград и поради тези спешност, трябваше да ми предявят обвинение, не можах да се явя.

Адвокатът е променил ответника, аз настоявам ответника да е Министерство на правосъдието, а тези действия на ГДИН съм описал в най-последната уточняваща част. Адвокатът е променил, а последната промяна на обстоятелствената част са допълнителното изложени, което е много дълго и това са фактите, които твърдим, нови факти няма. Единствено което искам е да остане като обстоятелствена част на исковата молба, като променим петитума, като разпределим исковете си за всеки от незаконните действия за задържането от 8 до 09 май, после от 09 - 10 и конвоите, където са описани. При конвоите, където са станали снимките и статиите, там исковете са големи, а за другите са по 500 лв.

Съдът към ищеца: Вие твърдите, че последната уточняваща молба е грешка. Искате наред с ГД“ИН“ да има още един ответник или искате ответника да бъде само Министерството на правосъдието?

ИЩЕЦЪТ Н.: Искам ответника да бъде само Министерството на правосъдието.

Имам претенция и към условията в ареста, но смятам, че Министерството на правосъдието е отговорно за тези условия.

АДВОКАТ М.: Моля да се допълни петитума в тази част.

ИЩЕЦЪТ Н.: Представих копия на призовките. Мисля, че бях приложил оригиналите към молбата, но ако е необходимо, ще поискам удостоверение от полицията, това е за предявяване на досъдебно производство №519/2018г. в Асеновград.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че в конкретния случай не се касае за изменение на предявения вече иск след направените уточнения, а за предявяване на нов иск, касаещ други факти и обстоятелства и друг ответник, поради което същия не следва да бъде приет за разглеждане към настоящото административно производство.

 

ИЩЕЦЪТ Н.: Не помня точно номера на члена от закона, но процедурата не е изменение на иска, а изправяне на всички нередовности, които могат да се направят до първото съдебно заседание.

 

Ищецът, в изявлението си по хода на делото заяви, че иска отново да уточни ответника, като изрично посочи, че ответникът на неговата претенция не е ГДИН, а е Министерство на правосъдието, тъй като освен от условията в арестите в гр. Бургас и гр. Пловдив, както и в затвора Бургас, се оплаква и от отношение на служителите, които са го конвоирали през неуточнени периоди. В настоящия случай за ответник е конституиран ГДИН въз основа на изрично волеизявление на ищеца, направено в уточняваща молба от 15.02.2018г. Ищецът освен това твърди, че в исковата молба и направените три уточнения към нея е навел възражения, които касаят и неговото конвоиране, а не само възражения за условията в ареста.

Във връзка с това изявление съдът счита, че ход на делото не може да бъде даден, доколкото по него е конституирана страна, по отношение на която към този момент ищецът твърди, че не е надлежния ответник.

От твърденията на ищеца в днешното съдебно заседание не може да се направи категоричен извод, че се касае за нови искания към друг субект, които да бъдат квалифицирани като отделен иск и да бъдат отделени в друго производство. Това е така, защото ищецът изрично заяви, че продължава да поддържа твърденията си касаещи лошите условия в арестите, в които е пребивавал, през периодите, по отношение на които твърди, че е търпял вреди и от тези условия, наред с твърденията за претърпени вреди от конвоирането му през неустановени периоди, но счита, че за всичко е отговорно Министерство на правосъдието. За това ход на делото не следва да бъде даден. Исковата молба следва да бъде оставена без движение, като в указан от съда срок ищецът следва точно, ясно, конкретно и хронологически последователно да посочи на съда през кои периоди от време, въз основа на чии действия или бездействия или незаконосъобразен административен акт, е претърпял вреди и изрично да уточни вида на претърпените вреди. Освен това ищецът следва да формулира конкретен петитум, в който да посочи, за кои периоди какво по размер обезщетение претендира и от кой субект;

 

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ исковата молба .

УКАЗВА на ищеца и му предоставя възможност в 7-дневне срок от днес, в писмен вид, изрично да посочи за кои периоди от време претендира заплащане на обезщетение от претърпени вреди, за всеки от периодите ясно и хронологично да посочи какви действия и бездействия са били осъществени или не са се осъществили, от служители на кой орган, които той счита, че са в разрез със закона. За всеки от периодите изрично да посочи какво обезщетение претендира и кой субект счита, че следва да плати това обезщетение.

Освен това ищецът, във връзка с днешното изявление следва изрично да заяви кога, къде и от кой е бил конвоиран и от какви действия или бездействия на служителите на конвоя твърди, че е претърпял вреди.

По отделно за всеки период следва да опише вредите, които е претърпял и обезщетението, което претендира.

УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение на горните указанията на съда в указания срок, исковата молба ще бъде върната, а производството - прекратено.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: