ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 3043по описа за 2017 година.                 

 

  На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МБАЛ  БУРГАСМЕД ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно от днес.

 ОТВЕТНИКЪТ директор на РЗОК Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Е. К., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  МБАЛ БургасМед“ ЕООД против  писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. №29-02-813/11.10.2017г. на директор на РЗОК Бургас. С жалбата се прави искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

           Съдът ДОКЛАДВА становище вх.№12971/01.12.2017г. от ответника по искането за експертиза.

 

          АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата, както и искането за допускане на експертиза. Да се приемат представените по делото доказателства. Не възразявам по доклада и разпределената доказателствена тежест. Имаме спор относно налично ли е придружаващо заболяване.   Моля да ми дадете възможност да установим фактите твърдени в жалбата, като в посочен от Вас срок да представя писмени доказателства. Моля след представяне на доказателства и в случай, че същите бъдат оспорени от другата страна да бъде допусната исканата от нас експертиза, като доколкото основните заболявания, които са причина за хоспитализация на лицата с ИЗ№ 15056, 15001 и 14790 са от кардиологичните и нервни болести и доколкото при приема на пациентите липсва или не е налично придружаващо заболяване, считам че вещите лица по експертизата трябва да бъдат със специалност кардиология и нервни болести, за да имат необходимите познания и преценят на база на наличните  документи, съдържащи се в история на заболяванията, дали при  приемане на пациентите е имало налични придружаващи заболявания и било е  необходимо да се извърши и лечение и на това заболяване. 

 

          ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.  Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Възразявам срещу доказателственото искане на жалбоподателя за допускане на експертиза. Процесните  случаи касаят провеждане на лечение или по скоро липсата на такова. В случая не е проведено лечение на придружаващите заболявания като част от конкретното лечение. Не се спори дали е осъществено лечение на придружаващото заболяване. Според жалбоподателя не е било необходимо или неотложно провеждането на това лечение през  периода на хоспитализацията, т.е. считам че това е правен въпрос  относно осъществяването на комплексно лечение, дали освен основното лечение следва ли да се проведе и лечение на придружаващото заболяване и усложнения, предвид разпоредбата на чл.342 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017г. и на чл. 23 от Индивидуалния договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки сключен между РЗОК и  „МБАЛ  БУРГАСМЕД ЕООД.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРЕДОСТАВЯ на адвокат М. 3-дневен срок от днес да представи писмени доказателства с препис за ответната страна. След представяне на доказателствата препис от същите да бъдат връчени на ответника с възможност за писмено становище в 3-дневен срок от получаването им. След изтичане на срока, делото да се докладва в закрито заседание за произнасяне по евентуално постъпили доказателства, като по искането за експертиза съдът  ще се произнесе след депозиране на писмени доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

          Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.04.2018 година от 13.10 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: