О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  № 2681    08.11.2018 година,   гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на осми ноември две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 3041 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „ИППМП д-р Дарина Иванова“ с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий“ № 98, ет. 3, представлявано от управителя Д. Желязкова, с искане да бъде отменена Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-796-0268354/02.11.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

С допълнителна молба вх. № 12329 от 08.11.2018 г. жалбоподателят конкретизира искането си. Моли да бъде отменено съдържащото се в заповедта разпореждане за предварително изпълнение.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

На 31.10.2018 г. в 13.00 часа служители на ТД на НАП извършили проверка в лекарски кабинет, находящ се в с. Равда, на ул. „Македония“ № 2, експлоатиран от жалбоподателя ЕТ „ИППМП д-р Дарина Иванова“. В хода на проверката била извършена от проверяващите лица контролна покупка на медицински преглед на стойност 10 лева, заплатена в брой и приета от лицето Д. Желязкова. За така заплатената сума не бил издаден фискален бон от монтираното в обекта фискално устройство, свързано дистанционно с НАП. След легитимация на проверяващите лица, бил отпечатан от фискалното устройство дневен финансов отчет с № 000640/31.10.2018 г., в който извършената продажба на услуга не била отразена. Тези констатации били отразени в протокол за извършена проверка серия АА № 0268354 от 31.10.2018 г. На основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС била издадена Заповед № ФК-796-0268354/02.11.2018 г. за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 12 дни.

С оспореното разпореждане административният орган е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, обосновано със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискално устройство реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Органът е формирал извод, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

Съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. При извършената служебна проверка съдът не констатира нарушения на административнопроизводствени правила.

От извършената служебна справка е видно, че жалбоподателят Едноличен търговец „Индивидуална практика за първична медицинска помощ- д-р Дарина Иванова“ е регистриран в Търговския регистър с предмет на дейност извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика и др. Не е спорно по делото, че посочените услуги се предоставят в проверения от приходните органи обект- лекарски кабинет, находящ се в с. Равда, на ул. „Македония“ № 2. На основание чл. 118, ал.1 от ЗДДС едноличният търговец е длъжен да регистрира и отчита извършените в обекта продажби на услуги, чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон). Неизпълнението на това задължение съставлява основание за прилагане на принудителната административна мярка по чл. 186, ал.1, т.1 от ЗДДС- запечатване на обект за срок до 30 дни.

Съгласно нормата на чл. 188 от ЗДДС принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК. Според чл. 60, ал. 1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. Според настоящия съдебен състав в конкретния случай изискуемите предпоставки са налице. От приложения по делото протокол серия АА № 0268354 от 31.10.2018 г. е видно, че за извършената от проверяващите лица контролна покупка на медицински преглед не е бил издаден фискален бон от лицето, приело плащането- Д. Желязкова, а и това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел- да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, съдът приема, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. С оглед доводите в жалбата следва да се отбележи, че правото на осигурените лица на свободен достъп до медицинска помощ не освобождава жалбоподателя от задължението да регистрира извършваните продажби на услуги. Останалите възражения, наведени с жалбата, са ирелевантни за законосъобразността на разпореждането за предварително изпълнение, поради което не следва да бъдат обсъждани в настоящото производство (те се отнасят до законосъобразността на заповедта за прилагане на ПАМ, която е предмет на друго съдебно производство в АСБ). Ето защо, жалбата се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ИППМП д-р Дарина Иванова“ с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий“ № 98, ет. 3, представлявано от управителя Д. Желязкова, против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-796-0268354/02.11.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: