ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3040 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Бург ойл“ АД, редовно призован, се явява прокуриста на В.П.и представител по пълномощие адвокат Е., надлежно упълномощен, с представено на л.37 от делото пълномощно.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява М.Й.– началник отдел „Обжалване“ при Дирекция „ОДОП“ Бургас, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против АПВ № П-02000217122483-004-001 от 21.07.2017г., издаден от органи по приходите на ТД на НАП гр. Бургас, мълчаливо потвърден от директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

 

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата изцяло.

Направили сме искане за представяне на преписката изцяло. Това дело е обвързано с още 10 дела по този казус, който се влачи от 2005 година. Не искам да прилагам решения или съдебни актове, същите са публични, но в тях се съдържат и доводите на ВАС, не само на административния съд, по отношение основанията за възстановяване на сумата, както и тъй наречената давност в този случай.

Мисля, че въпросът е правен и съдът, предвид публичността на съдебните актове, може да проследи какви са мотивите на съда и какви са указанията към органа. В нашата жалба сме посочили тези решения и мисля, че не е необходимо да се събират жалби и отговори, тъй като имаме крайния съдебен акт.

Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л.27 от делото, както и жалбата на настоящия жалбоподател, с която той е сезирал директора на Дирекция „ОДОП“ Бургас.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото адм.д. №920/2016г. по описа на Административен съд Бургас, ведно с приложеното към него адм.д. №9028/2016 по описа на Върховен административен съд.

 

Съдът, като взе предвид становището на страните за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и да постановите решение, с което да уважите направените искания за връщане преписката на административния орган за възстановяване на претендирана сума.

Казусът е прост и ясен. Основата за неговото решаване е съдебно решение № 3507/2007г. на ВАС, постановено по адм.д.№10339/2006г.

Всичко останало, събрано през годините за цялата преписка, по които се образувани много дела, се явява порочен кръг, един Параграф 22, тъй като приходната администрация се мъчи да пререши един казус, който е решен с влязло в сила съдебно решение.

Пререшаване, вкл. и основанията за взиманията и в размера на сумата, видно и от настоящия казус и погасителна давност на право на взимане. В жалбата сме развили подробно, защо не приемаме мотивите на органа. Не можем да изразим становище към Директора на дирекция „ОПОП“, тъй като не сме получили решение по наша жалба по чл. 156 от ДОПК. Не мисля, че трябва да се търсят грешки в НАП, а единствено да се приложи правото каквото е, а именно съдебно решение и тази сума да бъде възстановена по реда на чл. 129 от ДОПК.

В настоящия обжалван акт органът по приходите вече заявява, че сумата от 63 623,24 лв. безспорно е дължима на дружеството, за разлика от предходните административни актове, които то издаваше през годините от 2003г., и се твърдеше, че дружеството няма суми за получаване. И вече, изправени пред дилемата, че сумата трябва да бъде възстановена, а лихвата ще надхвърли нейния размер и някой ще трябва да плаща, органът по приходите вкарва нов мотив, който ще видите по адм.дело №920/2016г., който не е нов, заложен е в касационната жалбата до ВАС, че това вземане е изтекло по давност.

Но, ако видите цялата преписка, ще установите, че органът по приходите през всеки два месеца е издавало заповед за спиране на производството, без да има право – това е процесуален трик, който е недопустим за прилагане от приходна администрация, в която и да е държава. Мисля, че няма какво друго да кажа.

Моля да ни се присъдят разноски, като представям списък.

Моля да бъде уважена жалбата.

Прокуристът също изяви желание да каже нещо.

ПРОКУРИСТ П.: В това дело има претенции, че е изтекла давността. Отговорът е ясен и точен, това е отговорът на Върховен административен съд и сега, за втори път да се говори за давност, считам че не е доказано, а истинската дума е престъпно, поради което бих желал да наложите глоба за системно неизпълнение на решение на ВАС на директора на контролната дирекция в Бургас, защото ние пишем до него и отговарят ми някакви послушнички, има и заведено дело от прокурор за престъпление, но тези хора не се стряскат.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля съдът да разгледа въпросния казус в два аспекта: Първият е, че изначално тази сума не се дължи на лицето, тъй като сумата по ревизионния акт, която е внесена от лицето през 2004г. и по тази причина с неправилен прочит на съдебни решения. Счита, че тази сума следва да му бъде възстановена и именно заради това приходната администрация отказва да възстанови въпросната сума, тъй като счита, че това е дължима сума, а от съдебните решения не се разбира този факт. Това се разбира от данъчноосигурителната сметка на лицето, която подробно е описана в обжалваното сега АПВ.

И втория аспект - това е изтекла давност за претендирано вземане, както по ЗЗД, така и по ДОПК. Казвам ги и двата, тъй като ВАС, в последните му решения, не става ясно кой закон е приложим. До преди една година приложимия закон е бил ЗЗД, в последната година е ДОПК. В тази посока е това последно решение, което цитирах, от което не става ясно кой закон е приложим - адм.д. 5616/2016г. на ВАС.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер 2 439 лв.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ Е.: Искам да обърна внимание на фактите, които са в противоречие.

На първото място, сумата по ревизионния акт от 2003г. не е внесена от лицето. След издаване на ревизионния акт, сумата е иззета от банковата сметка на доверителя ми, инкасирана в размер на 135 000лв. Въпросният ревизионен акт е отменен от ВАС като неправилен и незаконосъобразен. И тук ще се върна на данъчната сметка. Данъчната сметка по чл.135 от ДОПК се води от приходната администрация, както законът е я изисква. Но попълването на тази сметка зависи от волята на лицата, които изпълняват служебните си задължения в НАП при отразяване на това. Именно отразяването на това съдебно решение, с което е отменен ревизионния акт, е било неправилно в тази данъчна сметка и сега, към настоящия етап на някой не му стиска да се върне назад и правилно да осчетоводи съдебното решение.

Съдебното решение касае корпоративен данък за 2001г. и 2002г., откъдето произтича иззетата сума от банковата сметка на доверителя ми. ВАС отменя изцяло определения данък за 2001г. като неправилен и незаконосъобразно определен. Данъкът в ревизионния акт за 2002 г. се формира на база резултата от 2001г. и след като резултатът от 2001г. с решение на ВАС е отменен, то липсва база за задължения и за 2002г., но това трябва да седне и да го направи някой в ТД на НАП Бургас.

Но независимо от това, след поредицата съдебни решения, преминавайки през повторно разглеждане на казуса, през съдебно-счетоводни експертизи - единични и тройни, се достига до краен извод, че на дружеството се дължи сумата от 118 000лв., която приходната администрация, след постановяване на последното решение, хитричко раздели на две суми, като едната от двете суми е предмет на настоящото производство.

По отношение на давността - ВАС е абсолютно категоричен, няма как да има давност нито по ЗЗД, нито по ДОПК, когато върви съдебно производство. Ние подаваме искане за възстановяване, на нас ни се отказва, влизаме в нов процес и така до безконечност. Това е давността на този административен акт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: