Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1746                    от   15.10.2018г.,    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

при секретаря Биляна Недкова като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 303 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 210, ал. 3, във вр. с чл. 215, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.Д.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** против  Решение № 3507/15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Бургас. В жалбата е заявено, че определените в решението пазарни цени не отговарят на действителните такива, а така определената пазарна оценка би повлияла съществено на мотивите на заповедта по чл. 16 от ЗУТ, която в последствие ще бъде издадена. С оглед на това, в жалбата е формулирано искане за отмяна на оспореното решение и постановяване на съдебен акт, по силата на който да се измени оценката. В съдебно заседание, жалбоподателя, чрез процесуалния си представител – адв. К.Б. от Адвокатска колегия Хасково поддържа жалбата по заявените възражения, ангажира допълнителни доказателства, в т.ч. и съдебно-техническа (оценъчна) експертиза и формулира искане за отмяна на оспореното решение.

Ответната страна – Община Бургас, чрез процесуалния си представител – юрисконсулт Златан Христов оспорва жалбата, като заявява твърдение за законосъобразност на оспорения акт, претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заинтересованите страни Ж.Д.М., М.Д.Г., Д.А.Б., Б.Л.Б., К.Б.П., К.Д.С., Н.Д.К., Д.Д.К., К.Н.А., М.Д.Б., М.Д.Г., К.Д.К., П.Д.А., Д.Д.М., Д.А.Д., Д.С.Д., М.Д.Ч., М.Д.К., М.Е.Ч., Х. Е.Ч., К.А.В., Д.Г.Г., Р.Г.К., Г.Б.Ф., М.Д.К., Т.Д.Т., Д.Т.Т., К.Т.А., Р.К.М., Т.И.К., М.Т.К. и К.Т.К., редовно призовани, не се явяват, не се представляват и не изразяват становище по оспорването.

След като прецени твърденията на страните, събрания по делото доказателствен материал и съобрази закона, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез административния орган в преклузивния 14-дневен срок по чл. 149, ал. 1 от  АПК, от надлежна страна и в съответствие с изискванията по чл. 150, ал. 1 от АПК за форма и съдържание, поради което се явява процесуално допустима.

По отношение на допустимостта на производството, настоящия съдебен състав намира за необходимо да отбележи и следното: от доказателствата по делото се установява, че в производството по изработване и одобряване на процесния ПУП – ПРЗ (одобрен с Решение № 11-11/26.06.2012 год. на Общински съвет Бургас) по чл. 16, ал. 1 ЗУТ не е била изготвена предвидената в ал. 4 оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ, независимо от което планът е влязъл в сила без наличието на такава. С оглед на това, съда приема, че изречение последно на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ в актуалната му редакция (обн. ДВ бр. 13/07.02.2017 г.), в което е регламентирана самостоятелната необжалваемост на решението на комисията по чл. 210 ЗУТ за определяне на пазарна стойност на имотите отпреди и след урегулирането им, е неприложимо спрямо настоящото административно производство, което е било висящо към момента на влизане в сила на изменението. Този извод се обосновава въз основа на отчуждителния характер на плана по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, притежаващ от момента на влизането си в сила незабавно отчуждително действие, по силата на което от поземлените имоти, предмет на урегулиране с плана, се отнемат до 25% за изграждането на обекти – публична собственост. Тъй като в случая отчуждителният акт (планът по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ) е одобрен и влязъл в сила още преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, обнародвано в ДВ бр. 13/07.02.2017 г., то по аргумент от противното на § 59 от ПЗР ЗИД ЗУТ производството по  чл. 16, ал. 4 от ЗУТ следва да се довърши по стария ред, което обуславя извод за отсъствие на предпоставката за недопустимост на жалбата срещу решение № 3507/15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас по смисъла на чл. 159, т. 1 от АПК вр. чл. 219, ал. 1 от ЗУТ. В този смисъл е и практиката на Върховен административен съд, обективирана в множество съдебни актове, в т.ч. и  Определение № 6264/18.05.2017 г. по адм. дело № 3241/2017 г. на ВАС РБ, ІІ отделение.

Разгледана по същество, съда намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

            От събраните по делото доказателства се установява, че по силата на Решение № ІІ-21/19.04.2013 год., постановено по гр. дело № 1510/2012 год. на Окръжен съд гр. Бургас, жалбоподателя И.Д.А. и всички заинтересовани страни се легитимират като съсобственици на неурегулиран поземлен имот, съставляващ нива, трета категория с площ от 12 342 кв.м. съставляващ имот 018112 по картата на възстановената собственост (КВС), в землището на кв. Сарафово, местността „Ъгъла“ (бивша местност „Кюшето“), идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.1.1289 по КККР на гр. Бургас.

С Решение № 11-11/26.06.2012 год. (обн. Дв бр. 6/18.01.2008 год.), Общински съвет Бургас, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА чл. 29, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1  от ЗУТ е одобрил подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за общо 32 неурегулирани поземлени имота (ПИ), между които и ПИ № 079.1.1289 по КККР на гр. Бургас (бивш имот № 018112 по КВС), землище Сарафово, местност „Ъгъла“, землище на кв. Сарафово (бивша „Кюшето“) с площ 12 342 кв.м., представляващ нива, трета категория, за който, съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ са отредени урегулирани поземлени имоти (УПИ) І-1289 в кв. 22 с площ от 2 843 кв.м. и УПИ ХІІ-1289 в кв. 22 с площ от 6 414 кв.м., гр. Бургас и двата попадащи в устройствена зона Ок. Видно от приложените по делото скица проект № 15-354607-25.07.2017 год. и скица-проект № 15-355205-25.07.2017 год. на Началника на СГКК Бургас за УПИ І-1289 в кв. 22 с площ от 2 843 кв.м. е отреден ПИ с проектен идентификатор 07079.20.390 и за УПИ ХІІ-1289 в кв. 22 с площ от 6 414 кв.м. е отреден ПИ с проектен идентификатор 07079.20.397. С одобрения и влязъл в сила ПУП-ПРЗ. За изграждане на обекти за социалната и техническа инфраструктура, на основание чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, с цитираното по-горе решение са определени площи в размер на 25%, равняващи се на 3 086 кв.м. от площта на ПИ с идентификатор 07079.1.1289 по КККР на гр. Бургас за нуждите на обектите на зелената система, на социална и на техническа инфраструктура – публична собственост.

По повод развилото се производство по чл. 16 от ЗУТ, Кмета на Община Бургас, на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ е постановил Заповед № 2385/08.09.2016г., с която е възложил на комисия в състав Председател, Зам. Председател и четирима членове да определи пазарната стойност на общо 47 поземлени имота, в т.ч. и имота на жалбоподателя, както преди, така и след урегулирането им. 

Предвид горното и с цел определяне на пазарните стойности на имотите, Община Бургас е възложила на независим лицензиран оценител, член на КНОБ да изготви пазарна оценка на поземлените имоти. В изпълнение на така възложената оценка, изпълнителя „ГЛОБРИКС“ ЕООД с ЕИК 204692345, чрез управителя Ивайло Ненков, оценител на недвижими имоти, вписан в КНОБ със сертификат № 100100942 е определил пазарната стойност на недвижими имоти, във връзка с процедурата по чл. 16 от ЗУТ съответно преди и след урегулирането им с ПУП-ПРЗ на м. „Ъгъла“ („Кюшето“), землище на кв. Сарафово, гр. Бургас. Оценката е била изготвена на 02.10.2017 год., валидна до 02.04.2018 год. Видно от заключението на назначения оценител, стойността на 1 кв.м. от неурегулираните поземлени имоти, представляващи земеделска земя е в размер на 18,00 лв., докато стойността на имотите след регулацията според оценителя се определя при цена от 90,00лв. за 1 кв.м.

На 13.12.2017 год., назначената от Кмета на Община Бургас комисия е провела заседание, резултатите от което са обективирани в Протокол № 34/13.12.2017 год. В съответствие със заключението на независимия оценител, комисията е оценила стойностите на имотите – общо 47, описани в пунктове от 1 до 47 преди и след извършената регулация по реда и при условията на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ. Видно от цитирания оценителен протокол, имота, който е съсобствен между жалбоподателя и заинтересованите страни е бил оценен по пункт 38, откъдето е видно следното: 

- неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.1.1289 по КККР на гр. Бургас, землище Сарафово, местност „Ъгъла“, с площ от 12 342 кв.м. в размер на 222 156 лева;

- УПИ І-1289, кв. 22 с площ 2 843 кв.м. в устройствена зона Ок с проектен идентификатор 07079.20.390 по КККР на гр. Бургас с площ 2 843 кв.м. в размер на 255 870 лева;

- УПИ ХІІ-1289, кв. 22 с площ 6 414 кв.м. в устройствена зона Ок с проектен идентификатор 07079.20.397 по КККР на гр. Бургас с площ 6 414 кв.м. в размер на 577 260 лева.

Във връзка с така извършеното оценяване, обективирано в Протокол № 34/ 13.12.2017 год. по т. 38, Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 2385/ 08.09.2016 год. на Кмета на Община Бургас е постановила Решение № 3507/ 15.12.2017 год., с което е определила стойността на имота на жалбоподателя преди и след урегулирането му с влезлия в сила ПУП-ПРЗ. В решението са определени пазарните стойности по идентичен с протокола начин, а именно: неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.1.1289 по КККР на гр. Бургас, землище Сарафово, местност „Ъгъла“, с площ от 12 342 кв.м. в размер на 222 156 лева; УПИ І-1289, кв. 22 с площ 2 843 кв.м. в устройствена зона Ок с проектен идентификатор 07079.20.390 по КККР на гр. Бургас с площ 2 843 кв.м. в размер на 255 870 лева и УПИ ХІІ-1289, кв. 22 с площ 6 414 кв.м. в устройствена зона Ок с проектен идентификатор 07079.20.397 по КККР на гр. Бургас с площ 6 414 кв.м. в размер на 577 260 лева.

Недоволен от така постановеното решение, жалбоподателя И.Д.А. е оспорил същото, по повод което оспорване е образувано и настоящото производство. В жалбата е заявено, че определената в решението пазарна стойност не отговаря на действителните пазарни цени на имотите в тази местност и така определената пазарна оценка би повлияла съществено мотивите на заповедта по чл. 16 от ЗУТ, която впоследствие ще бъде издадена. В този смисъл, в жалбата е заявено искане да се възложи нова оценка за определяне на действителната пазарна цена на имота преди и след урегулирането му.

При извършената проверка за законосъобразност на обжалваното решение, настоящият съдебен състав констатира, че то е постановено от компетентен орган,  в кръга на правомощията му и в изискуемата от закона писмена форма, а при издаването му са спазени процесуалните разпоредби на приложимия закон. Този извод се налага поради следните съображения:

На основание чл. 168, ал. 1 от АПК, съдът не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Липсва спор между страните по отношение компетентността на органа, постановил оспореното решение, а именно комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 2385/15.12.2017 год. на Кмета на Община Бургас.

От доказателствата по делото и формираната въз основа на тях фактическа обстановка се установява, че необходимостта от постановяване на процесното решение № 3507/15.12.2017 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас е възникнала поради приетото и влязло в сила Решение № 11-11/26.06.2012 год. на Общински съвет Бургас, обнародвано в Държавен вестник бр. 68/04.09.2012 год., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ е приет ПУП-ПРЗ за местността „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“), землището на кв. Сарафово. 

Правната норма на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ,  посочена като основание за изготвянето на въпросния план дава възможност при урегулирането на неурегулирани досега  имоти (или такива с неприложена първа регулация по предходен устройствен план) да се отнемат не повече  от 25% от площта им за изграждане на обекти на социалната инфраструктура – публична собственост, озеленени площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. С плана по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ се определят само площи за обекти на социалната инфраструктура – публична общинска собственост. С него не се отреждат, нито се „предназначават” имоти за обекти на социалната инфраструктура.

Съгласно нормата на чл. 16, ал. 3 от ЗУТ със самия план по ал. 1 се определят лицето и площта на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, конкретното им предназначение, характерът и начинът им на застрояване.

В процеса на изработването на този вид план за всеки собственик на недвижим имот се определя равностоен урегулиран имот, като се съобразява местоположението на имота в местността, но не и точните му кадастрални граници. Урегулираният поземлен имот е с пазарна стойност не по-малка от пазарната му стойност преди урегулирането. Така също, отстъпените части от неурегулираните поземлени имоти се придобиват от общината със строго определено предназначение, което не може да бъде променяно. Тези отстъпени площи стават собственост на общината с влизане в сила на плана и за тях не се налага провеждането на отчуждителни процедури по реда на чл. 205 и сл. от ЗУТ.

С плана по чл. 16 от ЗУТ собствеността върху неурегулирани поземлени имоти се трансформира в собственост на УПИ. Разместването на собствеността може да засегне границите на правото на собственост - фактическите граници на поземления имот, площта и местонахождението му. Разместването на собствеността настъпва по силата на самия ПУП. Съгласно чл. 16 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти придобиват собственост върху новообразуваните с плана УПИ, а общината придобива собственост върху отстъпените й части от датата на влизане в сила на плана. За да имат такъв вещно правен ефект планът задължително трябва да е одобрен на основание чл. 16 от ЗУТ.

В настоящият случай безспорно е установено, а и не се спори между страните, че одобрения по правилата на чл. 16 от ЗУТ подробен устройствен план е влязъл в сила. С влизането в сила на одобрения с Решение № 11-11/26.06.2012г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПР на местността „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“), землището на кв. Сарафово, общ. Бургас е настъпил и посочения по-горе вещно правен ефект. От значение за изясняване на казуса е и обстоятелството, че обявения по надлежния ред ПУП-ПР за местността „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“), землището на кв. Сарафово, общ. Бургас не е бил оспорен от заинтересованите страни, в т.ч. и от жалбоподателя (по отношение на ПИ 07079.1.1289), поради което в настоящото производство е недопустимо произнасяне по законосъобразността на влезлия в сила план. По настоящото производство съдът е сезиран с искане само за проверка на решението на комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което се определят стойността на имота преди урегулирането му и пазарната стойност на урегулираните поземлени имоти, образувани с плана. Съгласно изр. 3 на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им, което се доказва с решение на комисията по чл. 210.

В настоящия случай, съгласно оспореното Решение № 3507/15.12.2017 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас е определена пазарна стойност на двата УПИ, както следва – УПИ І-1289 в кв. 22 в размер на 255 870 лева и УПИ ХІІ-1289 в кв. 22 в размер на 577 260 лева, както и на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.1.1289 в размер на 222 156 лева, т.е. пазарната стойност на урегулираните имоти е по-висока от имота, преди урегулирането му.

В хода на съдебното дирене, по искане на жалбоподателя беше допусната и приета съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, заключението по която съда кредитира изцяло, като безпристрастно, обективно и пълно. Видно от заключението, в резултат на извършеното изследване, вещото лице е приело за действителни пазарни стойности следните: за УПИ І-1289 в кв. 22, землището на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ с площ 2 843 кв.м. в размер на 411 300 лева, за УПИ ХІІ-1289 в кв. 22, землището на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ с площ 6 414 кв.м.  в размер на 927 910 лева, както и за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.1.1289 землището на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ с площ 12 342 кв.м. в размер на 357 050 лева.

Анализът на събраните в настоящото производство писмени доказателства, в т.ч. и неоспорената от страните и приета от съда съдебно-техническа (оценъчна) експертиза безпротиворечиво обосновават извод, че определените и приети от комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Бургас пазарни стойности на новообразуваните УПИ, както поотделно така и в общ размер надвишават пазарната стойност на неурегулирания поземлен имот, поради което липсва противоречие с нормата на чл. 16, ал. 4, изр. 3 от ЗУТ. В този смисъл, следва да се има предвид, че самата абсолютна стойност на тези две оценки (тази в хода на административното производство и оценката на вещото лице в хода на съдебното дирене) е ирелевантна за спора, доколкото отчуждаването настъпва по силата на одобрения ПУП без да се дължи обезщетение от страна на общината.

От мотивите на оспореното решение безпротиворечиво се установява фактическата обстановка, която по същество е фактическото основание за постановяване на решението. В решението са посочени и относимите правни норми, което съставлява правното основание за постановяване на акта. Приетата от комисията оценка е изготвена от сертифициран оценител на недвижими имоти като обстоятелството, че вещото лице е определило в заключението по делото по-различни стойности от тези в решението на комисията по чл. 210 ЗУТ не води до извод за незаконосъобразност на решението като се има предвид, че и в двата случая (в решението на комисията и в заключението на вещото лице) пазарната стойност на урегулираните поземлени имоти е определена като по-висока в сравнение с тази отпреди урегулирането. При това положение както заключението на изготвената по делото съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, така и обжалваното решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ водят все до един и същ основен извод - за спазване на основното нормативно изискване в условията на устройственото планиране по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ обезщетението на собствениците за отнетите им с плана до 25 % ид. части от площта на имотите да се извърши с равностоен урегулиран поземлен имот. Тъй като значението на приетото в условията на  чл. 16, ал. 4 от ЗУТ решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ се свежда именно до установяване наличието на това обстоятелство, то след като с изслушаната по делото съдебно-техническа (оценъчна) експертиза се потвърждава същият факт, това води до извод за законосъобразност на решението от гледна точка на извършената от комисията съществена преценка за законосъобразността на планирането по чл. 16, ал. 1от ЗУТ. В този смисъл без опора в нормативната уредба е възражението на жалбоподателя, че определената пазарна оценка би повлияла мотивите на заповедта по чл. 16 от ЗУТ.

По изложените съображения, съда намира, че жалбата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

По делото е направено искане за присъждане на направените разноски от страна на ответника. С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция и като взе предвид разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от АПК, в полза на ответника следва да се присъди сумата от 100 лева юрисконсултско възнаграждение, определено по реда на чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, във връзка с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ, субсидиарно приложими на основание чл. 144 от АПК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 172, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр.Бургас, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** против  Решение № 3507/15.12.2017 год. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Бургас.

ОСЪЖДА И.Д.А. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплати в полза на Община Бургас сумата от 100 (сто) лева разноски по делото, съставляващи юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването му от страните.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: