ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 303 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.А., редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.   

Заинтересованата страна Ж.Д.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.А.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Б.Л.Б., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Б.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Д.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Н.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Н.А., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна П.Д.А., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Д.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.А.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.С.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Е.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Х.Е.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.А.В., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Г.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.Г.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Г.Б.Ф., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.Д.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Т.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Т.А., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.К.М., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.И.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Т.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Т.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от И.Д.А. против решение № 3507/15.12.2017 г. на Комисията по чл. 210 ЗУТ към Община Бургас, с което във връзка с провеждане на процедура по чл. 16 от ЗУТ са определени пазарни стойности на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 07079.1.1289 по КККР на гр. Бургас, на УПИ I-1289 в кв. 22, землище Сарафово, местност „Ъгъла“ и на УПИ XII-1289 в кв. 22, землище Сарафово, местност „Ъгъла“.

 

АДВ.Б.: Поддържам жалбата, подадена от името на моя доверител, на основанията, посочени в нея.  Поддържам направеното доказателствено искане за извършване на съдебна експертиза, която да определи справедливата пазарна цена на имотите.

 

Юк. Д.: Оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна и недоказана. Не се противопоставям да се извърши експертизата.

 

Съдът с оглед становището на страните по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

допуска изготвянето на съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки и изчисления да отговори на въпроса на адв. Б., формулиран в днешното съдебно заседание.

определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа (оценъчна) експертиза в размер на 350,00 лв., платими в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице С.Р., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.09.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: