ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 303 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:01 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Д.А., редовно призован, не се явява.За него се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Х., с представено по делото пълномощно.   

Заинтересованата страна Ж.Д.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.А.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Б.Л.Б., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Б.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Д.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Н.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Н.А., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Б., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна П.Д.А., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Д.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.А.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.С.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Е.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Х.Е.Ч., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.А.В., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Г.Г., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.Г.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Г.Б.Ф., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Д.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.Д.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д.Т.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Т.А., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Р.К.М., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна Т.И.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна М.Т.К., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна К.Т.К., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Явява се вещото лице З.А..

 

По хода на делото:

 

страните: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа (оценъчна) експертиза, като заключението е депозирано на  14.09.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

Адв. Б.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Х.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

З.Ч.А. - **  години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

Юк. Х.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на въпроси към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице А., на което определя възнаграждение в размер на 350,00 лв., 250,00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит./изд. РКО 350 лв. 25.09.2018 г./

 

Адв. Б.: Искам да заявя, че с протоколно определение сме били задължени да внесем депозит в размер на 350,00 лв., но установих, че жалбоподателят всъщност е платил сумата от 250,00 лв., като не успях да внеса преди заседанието сумата. Моля да бъде вписано в протокола, че желая да внеса в брой сумата в днешно съдебно заседание.

 

Вещото лице: Не възразявам.

 

Съдът установи, че в съдебно заседание адв. Б. заплати на вещото лице А. сумата от 100,00 лв. в брой.

 

Адв. Б.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Х.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 с оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приключва събирането на доказателствата.

дава думата по същество:

 

Адв. Б.: Уважаеми г-н председател, моля жалбата да бъде уважена в частта, в която вещото лице е дало по-високи оценки от посочените в решението. Ще Ви представя подробно становище в указан от Вас срок.

 

Юк. Х.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата против решението на комисията по чл. 210 ЗУТ като неоснователна и недоказана. Независимо, че вещото лице в своето заключение е определило по-високи стойности от тези, които комисията по чл. 210 ЗУТ е приела в решението си, считам, че се стига до един и същи извод. Той е, че пазарната стойност на урегулираните имоти е по-висока от тази на имота, който  е преди урегулирането. Считам, че жалбата се явява неоснователна, а решението на комисията е законосъобразно. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: