Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         820                             26.04.2016 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 303 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Е.К.С. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, против решение № 425 от 03.12.2015 г. по НАХ дело № 1122/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на съдопроизводствени правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Касаторът счита, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В тази връзка сочи, че не е спазен законоустановеният 1-месечен срок за издаване на наказателното постановление, както и че в НП не са посочени доказателствата, които потвърждават нарушението. Наред с това сочи, че не е изследвано в проведеното съдебно производство дали намиращото се под багера лице е работник на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, както и че направените с жалбата възражения не са обсъдени от съда. Оспорва констатациите в акта за установяване на административното нарушение. По същество моли за отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 02-02025216 от 09.07.2015 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда“- Бургас, с което на основание чл. 416, ал.5, вр. чл. 413, ал.2 от КТ е наложено на касатора Е.К.С. административно нарушение- глоба в размер на 1000 лева за нарушение на т.1.25.2 от Приложение № 1 към чл. 2, ал.2 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За да постанови този резултат, НРС е приел, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган в срока по чл. 34, ал. 3 ЗАНН, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касаторът Е.К.С. заема длъжността „Технически ръководител“ в „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, въз основа на трудов договор № 169/14.02.2014 г.  На 04.05.2015 г. в строителен обект на търговското дружество, находящ се в курортен комплекс „Слънчев бряг”, на главния път гр. Несебър - гр. Свети Влас, била извършена проверка от служител на дирекция „Инспекция по труда“- Бургас. На място проверяващото лице констатирало, че се извършват дейности със строителна машина- верижен багер „Daewo”, чрез който се изсипва земна маса в изкоп. В обсега на действие на багера се намирало лицето Х.А.А., заемащо длъжността „работник строителство”. Тези констатации били отразени в съставения срещу С. АУАН № 02-02025216 от 11.05.2015г., въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

Специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на видове СМР са посочени в приложения № 1 - 6 на Наредба № 2/22.03.2004 г., издадена от МТСП и МРРБ. Според т. 1.25.2 от Приложение 1 към Наредбата, не се допускат преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и др.), изпълняваща земни работи. В случая тази забрана е била нарушена- в обсега на действие на строителната машина е било допуснато лицето Х.А.А., поради което законосъобразно е била ангажирана отговорността на касатора в качеството му на технически ръководител, комуто са възложени ръководството и контролът върху изпълнението на СМР, и спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (т.1 и т.6 от длъжностната характеристика, приложена на л. 15 от делото на НРС).

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснати в административнонаказателното производство съществени процесуални нарушения. В наказателното постановление подробно са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението и същото е достатъчно ясно индивидуализирано, съобразно изискванията на чл. 57 от ЗАНН. Що се отнася до нарушението на чл.52 от ЗАНН, в който е установен срокът за произнасяне на наказващия орган, следва да се отбележи, че този срок е инструктивен и неспазването му не съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, респ. не представлява основание за отмяна на наказателното постановление. Не би могло да се определи като съществено нарушение и непълното посочване на доказателствата в НП, доколкото същите са налични по делото, с което е осигурено правото на нарушителя да се запознае с тях и да организира адекватно защитата си.

Неоснователни са също доводите на касатора за допуснато нарушение на съдопроизводствените правила. Съдът е извършил цялостна преценка на доказателствата, обсъдил е възраженията на нарушителя и е формирал обоснован извод за неоснователност на жалбата. Във връзка с доводите, че не е изяснено в съдебното производство дали лицето Х.А. е работник на „Строително-предприемачески холдинг“ ЕООД, следва да се отбележи още, че това обстоятелство в случая е ирелевантно, доколкото в приложимата материалноправна норма такова изискване не е предвидено (в нея е посочено, че не се допускат преминаването и престоят на хора).

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания. Ето защо обжалваното решение, като обосновано и постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425 от 03.12.2015 г. по НАХ дело № 1122/2015 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.