ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 303 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Д.Т., в качеството си на ликвидатор на „БУК АЛФА” ООД, редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Ответникът – зам.изпълнителен директор на НАП София, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на присъстващата в залата страна, на неговия процесуален представител, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ С. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против отказ на зам.изпълнителния директор на НАП да бъде предоставен достъп до архивираното досие на „БУК АЛФА” ООД, обективиран в писмо изх.№ 37-00-223#1/03.12.2014г. на зам.изпълнителния директор на НАП София.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

ПРИЕМА представените от ответника заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

С оглед становището на пълномощника на жалбоподателя за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Моля да постановите решение, с което да отмените отказа по съображения подробно изложени в жалбата. Считаме, че мотива, с който е отказан достъп до данъчното досие и позоваването на чл.269, ал.1 от ТЗ, няма отношение към спора. Няма спор, че жалбоподателят е лицето, което управлява дружеството и има задължение да приключи ликвидацията на същото, за което е необходимо абсолютно задължително достъп до данъчното досие и в този смисъл считам, че жалбата е основателна и моля да бъде уважена.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10. часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: