ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 14.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети май                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 303 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя Х.Н.Д. - редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София, се явява юк. М. с пълномощно по делото.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Петрова.

         Прави искане за конституиране на Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

Съдът по направеното искане и на основание чл.159, ал. 1 ДОПК

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 КОНСТИТУИРА Бургаска окръжна прокуратура като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА жалбата на Х.Н.Д. *** против Ревизионен акт № 2001100727/15.08.2011г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД  на НАП Бургас, потвърден с решение № РД-10-405/05.12.2011 г. на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас. 

 

Юк. М.: Да се изпълнят указанията на Върховен административен съд. Според указанията на Върховен административен съд печалбата би следвало да бъде взета предвид при определяне паричния поток на жалбоподателя. Относно тази печалба, следва да се установи, дали е преведена по сметка на ФЛ, или са налични счетоводни данни, че същата е изплатена от касата на търговеца и само в този случай тази сума би следвало да участва в паричния поток на жалбоподателя. Ако това не е сторено, едноличният търговец като независим търговец и физическо лице, би следвало да остави печалбата в своето счетоводство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се изпълнят указанията на Върховен административен съд.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства

 

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „ОДОП” Бургас да представи доказателствения материал събран в хода на ревизионното производство приключило с издаване на Ревизионен акт № 02-00-1000778 от 12.08.2010 г., включително ревизионния доклад и решението на директора на Дирекция „ОУИ” Бургас, като изрично се посочи дали ревизионния акт е влязъл в сила, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

На основание чл. 171 , ал. 2 от АПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, СЪДЪТ ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като извърши необходимите справки да отговори на поставените въпроси, както следва:

 

1.По какъв начин е формиран паричния поток на ревизираното лице, съответно данъчна основа и дължимия по чл. 48 от ЗДДФЛ данък?

2.Да се извърши рекапитулация на задължениято по ревизионния кат, като се съобразят представените доказателства от ответника и фактически установеното по отношение на доходите на  ЕТ „Тангра – Х.Д.”?

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице С.А. при депозит в размер на 800,00 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Вещото лице да бъде уведомено за изготвяне на заключението, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2014 година от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: