Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1052/13.05.2013 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Бургас, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година, в открито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира Друмева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

                                                                               Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Галина Колева

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 303/2013 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от директора на Регионална дирекция по горите – Бургас (РДГ) против решение № 530/27.12.2012 година по н.а.х.д. № 950/2012 година на Районен съд – Несебър (РС), с което е отменено наказателно постановление № 833/09.10.2012 година на директора на РДГ - Бургас (НП).

С НП, на основание чл.266 ал.1 от Закона за горите (ЗГ), за нарушение на чл. 213 т.2 от ЗГ, на Н.М. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 600 лева и са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението – шест пространствени кубични метра дърва за огрев.

Касаторът оспорва решението на РС, като неправилно. Твърди, че нарушението е установено и не е маловажно, предвид стойността на откритата дървесина – 600 лева.

Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С НП М. е санкциониран за това, че съхранява придобити от него дърва за огрев без документ, доказващ законния им произход – превозен билет.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушението е извършено, но са налице основания за приложението на чл. 28 от ЗАНН – липсват вредни последици от извършеното нарушение.

Решението е неправилно.

Съгласно чл. 213 ал.1 т.2 от ЗГ, забранява се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на дървесина, непридружена с превозен билет.

В конкретния случай по фактите не се спори – Н.М. е съхранявал дърва за огрев без да има превозен билет. Нарушението е формално и вредните последици от него не са елемент от фактическия му състав и не са изследвани от административнонаказващия орган. Не са изследвани и от РС, въпреки направения извод, че изобщо не са възникнали. Обстоятелството, че откритата дървесина е маркирана (т.е. вероятно законно добита) не освобождава приобретателя й от задължението да се снабди с превозен билет, така както изисква разпоредбата на закона.

Според чл. 266 ал.1 от ЗГ, наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.

Решението на РС следва да се отмени. Настоящият съдебен състав счита, че административнонаказващият орган законосъобразно е санкционирал Н.М., като размерът на наложената санкция следва да се намали от 600 лева на минимума от 50 лева, предвид липсата на други установени нарушения на ЗГ, извършени от това лице.

С оглед на изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ решение № 530/27.12.2012 година по н.а.х.д. № 950/2012 година на Районен съд – Несебър (РС).

Вместо него постановява

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 833/09.10.2012 година на директора на РДГ – Бургас КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание “глоба” от 600 (шестстотин) лева на 50 (петдесет) лева.

 

ПОТВЪЖДАВА наказателно постановление № 833/09.10.2012 година на директора на РДГ – Бургас в останалата му част.

 

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: